Show simple item record

dc.contributor.advisorİlçin Gönenç, Fulya
dc.contributor.authorUzun Dırvar, Sevda
dc.date.accessioned2021-05-26T06:13:53Z
dc.date.available2021-05-26T06:13:53Z
dc.date.issued2016en_US
dc.date.submitted2016-09-23
dc.identifier.citationUzun Dırvar, S. (2016). Tıpta uzmanlık öğrencilerinin hukuki sorumlulukları. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/6918
dc.description.abstract1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanuna göre, sadece tabipler genel olarak hastaları muayene ve tedavi hakkını haiz bulunmaktadır. Tabiplerin kişiye müdahalesini hukuka uygun kılan sebepler, Devlet otoritesi tarafından verilen diploma ile yetkilendirilmiş olması, kişinin rızasının bulunması ve tedavi amacına yönelik olmasıdır. Diğer taraftan, aynı Kanunun 8 inci maddesi uyarınca, her hangi bir uzmanlık dalında meslek icrasında bulunabilmek ve mütehassıs unvanını kullanabilmek için uzmanlık belgesine sahip olunması gerekmektedir. Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin ilgili maddesinde de, uzmanlık belgesine sahip olmayanların, hiçbir yerde ve şekilde uzmanlık unvan ve yetkisini kullanamayacakları hükme bağlanmıştır. Tıpta uzmanlık öğrencileri, ancak eğitimlerini veren uzmanların denetiminde ve uzmanlarla birlikte hastaya müdahale edebilirler ve tedaviyi düzenleyebilirler. Uzmanlık eğitimi gören bir tıpta uzmanlık öğrencisinin, bir hastayı tek başına üstlenebilme yetki ve sorumluluğu yoktur, meslek içi yaptıkları işlerde sorumluluğu sınırlıdır ve bu yetki ve sorumluluğun ötesinde bir çalışmaya tabi tutulduklarında, oluşacak malpraktis veya benzeri hekimlik mesleğine dair zararlardan, öncelikle ve dolayısıyla sağlık hizmetini düzenleme ve denetleme yükümlülüğü olan İdare sorumlu olacaktır.en_US
dc.description.abstractAccording to no: 1219 law of the medicine and related branches for performing profession method art, physicians in generally have right to examine and treat patients. So, physicians intervention to individuals what makes suitable to law is, authorization with a diploma issued by state authority, presence of persons compliance and proper treatment purpose. On the other hand, in accordance with article 8th from the same act, to be able to perform professional performance in any department of specialization and to use the title of specialist should have certificate of expertise. İn relevant article of specialist training in dentistry and medicine it was concluded that the person who don't have specialization certificate, in any place and any way can't use specialization title and authority. Assistant physicians can only intervention to patient and arrange treatment with and under the supervision of experts. Assistant physicians who is at training for specialization has not authorization and responsibility to undertake patient alone. The responsibility for their work with the profession is limited and if they are subjected to work beyond this authority and responsibility, damages from malpractice or similar professional damages in the first place and therefore administration who has liability for health care regulations and supervision will be responsible.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğiticien_US
dc.subjectHukuki Sorumluluken_US
dc.subjectSağlık Hukukuen_US
dc.subjectUzmanlık Eğitimien_US
dc.subjectUzmanlık Öğrencisien_US
dc.titleTıpta uzmanlık öğrencilerinin hukuki sorumluluklarıen_US
dc.title.alternativeLegal responsibility of speciality studentsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Hukuku Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record