Show simple item record

dc.contributor.authorZembat, Rengin
dc.contributor.authorTunçeli, Hilal İlknur
dc.contributor.authorAkşin Yavuz, Ezgi
dc.contributor.authorKılıç, Zeynep
dc.date.accessioned2022-02-23T13:31:34Z
dc.date.available2022-02-23T13:31:34Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationZembat, R., Tunçeli, H. İ., Akşin Yavuz, E. ve Kılıç, Z. (2018). Okul öncesi öğretmen adaylarının kontrol odağı ve karar verme stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(26), 365-384.en_US
dc.identifier.issn1307-1076
dc.identifier.issn2687-3281
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/8983
dc.description.abstractAraştırmanın amacı, öğretmen adaylarının kontrol odağı ile karar verme stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. İlişkisel tarama modelindeki araştırmanın çalışma grubu 2015-2016 eğitim öğretim yılı bahar döneminde İstanbul’da yer alan biri devlet biri de vakıf olmak üzere iki üniversitenin eğitim fakülteleri okul öncesi öğretmenliği anabilim dallarında öğrenim gören 120 dördüncü sınıf öğrencisinden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak Kontrol Odağı Ölçeği ve Melbourne Karar Verme Stilleri Ölçeği I-II kullanılmıştır. Bulgular incelendiğinde öğretmen adaylarının Kontrol Odağı Ölçeği’nden ve alt boyutlarından elde ettikleri puanların cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılık göstermediği; ancak “Kadercilik” alt boyutundan elde ettikleri puanların yaş değişkenine göre daha genç olan ve öğrenim gördükleri üniversite değişkenine göre devlet üniversitesinde öğrenim gören öğretmen adayları lehine anlamlı düzeyde farklılaştığı bulunmuştur. Melbourne Karar Verme Ölçeği I-II yoluyla elde edilen verilerin analizi sonucunda öğretmen adaylarının cinsiyet değişkenine göre Karar Vermede Özsaygı ve Panik Karar Verme Stilleri alt boyutlarından elde ettikleri puanların kadın öğretmen adayları lehine anlamlı olarak farklılaştığı bulunmuştur.en_US
dc.description.abstractThe aim of the research is to examine the relation between the locus of control and decision-making styles of prospective teachers. The research group of relational screening model consists of 120 4th grade students enrolled in the preschool education program, in the spring term of academic year of 2015-2016 in İstanbul (1 public and 1 foundation university). As the data gathering tool, Locus of Control Scale and Melbourne Decision-Making Questionary Scale I-II are used. It is found that the scores which prospective teachers got from Locus of Control Scale “predestinarianism” sub-dimension do differ significantly on behalf of younger prospective teachers by age factor. As the result of analyzing the findings gathered by Melbourne Decision-Making Questionary Scale I-II, it is found that the scores that prospective teachers got from sub-dimensions of Self Esteem in Decision Making and Panic Decision Making Styles do differ significantly on behalf of female prospective teachers by gender factor.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBayburt Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDenetim Odağıen_US
dc.subjectKarar Verme Stillerien_US
dc.subjectÖğretmen Adayıen_US
dc.subjectLocus of Controlen_US
dc.subjectDecision Making Styleen_US
dc.subjectProspective Teacheren_US
dc.titleOkul öncesi öğretmen adaylarının kontrol odağı ve karar verme stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeAnalysis of the relation between locus of control and decisionmaking styles of prospective pre-school teachersen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofBayburt Eğitim Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitimen_US
dc.authorid0000-0001-6481-4765en_US
dc.identifier.volume13en_US
dc.identifier.issue26en_US
dc.identifier.startpage365en_US
dc.identifier.endpage384en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorKılıç, Zeynep
dc.identifier.trdizinidTXpBNE9EY3dNQT09en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record