Show simple item record

dc.contributor.authorAdıgüzel, Zafer
dc.contributor.authorCayan, Yeliz
dc.date.accessioned2020-08-21T05:43:14Z
dc.date.available2020-08-21T05:43:14Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationAdıgüzel, Z. ve Cayan, Y. (2020). Examinations of impacts of empowering leadership on innovation activities in service sector and employees. Mehmet Akif Ersoy University Journal of Economics and Administrative Sciences Faculty, 7(2), 326-353. https://dx.doi.org/10.30798/makuiibf.593901en_US
dc.identifier.issn2149-1658
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.30798/makuiibf.593901
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/5745
dc.description.abstractThe organizations in service sector in intense competition environment fall behind as a result of not showing performance in desired level and have to leave from the sector. In terms of leadership styles, it is necessary to manage the satisfaction and team management with the right understanding in the superior-subordinate relationship hierarchy of the organizations. By managing and guiding employees correctly, organizations can achieve their goals that they set. The research model examines how institutions in the service sector affect employees and innovation through the empowering influence of leadership. When the findings are analyzed, it was found that empowering leadership and proactive personality variables had positive effects on career satisfaction, innovation and creativity activities. Within the scope of the study, survey were conducted with 483 white-collar employees (administrative personnel) who work in the service sector (banking sector). SPSS 25 Program was used to make analysis. Since there were 5-point Likert-scale questions in the study, factor analysis was conducted. After factor analysis, reliability analysis, correlation analysis, regression analysis, and sobel test and hayes process were made for the analysis of mediation variable effect.en_US
dc.description.abstractYoğun rekabet ortamında hizmet sektöründe bulunan kurumlar istenilen seviyedeperformans sergileyememeleri sonucunda yarışta geriye düşmekte ve sektörden çıkmakzorunda kalmaktadırlar. Özellikle liderlik açısından örgütlerin ast-üst hiyerarşisindememnuniyet ve ekip yönetiminin doğru bir anlayışla yönetilmesi gerekmektedir.Çalışanların doğru yönetilmesi ve yönlendirilmesiyle, örgütler belirledikleri hedeflereulaşmaları mümkün olabilmektedir. Hizmet sektöründe bulunan kurumların, liderliğingüçlendirici etkisiyle çalışanları ve yeniliği nasıl etkilediği araştırma modelikapsamında incelenmektedir. Elde edilen bulgular analiz edildiğinde, Güçlendiriciliderlik ve proaktif kişilik değişkenlerinin, kariyer memnuniyetine, takım yaratıcılığınave yenilik faaliyetlerine olumlu yönde etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Araştırmanınamacı kapsamında hizmet sektöründe (bankacılık sektöründe) bulunan 483 beyaz yakalı(idari personel)’dan veriler toplanmıştır. SPSS 25 Programı kullanılarak Analizleryapılmıştır. Anket çalışmasında 5’li Likert ölçekli sorular olduğu için faktör analiziyapılmış, faktör analizinden sonra güvenirlilik analizi, korelasyon analizi, regresyonanalizi, ve aracı değişken etkisi için sobel testi ve hayes process yapılmıştır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherMehmet Akif Ersoy Universityen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectProactive Personalityen_US
dc.subjectService Innovationen_US
dc.subjectCareer Satisfactionen_US
dc.subjectEmpowering Leadershipen_US
dc.subjectTeam Creativityen_US
dc.subjectProaktif Kişiliken_US
dc.subjectHizmet Yeniliğien_US
dc.subjectKariyer Memnuniyetien_US
dc.subjectGüçlendirici Liderliken_US
dc.subjectTakım Yaratıcılığıen_US
dc.titleExaminations of impacts of empowering leadership on innovation activities in service sector and employeesen_US
dc.title.alternativeGüçlendirici liderliğin, hizmet sektöründeki yenilik faaliyetlerine ve çalışanlara etkilerinin incelenmesien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofMehmet Akif Ersoy University Journal of Economics and Administrative Sciences Facultyen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölümüen_US
dc.authorid0000-0001-8743-356Xen_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage326en_US
dc.identifier.endpage353en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.30798/makuiibf.593901en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record