Show simple item record

dc.contributor.advisorAras, Cengiz
dc.contributor.authorBurke, Cahit
dc.date.accessioned2021-10-05T07:31:35Z
dc.date.available2021-10-05T07:31:35Z
dc.date.issued2020en_US
dc.date.submitted2020
dc.identifier.citationBurke, C. (2020). Arka vitreus dekolmanı gelişen hastalarda renkli görme değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış uzmanlık tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/8366
dc.description.abstractÇalışmamız,arka vitreus dekolmanı gelişen olgularda,renkli görme değişikliklerinin araştırılmasını amaçlamaktadır.Bu çalışma; Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalına Nisan 2019- Ekim 2019 yılları arasında başvuran ve tek gözünde evre 4 arka vitreus dekolmanı saptanan, diğer gözünde arka vitreus dekolmanı olmayan , yaşları 42 ile 75 arasında değişen, 27 hastanın 27 gözünde yapılmıştır.Hastaların ,sağlıklı diğer gözleri kontrol grubu olarak değerlendirilmiştir.Çalışmaya dahil edilen hastaların arka vitreus dekolmanları fundus muayenesi ile saptanmış,optik koherens tomografi ve ultrasonografi ile de AVD leri gösterilmiştir.Oküler cerrahi geçirmiş olanlar, görme keskinliği 9/10 düzeyinin altında olanlar, asimetrik lens patolojisi olan hastalar,doğumsal renk görme defekti olanlar, renk görmeyi etkileyecek retinal patolojiye ve glokom hastalığı öyküsü olan hastalar teste dahil edilmedi.Çalışmamızda renkli görmeyi değerlendirirken hastalara en hassas renkli görme değerlendirme testleri olan FM -100 Hue ve CAD testleri uygulanmıştır. Renkli görmeyi değerlendirirken öncelikle pratikte en sık kullanılan renk görme testi olan Ishihara 24 plak baskısı kullanılmıştır. Ishıhara testinde 15 numerik plakta 1 ve üzeri hata yapan olgular, şüpheli konjenital renk görme bozukluğu olarak kabul edilmiş ve bu hastalar çalışmaya dahil edilmemiştir. Hastalarda kontrol ve çalışma grubu gözler her biri ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Hastalara öncelikle CAD testi ugulanmıştır.CAD testinde mavi-sarı, kırmızı-yeşil eşik değerleri ile, FM-100 HUE testinde ise; total hata skorları ile mavi-sarı,kırmızı-yeşil aks hata skorları değerlendirilmiştir. Çalışma sonuçları SPSS 22 istatistik analiazatörü ile hesaplanmıştır.FM 100 Hue testinde kontrol guruba göre AVDli gözlerde, total hata skorlarında istatistiksel anlamlı fark saptandı(p=0.00) (p<0.05). Özel renk skala hata skorları değerlendirildiğinde kırmızı-yeşil renk aksında kontrol gurubuna göre istatistiksel anlamlı fark saptanmazken, (p=0.838) (p>0.05) ,mavi-sarı aks hata skorları AVD'li gözlerde daha yüksek saptandı, fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p=0.00)(p<0.05).CAD testi eşik değerler ölçümleri değerlendirildiğinde kırmızı-yeşil eşik değerleri arasında istatstiksel anlamlı fark saptanmadı (p=0.174) (p>0.05).CAD testi mavi-sarı aks eşik değerleri ise çalışma grubu gözlerde kontrol grubuna göre belirgin istatistiksel anlamlı fark saptandı (p=0.001) (p<0.05). AVD'li gözlerde mavi-sarı aks eşik değerleri daha yüksekti. Cinsiyet arası renk görme düzeylerine bakıldığında hem 100 HUE hem de CAD testinde kontrol gruba göre benzer anlamlılık düzeyleri saptandı. Arka vitreus dekolmanı gelişen gözlerde,kontrol grubu gözlere göre hassas renk görme testleri olan Farnsworth Munsell 100 Hue ve CAD testlerinin her ikisinde de renkli görmede bozulma olduğu saptandı.Özel renk skalasına bakıldığı zaman,kırmızı-yeşil aksta belirgin bir fark saptanmazken mavi-sarı renk aksında belirgin bozulma olduğu gösterildi.Cinsiyet arası renk görme düzeyi farklarına bakıldığında,çalışma grubu ile kontrol grubu arasında kadın ve erkek cinsiyette benzer anlamlılık sonuçlar saptandı.en_US
dc.description.abstractThis study is aim to determine the possible changes of colour vision in stage 4 posterior vitreous detachment. This study was performed in 27 eyes of 27 patients who were admited to the department of Ophthalmology in Medipol University Medical Faculty Hospital between April 2019-October 2019 and were found to have posterior vitreous detachment in one eye in stage 4. The subjects were compared between the eyes of patients who had no history of systemic diseases and any other ocular surgery that could affect color vision with acute and chronic posterior vitreous detachment in one eye and other eye was healthy. Posterior vitreous detachments of the patients were evaluated by the fundus examination and the obvious ones are included in the test with OCT and ocular USG. Patients with stage 4 posterior vitreous detachment, no other ocular or systemic disease that may affect color vision and no ocular surgery was performed in 27 patients and other healthy eyes of patients were evaluated as control group.Patients ,who underwent ocular surgery, visual acuity below 9/10, advanced cataract and asymmetric lens pathology, congenital color vision defect, retinal pathology affecting color vision and glaucoma disease were not included in the test. In our study, while evaluating color vision, patients were evaluated with FM-100 Hue and CAD tests, which are the most sensitive color vision evaluation tests. When evaluating color vision, Ishihara 24 plate printing test, which is the most commonly used color vision test in practice, was used .Patients who made 1 or more errors in 15 numeric plates in the Ishhara test were accepted as suspected congenital color vision disorder and these patients were not included in the study. Blue-yellow, red-green threshold values between control and study group ​​evaluated in CAD test. Total error scores ,blue-yellow color axis error scores, red-green color axis error scores evaluated separately between control and study group in FM-100 HUE test. Results of our study were calculated with SPSS 22 statistical analyzer programme. In FM 100 Hue test, there was statistically significant difference in total error scores in eyes with PVD compared with control group. (p=0.00) (p <0.05.) When the special color scale error scores were evaluated, in red-green color vision axis error scores were not statistically significant difference compared with the control group, (p=0.838) (p>0.05) but statistically significant difference obtained between the blue-yellow axis error scores (p=0.000) (p<0.05). There was no statistically significant difference between the red-green color axis treshold levels (p=0.174) (p>0.05 ) in CAD test. Blue-yellow axis treshold levels compared with control group found statistically significant (p=0.001) (p <0.05). Eyes with PVD had higher blue-yellow axis threshold values. When the color vision levels between the sexes were examined, similar correlation levels were determined in both FM-100 HUE and CAD tests .Eyes with posterior vitreous detachment showed a significant decrease in color contrast in both Farnsworth 100 hue and CAD tests, compared to control group .When the specific color scale was examined, no statistically significant difference was detected in the red-green axis, while the blue-yellow color axis showed significant deterioration. When the differences in color vision between sexes were examined, almost similar correlatıon results were found between study and control groups in both female and males.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectArka Vitreus Dekolmanıen_US
dc.subjectRenk Görmeen_US
dc.subjectFM -100 Hue Testien_US
dc.subjectCAD Testien_US
dc.subjectPosterior Vitreous Detachmenten_US
dc.subjectColor Visionen_US
dc.subjectFM- 100 Hue Testen_US
dc.subjectCAD Testen_US
dc.titleArka vitreus dekolmanı gelişen hastalarda renkli görme değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeEvaluation of color vision in patients wi̇th posterior vitreous detachmenten_US
dc.typespecialtyThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record