Show simple item record

dc.contributor.authorŞimşek, Abdullah
dc.contributor.authorTaner, Neda
dc.contributor.authorMacit, Çağlar
dc.contributor.authorBerk, Barkın
dc.contributor.authorMercanoğlu, Güldem
dc.date.accessioned2019-12-25T11:27:17Z
dc.date.available2019-12-25T11:27:17Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationŞimşek A, Taner N, Macit Ç, Berk B. ve Mercanoğlu G. (2019). The importance of computerized drug interaction checker programs used in community pharmacies to avoid potential drug interactions: A preliminary study with clarithromycin. Istanbul Medical Journal, 20(1), 67-71. http://doi.org/10.4274/imj.galenos.2018.45712en_US
dc.identifier.urihttp://doi.org/10.4274/imj.galenos.2018.45712
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/4681
dc.description.abstractIntroduction: Drug-drug interactions (DDI) due to multiple drug use are the most important cause of adverse drug reactions. DDIs are among medication errors that can be prevented. The integrated computerized drug interaction checker programs, which medical professionals use in addition to their medical and practical knowledge, can help medical staff to reduce potential DDIs (PDDIs), although they are not sufficient alone. The aim of this study was to investigate the role of computerized drug interaction checker programs in the identification and prevention of PDDIs in clarithromycin prescribed pediatric outpatients. Methods: The study was a retrospective observational prescription analysis held in three community pharmacies operating in the province of Üsküdar-İstanbul during 12-month period. The prescriptions with oral clarithromycin medication were selected and PDDIs were analyzed using the RxMediaPharma® software on an active substance base. Results: During the 12-month period, 100 prescriptions containing 266 medicines were prescribed by 52 different physicians. The mean number of medicines per prescription was 2.66±1.11. Of the 16 PDDIs detected, five were clarithromycinrelated (31.25%) and 11 were non-clarithromycin-related (68.75%). When PDDIs were categorized by severity, 10 out of 16 (62.5%) were high-risk, two (12.5%) were moderate and four (25%) were low-risk. Clarithromycin interactions were moderate with lidocaine and low with both metronidazole and sultamicillin (ampicillin/sulbactam). Conclusion: Although evidence based computerized drug interaction checker programs that provide rapid access is not sufficient alone, they can help health care professionals in preventing PDDIs. The use of this program in the community pharmacies could minimize PDDIs during the dispensing of medicine.en_US
dc.description.abstractAmaç: Çoklu ilaç kullanımına bağlı olarak gelişen ilaç-ilaç etkileşimleri (DDI) advers ilaç reaksiyonlarının en önemli nedenidir. İlaç hatalarından bir tanesi olarak sayılan DDI önlenebilir. Sağlık profesyonellerinin tıbbi ve pratik bilgilerinin yanında kullanacakları entegre bilgisayarlı ilaç etkileşimi kontrol sistemleri, tek başlarına yeterli olmamakla beraber olası etkileşimlerin azaltılması için sağlık personeline yardımcı olabilir. Bu çalışmada ayaktan pediatri hastalarına reçete edilen klaritromisin ile potansiyel DDI’ların (PDDI) belirlenmesi ve önlenmesinde bilgisayarlı ilaç etkileşimi kontrol sistemlerinin rolünün araştırılması amaçlanmıştır. Yöntemler: Retrospektif gözlemsel reçete analizi niteliğinde olan bu çalışmada, 12 aylık periyotta (Ocak-Aralık 2016) pediatrik ayaktan hastalara solunum yolu enfeksiyonu tanısı ile oral klaritromisin yazılan reçeteler İstanbul ili Üsküdar ilçesinde faaliyet gösteren ve çalışmaya katılmayı kabul eden, üç serbest eczaneden toplanarak müstahzar isim ve sayıları ile hasta demografik verileri (yaş, cinsiyet) kayıt edildi. PDDI’lar etkin madde bazında RxMediaPharma® programı ile tespit analiz edildi. Bulgular: On iki aylık periyotta 52 farklı hekim tarafından 266 adet müstahzarın reçetelendiği 100 adet reçete toplanmış olup, reçete başına ortalama müstahzar sayısı 2,66±1,11 idi. Tespit edilen 16 PDDI’nın 5’i klaritromisin (%31,25) ve 11 tanesi klaritromisin dışı (%68,75) idi. PDDI’lar şiddet bazında kategorize edildiğinde, toplam 16 etkileşimden 10 tanesi (%62,5) yüksek, 2 tanesi (%12,5) orta ve 4’ü (%25) düşük idi. Klaritromisin etkileşimleri ise: Lidokain ile orta; metronidazol ve sultamisin (ampisilin/sulbaktam) ile ise minör kategorisinde idi. Sonuç: Hızlı erişim imkanı sağlayan bilgisayarlı ilaç etkileşimi kontrol sistemleri tek başlarına yeterli olmamakla beraber PDDI’ların önlenmesinde sağlık personeline yardımcı olabilir. Bu sistemlerin serbest eczanelerde kullanımı ilacın hastaya verilmesi esnasında yaşanacak olan DDI’ların önlenmesinde oldukça önem taşımaktadır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherIstanbul Training & Research Hospitalen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAdverse Drug Reactionsen_US
dc.subjectComputerized Drug Interaction Checker Programen_US
dc.subjectDrug Interactionsen_US
dc.subjectİlaç Etkileşimien_US
dc.subjectBilgisayarlı İlaç Etkileşimi Kontrol Programıen_US
dc.subjectAdvers İlaç Reaksiyonlarıen_US
dc.titleThe importance of computerized drug interaction checker programs used in community pharmacies to avoid potential drug interactions: A preliminary study with clarithromycinen_US
dc.title.alternativePotansiyel ilaç etkileşimlerinin önlenmesinde serbest eczanelerde kullanılan bilgisayarlı ilaç etkileşimi kontrol programlarının önemi: Klaritromisin ile yapılan bir ön çalışmaen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalIstanbul Medical Journalen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü, Klinik Eczacılık Ana Bilim Dalıen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü, Farmakoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü, Farmasötik Kimya Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0002-6141-8676en_US
dc.authorid0000-0002-5532-2395en_US
dc.authorid0000-0001-6047-2796en_US
dc.authorid0000-0001-7594-7029en_US
dc.identifier.volume20en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage67en_US
dc.identifier.endpage71en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.4274/imj.galenos.2018.45712en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record