Show simple item record

dc.contributor.advisorKaraaslan, Pelin
dc.contributor.authorAyar, Işılay
dc.date.accessioned2021-10-04T09:39:52Z
dc.date.available2021-10-04T09:39:52Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019
dc.identifier.citationAyar, I. (2019). Sepsise bağlı koagülasyon bozukluklarında rutin laboratuar testleri ve tromboelastogram sonuçlarının karşılaştırılması. (Yayınlanmamış uzmanlık tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/8354
dc.description.abstractSepsis tüm dünyada morbidite ve mortalite açısından önemli bir sorun teşkil etmektedir. Tanı ve tedavi anlamında gelişmeler halen devam etmektedir. Erken tanı ve erken tedavinin mortalite üzerine olumlu etkileri gösterilmiştir. Son yıllarda sepsis fizyopatolojisinin aydınlatılmasında önemli gelişmelerden biri koagülasyon kaskadının sepsis sürecindeki öneminin anlaşılmasıdır. Sepsiste sitokinler koagülasyonu tetikleyici bir etki gösterir. Koagülasyon kaskadında her iki yönde bozukluklar saptanırken hastalarda kanamaya eğilim ve tromboz gözlenebilir. Biz bu çalışmada yoğun bakım ünitesinde sepsis nedeniyle takip edilen hastalarda rutin izlenen konvansiyonel pıhtılaşma parametreleriyle, tromboelastogram (TEG) sonuçlarının korelasyonunu görmeyi, sepsis takibinde TEG sonuçlarını izlemleyerek sepsis markerlarıyla olan ilişkisini değerlendirmeyi amaçladık. Hastaların 0,3,5,7.ve 14.günlerde çalışılan TEG sonuçları ve eş zamalı biyokimya sonuçları incelendi. Hastaların R zamanı, maximum amplitüde, alfa açısı değerleri incelendiğinde 7. ve 14. Günlerde mortalite ile sonuçlanan hasta grubunda istatiksel olarak anlamlı fark saptandı. (p<0.05). Hastaların sepsis takibinde kullanılan prokalsitonin ve CRP parametreleriyle TEG sonuçlarının korelasyonuna baktığımızda istatiksel olarak anlamlı fark yoktu (p>0.05). Takip edilen 40 hastada TEG parametreleri ileri derecede bozulmuş olanlarda mortalite yüksek olarak bulundu. Sonuç olarak yatak başı viskoelastik ölçüm yöntemlerinden olan tromboelastografinin, sepsis takibinde kullanılmasının faydalı olacağını düşünmekteyiz.en_US
dc.description.abstractSepsis is an important issue in whole world in terms of mortality and morbidity. Diagnosis and treatment developments have still continued. Early diagnosis and treatment have positive effects on mortality. One of the important new development about illumination of sepsis physiopathology has been that appearance of the importance of coagulation cascade in sepsis process. Cytokines in sepsis have a triggering effect on coagulation. While coagulation cascade has disturbances in both directions, patients may have a tendecy to bleed and thrombosis. In this study, we aimed to see correlation of conventional parametres and thromboelastogram (TEG) results in patients hospitalized for sepsis in the intensive care unit, to observe TEG results in sepsis follow up and to evaluate its relationship with sepsis markers. TEG results of the patients were studied on 0, 3,5, 7. and 14th days of admission. When the R time, maximum amplitude and alpha angle values of the patients were examined, statistically significant differences were found in the patient group which resulted in mortality on 7th and 14th days (p<0.05). There was no statistically significant difference in the correlation of TEG results with procalcitonin and CRP parameters used in sepsis follow-up (p>0.05). Among the 40 sepsis patients, the ones who had severe TEG parameters were found to have higher mortality rates. As a result, we think that thromboelastography, which is one of the bedside viscoelastic measurement methods, may be useful in the follow-up of sepsis coagulation defects.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSepsisen_US
dc.subjectTromboelastografien_US
dc.subjectSepsisen_US
dc.subjectThromboelastographyen_US
dc.titleSepsise bağlı koagülasyon bozukluklarında rutin laboratuar testleri ve tromboelastogram sonuçlarının karşılaştırılmasıen_US
dc.title.alternativeComparison of routine laboratory tests and thromboelastogram results in sepsis related coagulation defectsen_US
dc.typespecialtyThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record