Show simple item record

dc.contributor.authorTeker, Bahri
dc.contributor.authorSever, Nuray
dc.contributor.authorGarashova, Dilruba
dc.date.accessioned2021-12-20T09:10:06Z
dc.date.available2021-12-20T09:10:06Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationTeker, B., Sever, N. ve Garashova, D. (2021). Yaş ve cinsiyetin üriner sistem enfeksiyonu etkeni escherichia coli kökenlerindeki antibiyotik direncine etkisi. Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi, 6(2), 300-309. https://dx.doi.org/10.26453/otjhs.936270en_US
dc.identifier.issn2459-1467
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.26453/otjhs.936270
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/8701
dc.description.abstractAmaç: Bu araştırmada tek merkezde üriner enfeksiyon etkeni olan E. coli kökenlerindeki antibiyotik direnç durumu ve genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz (GSBL) varlığının saptanması amaçlanmıştır. Materyal ve Metot: Çalışmaya 2019 Ocak-2021 Nisan tarihleri arasında mikrobiyoloji laboratuvarına kabul edilen idrar kültürleri dahil edilmiştir. İdrar kültürlerinden izole edilen E. coli kökenlerinin duyarlılığı retrospektif olarak elde edildi. Değerlendirme Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) kriterlerine göre Kirby-Bauer disk diffüzyon yöntemiyle yapılmıştır. Hasta verileri hastane kayıtlarından elde edildi. Bulgular: Çalışılan 6216 idrar kültürünün 805'inde (%12,9) üreme oldu. Üreyen bakterilerin 525’i (%65,2) E. coli idi. Erkeklerde artan yaşa paralel olarak idrar yolu enfeksiyonu sıklığının da arttığı izlendi. En fazla direnç görülen antibiyotikler sefalotin; %80,0, ampisilin; %68,9, amoksisilin klavulanat; %47,4, ampisilin-sulbaktam; %37,9, trimetoprim-sulfametoksazol; %31,24 iken en duyarlı antibiyotikler ise amikasin; %2,1, nitrofurantoin; %1,7, imipenem; %0,76 ve meropenem; %0,57 idi. Kökenlerin 86'sında (%16,3) genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz (GSBL) varlığı tespit edilmiştir. Sonuç: Merkezimiz verilerine göre üropatojen E. coli kökenlerinde antibiyotik direnci giderek yaygınlaşmaktadır. Bu durum akılcı antibiyotik kullanımının ve enfeksiyonların tedavisini planlarken mikrobiyolojik incelemelerin daha da önemli hale geldiğini göstermektedir.en_US
dc.description.abstractObjective: This study aims to determine the antibiotic resistance status and the presence of extended-spectrum beta-lactamase (ESBL) of E. coli, a causative agent of urinary tract infection. Materials and Methods: The study included urine cultures admitted to the microbiology laboratory between January 2019 and April 2021. The susceptibility tests of E. coli strains isolated from urine cultures were obtained retrospectively. The evaluation was determined by the disk diffusion method of Kirby-Bauer according to Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) criteria. Patient data were obtained from hospital records. Results: 805 microorganisms were isolated from 6216 urine cultures. Of the 805 microorganisms, 525 (65.21%) were E. coli. In parallel with the increasing age in men, the frequency of urinary tract infections also increased. Resistance rate of strains against cephalothin, ampicillin, amoxicillin-clavulanate, ampicillin-sulbactam, trimethoprim-sulfamethoxazole, amikacin, nitrofurantoin, imipenem and meropenem were 80.0%, 68.9%, 47.9%, 37.9%, 31.24%, 2.1%, 1.7%, 0.76% and 0.57% respectively. Extended spectrum beta-lactamase (ESBL) was detected in 86 (16.3%) of the strains. Conclusions: According to our center, antibiotic resistance is increasingly common in E. coli uropathogens. This suggests that further microbiological research is becoming even more important in planning rational antibiotic and infection treatment.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherSakarya Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAntibiyotik Direncien_US
dc.subjectEscherichia Colien_US
dc.subjectİdrar Yolu Enfeksiyonuen_US
dc.subjectAntibiotic Resistanceen_US
dc.subjectEscherichia Colien_US
dc.subjectUrinary Tract Infectionen_US
dc.titleYaş ve cinsiyetin üriner sistem enfeksiyonu etkeni escherichia coli kökenlerindeki antibiyotik direncine etkisien_US
dc.title.alternativeThe effect of age and gender on antibiotic resistance of escherichia coli isolates of urinary tract infectionen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofOnline Türk Sağlık Bilimleri Dergisien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0002-3350-7778en_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage300en_US
dc.identifier.endpage309en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.26453/otjhs.936270en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record