Show simple item record

dc.contributor.authorArslan, Reyhan
dc.date.accessioned08.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-08T20:19:15Z
dc.date.available08.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-08T20:19:15Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.citationArslan, R. (2016). Çocukluk dönemi duygusal istismarı ile depresyon arasındaki ilişkide erken dönem uyumsuz şemaların aracı rolüne ilişkin bir gözden geçirme. Klinik Psikiyatri Dergisi, 19(4), 202-210. https://dx.doi.org/10.5505/kpd.2016.42714en_US
dc.identifier.issn1302-0099
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/658
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.5505/kpd.2016.42714
dc.description.abstractÇocuğun büyüme ve gelişmesini olumsuz yönde etkileyen her türlü davrany? olarak tanymlanabilen çocukistismary yüzyyllardyr var olan bir durum olmasyna kar?yn,ancak son yüzyylda tybbi ve sosyal açydan önem kazanmaya ba?lamy?tyr. Türkiye'de de son yyllarda çocukistismaryna olan ilgi ve farkyndalyk giderek artmaktadyr.Çocukluk dönemi istismary alanynda bu zamana kadaryapylan çaly?malarda fiziksel ve cinsel istismaryn etkileriçokça ara?tyrylmasyna kar?yn, duygusal istismar ancak sonyyllarda ayry bir ara?tyrma alany olarak dikkat çekmeyeba?lamy?tyr. Çocukluk dönemi duygusal istismary, eri?kinler tarafyndan gerçekle?tirilen, çocu?un ki?ili?ini zedeleyici ve psiko-sosyal geli?imini engelleyici eylemler olaraktanymlanyr ve di?er istismar türlerine göre tanymlanmasydaha karma?yk, en az fark edilen ancak en syk rastlananistismar çe?ididir. Yapylan ara?tyrmalarda, çocukluk döneminde duygusal istismara u?ramy? ki?ilerde yeti?kinlikdönemine geldi?inde çe?itli ruhsal bozukluklaryn ortayaçykabildi?i; bunlaryn içinde en syk kar?yla?ylan ruhsalbozuklu?un ise depresyon oldu?u görülmektedir. Ancakduygusal istismara maruz kalan herkes depresyonayakalanmady?yndan, duygusal istismar ve depresyonarasyndaki ili?kide rol oynayabilecek aracy de?i?kenleriincelemek konuyu daha net bir ?ekilde anlamada yararlyolacaktyr. Yapylan ara?tyrmalaryn bulgulary do?rultusunda,bu ili?kide aracylyk eden en önemli de?i?kenlerden birierken dönem uyumsuz ?emalardyr. Bu nedenle, bu yazydaçocukluk dönemindeki duygusal istismar ya?antysy ileyeti?kinlik dönemindeki depresyon arasyndaki ili?kideerken dönem uyumsuz ?emalaryn aracy rolü incelenecektiren_US
dc.description.abstractChild abuse that may be defined as acts affecting child'sdevelopment adversely has been there for centuries;however, it has gained importance medically and socially in the last century. In recent years, the interest andawareness in child abuse have been increased in Turkey,as well. The different effects of childhood physical andsexual abuse have been excessively examined in the paststudies; however, emotional abuse has been attractedmuch attention as a distinct topic in recent years.Childhood emotional abuse is defined as the acts ofadults that impair the child's personality and psychosocial development and it is more complicated, least recognized,but also the most common type of abuse whencompared to other subtypes of abuse. There are manyadverse effects of emotional abuse that appears in bothchildhood and adulthood. As indicated in research studies, depression is one the most commonly encounteredpsychological disorders in people who had emotionallyabused in childhood. However, not everyone who experiences emotional abuse will develop the disorder, soexamining the role of the mediating factors in the relationship between childhood emotional abuse anddepression is important for understanding the issuemore clearly. One of the most significant factors that canmediate this relationship is early maladaptive schemas.Thus, in this review, the mediating role of early maladaptive schemas in the relationship between childhoodemotional abuse and depression in adulthood will beexamineden_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDuygusal İstismaren_US
dc.subjectDepresyonen_US
dc.subjectErken Dönem Uyumsuz Şemalaren_US
dc.subjectEmotional Abuseen_US
dc.subjectDepressionen_US
dc.subjectEarly Maladaptive Schemasen_US
dc.titleÇocukluk dönemi duygusal istismarı ile depresyon arasındaki ilişkide erken dönem uyumsuz şemaların aracı rolüne ilişkin bir gözden geçirmeen_US
dc.title.alternativeA review about the mediating role of early maladaptive schemas in the relationship between childhood emotional abuse and depressionen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofKlinik Psikiyatri Dergisien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimlerien_US
dc.authorid0000-0001-9344-2059en_US
dc.identifier.volume19en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage202en_US
dc.identifier.endpage210en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record