Show simple item record

dc.contributor.authorKoç, Mehmet Hilmi
dc.date.accessioned2020-09-17T08:39:20Z
dc.date.available2020-09-17T08:39:20Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationKoç, M. H. (2019). Sınıf öğretmenlerinin etkinlik hazırlama ve uygulama süreçlerinin değerlendirilmesi. Yaşadıkça Eğitim Dergisi, 33(1), 69-84. https://doi.org/10.33308/26674874.201933193en_US
dc.identifier.issn1300-1272
dc.identifier.issn2667-4874
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.33308/26674874.201933193
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/5841
dc.description.abstractBu çalışmada sınıf öğretmenlerinin etkinlik hazırlama ve uygulama süreçlerinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Araştırma eylem araştırması olarak desenlenmiş olup nicel ve nitel veri toplama tekniklerinden yararlanılmıştır. Çalışma grubunu, özel bir okulda görev yapan dokuz sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Örneklem türü olarak amaçlı örnekleme yöntemi seçilmiştir. Veri toplama aracı olarak görüşme, gözlem ve anket yöntemlerinden yararlanılmıştır. Görüşme ve gözlemlerden elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuş; anketten elde edilen verilerin betimsel istatistikleri çıkarılmış ve eşleştirilmiş örnekler t testi ile öntest ve sontest sonuçları ortaya konulmuştur. Eylem planının uygulanması sonucunda, uygulama öncesine göre, etkinlik hazırlama ve uygulama süreçlerinde olumlu yönde bir iyileşmenin olduğu tespit edilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre, öğretmenlere, öğrencide düşüncenin oluşumunu sağlayacak etkinliklerin nasıl yapılacağı ile ilgili eğitimler verilmesi gerektiği söylenebilir.en_US
dc.description.abstractThis study aimed at evaluating the activity preparation and implementation processes of classroom teachers. The study has been designed as an action research and qualitative and quantitative data collection techniques were used. The study group consists of nine classroom teachers working in a private school. As sampling type, purposeful sampling has been selected. As data collection tools, interview, observation and survey methods were used. Data obtained from the interviews and observations were subject to content analysis; the descriptive statistics of data obtained from the surveys were prepared and paired samples t test and pretest as well as posttest results were displayed. As a result of the implementation of the action plan, an improvement was detected in the activity preparation and implementation processes. It is possible to say that teachers should be given trainings on how to conduct activities that would create thinking in the student.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Kültür Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEtkinlik Temelli Öğretimen_US
dc.subjectSınıf Öğretmenlerien_US
dc.subjectİşbirliğien_US
dc.subjectEylem Araştırmasıen_US
dc.subjectActivity Based Teachingen_US
dc.subjectClassroom Teachersen_US
dc.subjectCooperationen_US
dc.subjectAction Researchen_US
dc.titleSınıf öğretmenlerinin etkinlik hazırlama ve uygulama süreçlerinin değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeEvaluation of class teachers’ activity preparation and ımplementation processesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalYaşadıkça Eğitim Dergisien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimlerien_US
dc.authorid0000-0001-6259-173Xen_US
dc.identifier.volume33en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage69en_US
dc.identifier.endpage84en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.33308/26674874.201933193en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record