Show simple item record

dc.contributor.authorŞahin, Büşra
dc.contributor.authorÖzdamar Doğan, Feyza
dc.contributor.authorBudak, Miray
dc.contributor.authorHanoğlu, Lütfü
dc.date.accessioned2022-03-17T06:10:56Z
dc.date.available2022-03-17T06:10:56Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationŞahin, B., Özdamar Doğan, F., Budak, M. ve Hanoğlu, L. (2021). Farmakolojik tedaviye ilaveten uygulanan tek seans ve tekrarlanan seanslı rTMS’ in Alzheimer Hastalığı’nda bilişsel fonksiyonlara uzun dönemde etkisi. Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Arşivleri, 8(3), 196-204. https://doi.org/10.5152/ArcHealthSciRes.2021.21016en_US
dc.identifier.issn2148-7588
dc.identifier.issn2687-4644
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.5152/ArcHealthSciRes.2021.21016
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/9131
dc.description.abstractAmaç: Alzheimer Hastalığı (AH), bilişsel fonksiyonlarda kademeli bir düşüşle karakterize nörodejeneratif ve ilerleyici bir hastalıktır. Farmakolojik tedavi ve tekrarlı Transkranial Manyetik Stimülasyon (rTMS) AH’de önerilmektedir. Bu çalışmanın amacı, AH’de farmakolojik tedaviye ilaveten tek/çoklu-kür rTMS tedavisinin hastalığın seyri, bilişsel fonksiyonlar, davranışsal durum, depresyon ve yaşam kalitesi üzerindeki uzun dönem sonuçlarını incelemekti. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 65 yaş ve üzeri 28 AH’li birey dahil edildi. Katılımcılar tek-kür rTMS grubu (n=8), çoklu-kür rTMS grubu (n=14) ve kontrol grubu (n=6)’na ayrıldı. Farmakolojik tedaviye ilaveten, tek-kür (1 kez 10 seans) ve çoklu-kür (en az 2 kez 10 seans) 20 Hz rTMS Bilateral Dorsolateral Prefrontal Korteks’e uygulandı. Kontrol grubu sadece farmakolojik tedavi aldı. Bilişsel fonksiyonlar Nöropsikiyatrik Test Bataryası, davranışsal durum Nöropsikometrik Envanter (NPE), depresyon Geriatrik Depresyon Ölçeği (GDÖ), yaşam kalitesi Alzheimer Hastalığı Yaşam Kalitesi Ölçeği ile tedavi öncesinde ve sonrasında değerlendirildi. Bulgular: Ortalama 24 aylık takip sonrasında tüm gruplarda bilişsel kayıp izlendi. Sadece farmakolojik tedavi alan kontrol grubunda sözel bellek, Mini Mental Durum Testi (MMDT) ve NPE’de istatistiksel olarak anlamlı kötüleşme bulundu (P < ,05). Tek-kür rTMS grubunda, görsel ve sözel bellek, MMDT ve NPE’de istatistiksel olarak anlamlı kötüleşme izlendi (P < ,05). Çoklu-kür rTMS grubunda, yürütücü işlevler, sözel akıcılık, görsel bellek ve NPE’de istatistiksel olarak anlamlı kötüleşme ile GDÖ’de istatistiksel olarak anlamlı iyileşme izlendi (P < ,05). Gruplar arası değerlendirmede sözel bellek, NPE ve GDÖ’de çoklu-kür rTMS grubu lehine istatistiksel olarak daha az bozulma şeklinde anlamlı fark bulundu (P < ,05). Sonuç: Sonuç olarak, uzun süreli takipte sadece çoklu-kür rTMS uygulaması duygu durumundaki iyileşmeden kaynaklı genel bilişsel duruma iyileşme şeklinde yansıyabilmektediren_US
dc.description.abstractObjective: Alzheimer’s Disease (AD) is characterized by a gradual decline in cognitive functions. Pharmacological treatment (PT) and repeated Transcranial Magnetic Stimulation (rTMS) are recommended for the treatment of AD. The aim of this study was to investigate the long-term results of single cure (1 time 10 sessions) and multi-cure(at least 2 times 10 sessions) in addition to PT on the course of the disease, cognition, behavior, mood and quality of life (QoL). Material and Methods: Twenty-eight patients with AD aged 65 years and older. Participants were divided into single-cure rTMS group (n=8), multi-cure rTMS group (n=14) and control group (n=6). In addition to PT, 20 Hz rTMS was applied on bilateral DLPFC as a single-cure and multicure. The control group received only PT. Neuropsychiatric Test Battery, Neuropsychometric Inventory (NPI), Geriatric Depression Scale (GDS), and AD-QoL Scale were used in the evaluations before and after treatment. Results: After a mean follow-up of 24 months, cognitive loss was observed in all groups. Significant worsening was found in verbal memory, MiniMental State Test (MMST) and NPE in the control group; were observed in visual and verbal memory, MMST, and NPI in the single-cure rTMS group; and were observed in executive functions, verbal fluency, visual memory and NPI in the multi-cure rTMS group (P < ,05). Significant improvement was found in GDS in the multi-cure rTMS group (P < ,05). There were significant difference in verbal memory, NPI and GDS in favor of the multicure rTMS group (P < ,05). Conclusion: In conclusion, in long-term follow-up, only multi-cure rTMS can reflect in the form of improvement in cognition due to improvement in mood.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAVESen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution 4.0 International*
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectAlzheimer Hastalığıen_US
dc.subjectTranskranial Manyetik Stimülasyonen_US
dc.subjectDorsolateral Prefrontal Korteksen_US
dc.subjectFarmakolojik Tedavien_US
dc.subjectBilişsel İşlevleren_US
dc.subjectAlzheimer’s Diseaseen_US
dc.subjectTranscranial Magnetic Stimulationen_US
dc.subjectDorsolateral Prefrontal Cortexen_US
dc.subjectPharmacological Therapyen_US
dc.subjectCognitive Functionsen_US
dc.titleFarmakolojik tedaviye ilaveten uygulanan tek seans ve tekrarlanan seanslı rTMS’ in Alzheimer Hastalığı’nda bilişsel fonksiyonlara uzun dönemde etkisien_US
dc.title.alternativeThe long-term effect of single-cure and multi-cure rTMS applied in addition to pharmacological treatment on cognitive functions in Alzheimer’s Diseaseen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofSağlık Bilimleri ve Araştırmaları Arşivlerien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Bilişsel Rehabilitasyon Ana Bilim Dalıen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümüen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ergoterapi Bölümüen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Nöroloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0002-3976-8354en_US
dc.authorid0000-0002-1804-3805en_US
dc.authorid0000-0003-0552-8464en_US
dc.authorid0000-0003-4292-5717en_US
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage196en_US
dc.identifier.endpage204en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.5152/ArcHealthSciRes.2021.21016en_US
dc.institutionauthorŞahin, Büşra
dc.institutionauthorÖzdamar Doğan, Feyza
dc.institutionauthorBudak, Miray
dc.institutionauthorHanoğlu, Lütfü
dc.identifier.scopus2-s2.0-85125651371en_US
dc.identifier.trdizinidTkRnME1qQTRPQT09en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess