Show simple item record

dc.contributor.authorYıldız, Yiğit Kerem
dc.contributor.authorDinçer, Hasan
dc.date.accessioned2023-03-30T08:04:15Z
dc.date.available2023-03-30T08:04:15Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationYıldız, Y. K. ve Dinçer, H. (2021). Sağlık çalışanlarının bilgi teknolojileri ve yeniliklerine ilişkin davranışsal tutumunun utaut-2 teorisiyle incelenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 10(4), 656-666.en_US
dc.identifier.issn2146-9954
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/10757
dc.description.abstractSağlık hizmetlerinin daha kaliteli sunulması gibi amaçların karşılanabilmesi için sağlık çalışanlarının bilgi teknolojilerine yönelik tutumları değerlendirilmelidir. Bu değerlendirmeler, sağlık çalışanlarının sağlıkta belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine ve gelecekte yapılabilecek muhtemel yeniliklere hazır olmalarına yardımcı olacaktır. Çalışmanın amacı, sağlık çalışanlarının bilgi teknolojileri ve yeniliklerine ilişkin davranışsal tutumlarını UTAUT-2 Teorisi ile incelemektir. Bu çalışma, çeşitli teknolojilere yönelik davranışsal tutumların incelenmesinde sıklıkla kullanılan UTAUT-2 ile elde edilen sonuçların yanı sıra bilgi teknolojilerine yönelik yapılabilecek yeniliklere ilişkin tutumu da değerlendirerek literatüre bir yenilik getirmektedir. Araştırmada, Yapısal Eşitlik Modeli kurularak gerekli istatistiksel analizler yapılmıştır. Yapılan incelemeler neticesinde, performans beklentisi (β=0,37, p<0,01) ve alışkanlığın (β=0,75, p<0,001) sağlık çalışanlarının bilgi teknolojileri ve yeniliklerine ilişkin davranışsal tutumları üzerinde anlamlı ve olumlu bir etkisi olduğu bulunmuştur. Çaba beklentisinin (β=-0,25, p<0,05), hedonik motivasyonun (β=-0,13, p<0,05) sağlık çalışanlarının bilgi teknolojileri ve yeniliklerine ilişkin davranışsal tutumları üzerinde anlamlı etkisi bulunmasına rağmen bu etkinin negatif yönlü olduğu bulunmuştur. Sosyal etkinin (β=0,05, p>0,05), kolaylaştırıcı koşulların (β=0,00, p>0,05), algılanan fiyat değerinin (β=0,09, p>0,05) sağlık çalışanlarının bilgi teknolojileri ve yeniliklerine ilişkin davranışsal tutumları üzerinde anlamlı ve olumlu bir etkisinin olmadığı bulunmuştur. Gelecekte, sağlık çalışanlarının teknolojilere yönelik tutumlarının değerlendirilmesinin yaygınlaşacağı beklenilmektedir.en_US
dc.description.abstractHealth professionals attitudes towards information technologies should be evaluated in order to meet goals such as presenting better quality of health services. These evaluations will help health professionals to achieve the goals that determined in health and to be ready for possible innovations that may be made in the future. The aim of study is to examine the behavioral attitudes of health professionals towards information technologies and innovations with the UTAUT-2 Theory. This study brings an innovation to the literature by evaluating the results obtained with UTAUT-2 which is frequently used in the examination of behavioral attitudes towards various technologies, as well as the attitude towards innovations that can be made towards information technologies. Necessary statistical analyzes were made by establishing the Structural Equation Model in the research. As result of examinations, it was found that performance expectancy (β=0.37, p<0.01) and habit (β=0.75, p<0.001) had significant and positive effect on behavioral attitude to the information technologies and innovations by health professionals. Although effort expectancy (β=-0.25, p<0.05), hedonic motivation (β=-0.13, p<0.05) had significant effect on health professionals behavioral attitude to the information technologies and innovations, this effect was found to be negative. It was found that social influence (β=0.05, p>0.05), faciliating conditions (β=0.00, p>0.05), perceived price value (β=0.09, p>0.05), had no significant and positive effect on health professionals behavioral attitude to the information technologies and innovations. It is expected that the evaluations of health professionals regarding their attitudes towards technologies will become widespread in the future.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBilgi Teknolojisien_US
dc.subjectSağlıken_US
dc.subjectSağlık Bilgi Teknolojisien_US
dc.subjectSağlık Personelien_US
dc.subjectInformation Technologyen_US
dc.subjectHealthen_US
dc.subjectHealth Information Technologyen_US
dc.subjectHealth Personnelen_US
dc.titleSağlık çalışanlarının bilgi teknolojileri ve yeniliklerine ilişkin davranışsal tutumunun utaut-2 teorisiyle incelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation of health professionals behavioral attitude regarding information technologies and innovations with the utaut-2 theoryen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofGümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, İşletme Bölümüen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Yönetimi Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0002-2976-9169en_US
dc.authorid0000-0002-8072-031Xen_US
dc.identifier.volume10en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage656en_US
dc.identifier.endpage666en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorYıldız, Yiğit Kerem
dc.institutionauthorDinçer, Hasan
dc.identifier.trdizinid510721en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record