Show simple item record

dc.contributor.advisorMalkoç, Gökhan
dc.contributor.authorÇelenlioğlu, Şeyma
dc.date.accessioned2021-08-13T10:57:41Z
dc.date.available2021-08-13T10:57:41Z
dc.date.issued2020en_US
dc.date.submitted2020-10-23
dc.identifier.citationÇelenlioğlu, Ş. (2020). Akademik motivasyon ve akademik performans ilişkisinde akışın aracı rolü ve yaşam doyumu ile psikolojik iyi-oluş üzerindeki etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/7825
dc.description.abstractBu çalışma, içsel akademik motivasyon ve akademik performans ilişkisinde akışın aracı rolünü incelemeyi, bunun yanı sıra kişinin yaşam doyumu ve psikolojik iyi-oluş hali üzerindeki etkilerini de görmeyi amaçlamaktadır. Çalışma 18-40 yaş aralığındaki 504 öğrenci ile yürütülmüştür. Katılımcıların 379'u (%75.20) kadın, 125'i (%24.80) erkek ve yaş ortalaması 23.79'dur. Katılımcılar Bilgilendirilmiş Onam Formu, Demografik Bilgi Formu, Akademik Motivasyon Ölçeği, İsveç Akış Eğilim Ölçeği, Performans Değerlendirmesi, Yaşam Doyumu Ölçeği ve Psikolojik İyi-Oluş Ölçeği içeren çevrimiçi bir form doldurmuşlardır. Kavramların birbirleriyle ilişkilerini incelemek için Pearson korelasyon analizi yapılmış ve bütün değişkenlerin birbirleriyle pozitif yönde anlamlı ilişkisi bulunduğu tespit edilmiştir. Aracı etki analizleri için ise değişkenlere yeniden örnekleme (bootstrap) metodu ile standartlaştırılmış regresyon analizi uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda İçsel akademik motivasyon (İAM) ile psikolojik iyi-oluş (PİO) arasındaki ilişkide akışın kısmi aracı rolü olduğu görülmüştür. Bunun yanı sıra İAM ile yaşam doyumu arasındaki ilişkide akışın aracı rolü, akademik performansın ise kısmi aracı rolü olduğu bulunmuştur. Bu bulgular, akışın akademik performanstan bağımsız olarak yaşam doyumu ve psikolojik iyi-oluş üzerinde etkili olduğunu göstermektedir.en_US
dc.description.abstractThis study aims to investigate the mediating role of flow in the relationship between academic motivation and academic performance, in addition to inspecting their effects on satisfaction with life and psychological well-being. The study was conducted with 504 graduate and undergraduate students. The 379 (75.20%) of the participants were female, 125 (24.80%) were male, and mean of the age was 23.79. Data collection was implemented through an online form including Demographic Information Form, Academic Motivation Scale (AMS), Swedish Flow Proneness Questionnaire (SFPQ), grade point average (GPA), Satisfaction with Life Scale (SWLS) and Psychological Well-Being Scale/Flourishing Scale. Pearson correlations were examined to investigate the relationship between the concepts and statistically significant positive relationships were found among all main variables. In order to investigate mediation effects, mediation regression analysis using bootstrap method was conducted. The results suggested that flow has a partial mediatory role on the relationship between the intrinsic academic motivation and psychological well-being. In addition, flow has mediated the relationship between intrinsic academic motivation and satisfaction with life. As for the academic performance, it partially mediated the same relationship. In conclusion, the findings suggested that flow affects psychological well-being and life satisfaction directly, irrespective of academic performance.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAkademik Performansen_US
dc.subjectAkışen_US
dc.subjectİçsel Akademik Motivasyonen_US
dc.subjectPsikolojik İyi-Oluşen_US
dc.subjectYaşam Doyumuen_US
dc.subjectAcademic Motivationen_US
dc.subjectAcademic Performanceen_US
dc.subjectFlowen_US
dc.subjectPsychological Well-Beingen_US
dc.subjectSatisfaction with Lifeen_US
dc.titleAkademik motivasyon ve akademik performans ilişkisinde akışın aracı rolü ve yaşam doyumu ile psikolojik iyi-oluş üzerindeki etkisien_US
dc.title.alternativeIntermediary role of flow in the relationship between academic motivation and academic performance and their effect on satisfaction with life and psychological well-beingen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record