Show simple item record

dc.contributor.authorKılıç, Zeynep
dc.contributor.authorTunçeli, Hilal İlknur
dc.contributor.authorÜnsal, Fatma Özge
dc.date.accessioned2021-09-17T10:03:28Z
dc.date.available2021-09-17T10:03:28Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationKılıç, Z., Tunçeli, H. İ. ve Ünsal, F. Ö. (2021). Okul öncesi öğretmenlerinin eğitim-öğretim süreçlerinde uygulamayı tercih ettikleri etkinlik türlerine ilişkin görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 54(1), 69-90. https://dx.doi.org/10.30964/auebfd.696279en_US
dc.identifier.issn1301-3718
dc.identifier.issn2458-8342
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.30964/auebfd.696279
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/8210
dc.description.abstractOkul öncesi öğretmenlerinin eğitim-öğretim süreçlerinde uygulamayı tercih ettikleri etkinlik türlerini belirlemeyi amaçlayan bu araştırmada, nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu 2017-2018 öğretim yılında İstanbul ilinde görev yapmakta olan ve çalışmaya katılmaya gönüllü olan 66 kadın okul öncesi öğretmeninden oluşmakta ve veriler araştırmacıların geliştirdiği yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yoluyla incelenmiş ve araştırma sonucunda çalışma grubunu oluşturan okul öncesi öğretmenlerinin sınıflarında en sık uygulamayı tercih ettikleri üç etkinlik türü; oyun, Türkçe ve sanat olarak belirlenmiştir. Okul öncesi öğretmenlerinin eğitim-öğretim süreçlerinde kullanacakları etkinliklerin türüne karar verirken kendilerinin sevdikleri etkinlik türlerini daha sıklıkla uygulamakla birlikte zorlanacaklarını, başarısız olacaklarını düşündükleri etkinlik türlerini ise daha az tercih ettikleri belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractThe main purpose of this research determine the opinions of pre-school teachers’ on the types of activities. In line with this main purpose, the frequency of implementation of different types of activities was determined along with the reasons for which teachers preferred to include educational activities and which ones they did not.Case study model was used from qualitative research models in accordance with the purpose of the research. The working group consists of 66 preschool teachers who were working in Istanbul during the fall and spring semester of the 2017-2018 academic year. The data was collected through a semi-structured interview form created by the researchers. Content analysis was used in the analysis of the data obtained at the end of the data collection process. As a result of the study, the most frequent activities of teachers’ practices for students were play, Turkish language activities, art, movement, mathematics, drama, music, science and literacy activities. In addition, it has been determined that teachers practice their favorite activities more often than others, and that they actually want to do it more often in relation to these activities because they practive less of the activities they feel are failing.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnkara Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOkul Öncesi Dönemen_US
dc.subjectEtkinlik Türlerien_US
dc.subjectÖğretmen Tercihien_US
dc.subjectPreschoolen_US
dc.subjectActivity Typesen_US
dc.subjectTeachers’ Activity Preferencesen_US
dc.titleOkul öncesi öğretmenlerinin eğitim-öğretim süreçlerinde uygulamayı tercih ettikleri etkinlik türlerine ilişkin görüşlerien_US
dc.title.alternativeOpinions of preschool teachers about the types of activities they prefer to apply in education and training processesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofAnkara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitimen_US
dc.authorid0000-0001-6481-4765en_US
dc.identifier.volume54en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage69en_US
dc.identifier.endpage90en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.30964/auebfd.696279en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record