Recent Submissions

 • Adi ortaklıkta alt katılım 

  İpşir, Gizem (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Bir adi ortaklık türü olan ve iç ortaklık şeklinde yapılanan alt katılım ortaklığı, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 632. maddesinin ikinci fıkrasında ortakların rızası olmaksızın gerçekleşen pay devri ile aynı cümle ...
 • Genital muayene suçu ve hekim sorumluluğu 

  Fırat, Tarık (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Karma bir ceza yargılaması işlemi olan ve beden muayenesi niteliği taşıyan genital muayene, kişinin sağlık durumunu belirleme amaçlı olarak gerçekleştirilen diğer tıbbi müdahalelerden farklı olarak, delil elde etme veya ...
 • Kurum kimliğinde kültürel yansımalar; logolar üzerinde karşılaştırmalı bir araştırma: Avrupa ve Asya örneği 

  Kanayran, Kübra (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Kurumlar veya işletmeler ekonomik pazar içerisinde ortaya koyduklarıyla, ürettikleri ürün veya hizmetle varlıklarını etkin ve etkili şekilde devam ettirmekteler. Kar sağlamak, sürekliliklerini korumak amacıyla markalar ...
 • Yeni medyada manipülatif haber dili 

  Avanaş, Emin (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Yüksek Lisans Tezi çalışması olarak ele aldığımız, "Yeni Medyada Manipülatif Haber Dili" isimli bu çalışma yeni medya ortamlarında haber dilinde yapılan manipülasyonların nasıl yapıldığını inceleme amacındadır. Türkiye'de ...
 • Hukuk muhakemeleri kanununda süreler, eski hale getirme ve adli tatil 

  Yazar, Gökçe (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Hukuk ve ceza yargılamasında tarafların yapacağı işlemler genel olarak sürelere bağlanmıştır. Mevzuatta belirtilen süreler ise zamanaşımı veya hak düşürücü süre olarak sınıflanmakta olup işlemler, belirlenen sürelerde ...
 • Türkiye'de genç seçmenlerin siyasi tercihi: İstanbul örneği 

  Saylan, Esra (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Günümüzde yapılan akademik çalışmaların ve anket şirketlerinin bulguları, bireylerin oy verme davranışı üzerinde birçok faktörün etkili olduğunu göstermiştir. Bu faktörler arasında, seçmenin siyasal partilere olan yakınlığı, ...
 • Son dönem Osmanlı ıslahat ve reform tartışmaları: Namık Kemal'in fikirleri çerçevesinde bir modernleşme önerisi 

  Ekinci, Abdulbaki (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  19. Yüzyıl Batı dünyasında yaşanan gelişmeler çeşitli boyutlarıyla Osmanlı Devletini de etkilemiştir. Bu etkilenme sonucunda Osmanlı Devletinde farklı batılılaşma hareketlerinin ortaya çıktığını söylemek mümkündür. Osmanlı ...
 • 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda tehdit suçu 

  Mısırlı, Emirhan (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Tehdit içeren eylem söz, yazı, işaret veya davranışla yapıldığı fark etmeksizin kişinin iç huzurunu ve irade serbestisini hedef alır. Kişinin iç huzurunu bozan, güven hissini zedeleyip tedirgin etmeyi amaçlayan, irade ...
 • Veri koruma görevlisi 

  Keskinkılıç, Gamze Nur (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler kişisel verilerin korunmasına duyulan ihtiyacın artmasına sebep olmuş ve bu durum mevcut veri koruma kurallarının güncellenmesini ve veri koruma hukukunda birtakım yenilikler ...
 • Tıbbi malzeme kaynaklı bedensel zararlarda hukuki sorumluluğun belirlenmesi 

  Açıkgöz, İlhan (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Tıbbi malzemelerin üretim ve ithalat süreçleri, denetim ve kayıt altına alınması ile ilgili çeşitli düzenlemeler mevcuttur ve yürürlüktedir. Bu süreçler ile ilgili görevler Sağlık Bakanlığı Türkiye Tıbbi Cihaz ve İlaç ...
 • Dondurulmuş insan ceninlerinde hak paradigması 

  Mega, Ertunç (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Tez çalışmamızda üremeye yardımcı tedavi uygulamalarında yer bulan yardımla üreme teknolojilerine yönelik dondurularak saklanan bedendışı embriyolar konusu incelenmiştir. Çalışmamızda, öncelikle, bedendışı embriyoların ...
 • Tek satıcının rekabet etme yasağı 

  Yiğitbaşı, Beyza (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Tek satıcılık sözleşmeleri, kanunen düzenlenmiş bir sözleşme olmasa da, üretilen bir ürünün geniş kitlelere ulaştırılması amacının gerçekleştirilmesi için sıklıkla kullanılan bir sözleşme tipidir. Sağlayıcı ile tek satıcı ...
 • Tebligat kanunu çerçevesinde elektronik tebligat 

  İleri, İrem (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Tebligat, hukuki işlemlerin yetkili merciler tarafından kanunlarda belirtilen usullere uygun olarak ilgilisine (muhatap ya da muhatap yerine kabule yetkili kişilere) elektronik ortam dahil olmak üzere yazı ya da ilan yoluyla ...
 • Dâhili ve cerrahi tıp hekimlerinin tıbbi müdahale öncesinde hastalardan alınan aydınlatılmış onam bilinci ve uygulamaları 

  Oluş Alkan, Gizem (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Amaç Tezimizde, hekimlerin, aydınlatılmış onam alınmasında kullanılan aydınlatılmış onam formları ile ilgili bilgi ve tutumlarının belirlenmesi ve bu belirlemelere göre; hekimlere, tıp hukuku ve etiğine uygun onam almalarına ...
 • İnternet bankacılığında bankaların özen yükümlülüğü 

  Kara, Uğur (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Teknolojik gelişmelerin hızla artması sonucu internet teknolojisi, buna bağlı olarak bankacılık alanında da internet bankacılığı tüm dünyada yaygın bir kullanıma kavuşmuştur. İnternet bankacılığı kullanan banka müşterilerinin ...
 • Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu 

  Kaya, Durmuş Ali (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Banka ve kredi kartları, kullanımlarının yaygınlaşmasıyla birlikte insanların, günlük market alışverişinden tutun da büyük ticaret hacimli alışverişlere kadar birçok alanda hayatın vazgeçilmez birer parçası haline gelmiştir. ...
 • Blokzincir teknolojisi ve teknolojik determinizm çerçevesinde toplumsal değişime etkileri 

  Demirkan, Gürol (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Geçmişten bugüne insanı, bunun sonucunda da toplumu ve kamusal alanlarını değiştiren birçok devrimsel gelişme yaşanmıştır. Temel olarak tarım devrimi ile başlayan süreç, matbaanın icadı, sanayi devrimi, nihayetinde de ...
 • Zorla tıbbi müdahale 

  Azgın, Nermin (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Tezimizde, hukuka uygunluk şartları bakımından hangi müdahalelerin zorla tıbbi müdahale niteliği taşıdığı ve bu müdahaleler sonucunda hastaların hangi yetkili mercilere başvuracağı konusu ele alınmıştır. Bu bağlamda bir ...
 • İcra ve İflas Hukukunda tazminatlar 

  Durul, Hasan (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Çalışmamızın konusu İcra ve İflas Kanununda düzenlenenler tazminatlardır. Yürürlükte bulunan 2004 Sayılı İcra İflas Kanununun içerisinde "tazminat" kelimesi otuz yedi defa kullanılmıştır. Bu kullanımlardan yirmi altı tanesi ...
 • Pozitif psikolojik sermayenin öz-liderlik becerileri üzerindeki rolü 

  Sarı, Ceyda (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Son yıllarda gittikçe artan rekabet ortamında örgütler, teknolojik yenilikleri işyerinde kullanarak rakiplerine avantaj sağlama yolunu kullanmaktadırlar. Fakat teknolojinin yaygınlığı, örgütler özelinde bu durumu avantajlı ...

View more