Show simple item record

dc.contributor.advisorNuhoğlu, Ayşe
dc.contributor.authorKaya, Durmuş Ali
dc.date.accessioned2021-09-21T06:40:37Z
dc.date.available2021-09-21T06:40:37Z
dc.date.issued2021en_US
dc.date.submitted2021
dc.identifier.citationKaya, D. A. (2021). Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/8232
dc.description.abstractBanka ve kredi kartları, kullanımlarının yaygınlaşmasıyla birlikte insanların, günlük market alışverişinden tutun da büyük ticaret hacimli alışverişlere kadar birçok alanda hayatın vazgeçilmez birer parçası haline gelmiştir. Ancak bu kartların kullanımlarıyla birlikte güvenliklerinin sağlanması da devletlerin sorumlulukları arasına girmiştir. Nitekim internette kullanılan sanal kartlar için geliştirilen bir takım şifreleme yöntemleriyle bunun önüne geçilmeye çalışılsa da bu kartlardan hukuka aykırı olarak yararlanmak isteyen kişilerin sayısı azımsanmayacak kadar fazladır. 765 sayılı mülga Türk Ceza Kanunu'nda kötü niyetli kişilerin banka veya kredi kartı kullanarak hukuka aykırı menfaat elde etmesi karşısında bir yaptırım düzenlenmemiş olup bu boşluk mülga TCK'daki 525/b-2 maddesindeki Dolandırıcılık suçu ile kapatılmaya çalışılmıştır. Kanun koyucu 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe koyduğu 5237 sayılı Türk Ceza Kanuna banka veya kredi kartı kullanarak hukuka aykırı menfaat elde etmeye çalışılanlar için Kanunun 245. maddesinde "Banka veya kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçunu" düzenlemiştir. Söz konusu suç; TCK'nın "Topluma Karşı Suçlar" başlıklı Üçüncü Kısmının, "Bilişim Alanında Suçlar" başlıklı Onuncu Bölümünde beş fıkra olarak düzenlenmiştir. Kanun koyucu madde düzenlemesinde; "gerçek bir banka veya kredi kartının kötüye kullanılması", "sahte banka veya kredi kartı üretmek, satmak, devretmek, satın almak veya kabul etmek" ve "sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartının kullanılması suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlama" eylemlerini suç olarak düzenlenmiştir. Bu çalışmada; 5237 sayılı Türk Ceza Kanundaki bilişim suçları başlığında düzenlenen 245. maddedeki "banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu" ayrıntılı olarak ele alınarak, Yargıtay kararları ışığında uygulamadaki eksiklikler ortaya konulmaya çalışılmıştır.en_US
dc.description.abstractWith the widespread use of debit and credit cards, they have become an indispensable part of people's life in many areas, from daily grocery shopping to shopping with large trade volumes. However, with the use of these cards, ensuring their security is among the responsibilities of the states. As a matter of fact, although it is tried to prevent this with some encryption methods developed for virtual cards used on the Internet, the number of people who want to take advantage of these cards illegally is substantial. In the repealed Turkish Penal Code No. 765, no sanction has been set against malicious people gaining unlawful benefits by using a bank or credit card, and this gap has been tried to be filled with the crime of Fraud in Article 525/b-2 of the abolished TCK. The legislator has regulated the "Crime of Abuse of Bank or Credit Cards" in Article 245 of the Law for those who try to gain unlawful benefits by using a bank or credit card in the Turkish Penal Code No. 5237, which was put into effect on 01.06.2005. The crime in question; It is regulated as five paragraphs in the Tenth Section of the Third Part titled "Crimes Against Society", titled "Crimes in the Field of Informatics", of the TPC. In the regulation of the legislative article; "abuse of a genuine debit or credit card", "producing, selling, transferring, buying or accepting a counterfeit debit or credit card" and "benefiting oneself or others by using a counterfeited or forged bank or credit card" their actions were criminalized. In this study; The "crime of misuse of bank or credit cards" in article 245, which is regulated under the title of informatics crimes in the Turkish Penal Code No. 5237, has been discussed in detail, and the deficiencies in practice have been tried to be revealed in the light of the Supreme Court decisions.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBilişimen_US
dc.subjectBilişim Suçuen_US
dc.subjectBanka ve Kredi Kartıen_US
dc.subjectBanka ve Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılmasıen_US
dc.subjectDebit and Credit Cardsen_US
dc.subjectTurkish Penal Codeen_US
dc.subjectLegislatoren_US
dc.subjectCrimeen_US
dc.titleBanka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçuen_US
dc.title.alternativeThe crime of debit or credit card fraud in the Turkish penalcodeen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record