Show simple item record

dc.contributor.authorYıldız, Yelda
dc.date.accessioned2021-01-29T11:51:11Z
dc.date.available2021-01-29T11:51:11Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationYıldız, Y. (2020). ‘Amerikan Güzeli’ filminin akılcı duygusal davranışçı terapi ve bilişsel terapi’nin bazı kavram ve görüşleri açısından incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 219-232. https://doi.org/10.17860/mersinefd.479531en_US
dc.identifier.issn1305-5429
dc.identifier.issn1306-7850
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.17860/mersinefd.479531
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/6455
dc.description.abstractBu çalışmada, 1999 yılında Sam Mendes yönetmenliğinde çekilen Amerikan Güzeli (American Beauty) filminin ana karakterleri Lester Burnham, Carolyn Burnham, Jane Burnham ve Albay Frank Fitts’in genel davranışları ve önemli görülen söylemleri Akılcı Duygusal Davranışçı Terapi ve Bilişsel Terapi’nin bazı kavram ve görüşleri açısından incelenmiştir. Bu çalışma betimsel bir çalışma olup, yöntem olarak doküman analizi kullanılmıştır. Sonuç olarak, bu kişilerin mantıksız inanç, düşünce ve davranışlarının fazlalılığı nedeniyle bireysel, aile ve toplumsal yaşantılarının olumsuz etkilendiği görülmüştür. Her iki ekol açısından bakıldığında, tüm karakterlerin mantıksızlığa yatkınlıkları aile bireyleri, arkadaşları, kitle iletişim araçları ve içinde yaşadıkları toplum tarafından beslenmiştir. Ruh sağlığı alanında eğitim alan ve çalışan bireylere her iki ekolün kuramsal öneminin fark ettirilmesi, derinlemesine bir anlatımının yapılabilmesi için bu çalışmada olduğu gibi film analizi yönteminin kullanılmasının ve insanların gerçek dünyalarına, kimlik arayışlarına, anlamsızlığa, yabancılaşmaya, ruhsal sorunlara odaklanan filmlerin psikolojik analizlerinin yapılmasının alana önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.en_US
dc.description.abstractIn this study, the main characters of American Beauty movie directed by Sam Mendes in 1999, Lester Burnham, Carolyn Burnham, Jane Burnham and Colonel Frank Fitts's general behaviors and important discourses are examined in terms of the basic concepts and views of both Rational Emotional Behavioral Therapy and Cognitive Therapy. This study is a descriptive study and document analysis is used as a method. As a result, it was seen that individual, family and social lives of these people were negatively affected due to the excess of their illogical beliefs, thoughts and behaviors. Tendency of illogicality of all characters has been fed by family members, friends, the society in which they live and mass media. It is recommended to use movie and working in the field of mental health. At the same time, it is thought that psychological analysis of movies focusing on people's real worlds, seeking identity, meaninglessness, alienation, and psychological problems will make significant contributions to the field.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMersin Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAkılcı Duygusal Davranışçı Terapien_US
dc.subjectBilişsel Terapien_US
dc.subjectFilm Analizien_US
dc.subjectDoküman Analizien_US
dc.subjectAkılcı Olmayan İnançlaren_US
dc.subjectMantıksız Düşünceleren_US
dc.subjectRational Emotive Behavioral Therapyen_US
dc.subjectCognitive Therapyen_US
dc.subjectFilm Analysisen_US
dc.subjectDocument Analysisen_US
dc.subjectİrrational Beliefsen_US
dc.subjectİllogical Thoughtsen_US
dc.title‘Amerikan Güzeli’ filminin akılcı duygusal davranışçı terapi ve bilişsel terapi’nin bazı kavram ve görüşleri açısından incelenmesien_US
dc.title.alternativeAnalysis of ‘American Beauty’ movie in terms of rational emotional behavioral therapy and some concepts and views of cognitive therapyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalMersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimlerien_US
dc.authorid0000-0002-2397-4778en_US
dc.identifier.volume16en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage219en_US
dc.identifier.endpage232en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.17860/mersinefd.479531en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record