Show simple item record

dc.contributor.authorAtayoğlu, Ali Timuçin
dc.contributor.authorDoğan, Sibel
dc.contributor.authorSayalı, Mehmet Erhan
dc.date.accessioned2022-02-28T12:11:20Z
dc.date.available2022-02-28T12:11:20Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationAtayoğlu, A. T., Doğan, S. ve Sayalı, M. E. (2020). Determination of beck depression inventory scores of the patients in a hemodialysis center: Evaluation with a holistic approach. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, 14(4), 598-604. https://doi.org/10.21763/tjfmpc.716172en_US
dc.identifier.issn1307-2048
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.21763/tjfmpc.716172
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/9028
dc.description.abstractAim/ Background: The holistic approach in medicine refers to addressing an individual as a whole. Family physicians should be familiar with psychological as well as physical problems of their hemodialysis patients. This study aims to measure depressive mood levels of patients in a hemodialysis center, and to investigate the potential risk factors with a holistic approach.Method: This study was conducted on patients receiving treatment at a private hemodialysis center. During the hemodialysis session, the patients’s blood samples were taken, and serum phosphorus, creatinine, albumin, and hematocrit levels were measured. A semi-structured questionnaire form was used to investigate the sociodemographic characteristics and the Beck Depression Inventory (BDI) was used to determine depressive mood level of the patients.Results: This study was conducted on a sample of 88 patients (33 female, 55 male). The mean BDI scores were 16.7±9.8, and when the cut-off point of BDl was taken as 15, the rate of depressive mood was %56.8 for hemodialysis patients. We evaluated the duration of illness, family structure, educational level, having non-renal comorbid disease, employment status, economic status, and also blood creatinine, albumin, phosphorus, and hematocrit levels. The mean BDI score was significantly lower in patients who lived in simple nuclear families with fewer than six individuals at home. Conclusion: The holistic approach is essential, especially inchronic disease follow-up in primary healthcare. Family support and psychological evaluation with a holistic approach are vital for hemodialysis patients.en_US
dc.description.abstractAmaç: Tıpta bütüncül yaklaşım, bireyi bir bütün olarak ele almayı ifade eder. Aile hekimleri, takip ettikleri hemodiyaliz hastalarının fiziksel problemleri kadar psikolojik sorunlarından da haberdar olmalıdır. Bu çalışmada, bir hemodiyaliz merkezinde tedavi gören hastaların depresif duygudurum seviyesi ve olası risk faktörlerini bütüncül yaklaşımla tespit etmeyi amaçladık.Yöntem: Bu çalışma, özel bir hemodiyaliz merkezinde tedavi gören hastalar üzerinde gerçekleştirildi. Hemodiyaliz seansı sırasında hastalar tartılarak diyete uyum tespiti yapıldı, serum fosfor, kreatinin, albümin ve hematokrit düzeyleri ölçüldü. Hastaların sosyodemografik özelliklerini araştırmak için yarı yapılandırılmış bir anket formu ve depresif duygudurum seviyesinin belirlenmesi için Beck Depresyon Envanteri (BDE) kullanıldı.Bulgular: Bu çalışma 88 hastadan (33 kadın, 55 erkek) oluşan bir örnek üzerinde yürütülmüştür. Ortalama BDE skoru 16.7 ± 9.8 idi ve BDE'nin kesme noktası 15 olarak alındığında, hemodiyaliz hastalarında depresyon oranı % 56.8 idi. Hastalık süresi, aile yapısı, eğitim düzeyi, böbrek dışı komorbid hastalık varlığı, istihdam durumu, ekonomik durum ve ayrıca kan kreatinin, albümin, fosfor ve hematokrit düzeyleri değerlendirildi. Evde altı kişiden az birey olan basitçekirdek ailelerde yaşayan hastalarda ortalama BDE skoru anlamlı olarak düşük saptandı.Sonuç: Bütüncül yaklaşım birinci basamakta özellikle kronik hastalık takibinde önemlidir. Hemodiyaliz hastaları için aile desteği ve bütüncül bir yaklaşımla psikolojikdeğerlendirme hayatidir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectChronic Renal Failureen_US
dc.subjectDepressionen_US
dc.subjectFamily Physiciansen_US
dc.subjectHemodialysis, Holistic Approachen_US
dc.subjectKronik Böbrek Yetmezliğien_US
dc.subjectDepresyonen_US
dc.subjectAile Hekimien_US
dc.subjectHemodiyalizen_US
dc.subjectBütüncül Yaklaşımen_US
dc.titleDetermination of beck depression inventory scores of the patients in a hemodialysis center: Evaluation with a holistic approachen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofTurkish Journal of Family Medicine and Primary Careen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümüen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Uluslararası Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Aile Hekimliği Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0003-4568-4234en_US
dc.authorid0000-0003-4026-1419en_US
dc.identifier.volume14en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage598en_US
dc.identifier.endpage604en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.21763/tjfmpc.716172en_US
dc.institutionauthorAtayoğlu, Ali Timuçin
dc.institutionauthorDoğan, Sibel
dc.identifier.trdizinidTkRJNE1UazBOQT09en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record