Show simple item record

dc.contributor.authorPınar, Şeyma
dc.contributor.authorKökcü Doğan, Aysel
dc.date.accessioned2021-02-03T06:23:16Z
dc.date.available2021-02-03T06:23:16Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationPınar, Ş. ve Kökcü Doğan, A. (2020). Yeni çocuk sahibi olmuş ebeveynlerin anne baba rolüne hazır olma durumu ile sosyodemografik özelliklerinin karşılaştırılması. STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 29(4), 255-266. https://doi.org/10.17942/sted.751964en_US
dc.identifier.issn1300-0853
dc.identifier.issn2148-5348
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.17942/sted.751964
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/6487
dc.description.abstractÇalışma, yeni çocuk sahibi olmuş ebeveynin, annebaba rolüne hazır olma durumu ile sosyodemografiközelliklerinin karşılaştırılması amacıyla metodolojikolarak planlanmıştır. Araştırma özel bir hastanededoğum yapan ve henüz çocuk sahibi olmuş 300ebeveyn ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri;araştırmacılar tarafından literatür bilgileridoğrultusunda hazırlanan ‘Tanıtıcı Bilgiler Formu’ ve‘Yeni Çocuk Sahibi Olmuş Ebeveynlerin Anne BabaRolüne Hazır Olma Formu’ kullanılarak toplanmıştır.Formun Cronbach Alpha değeri 0,80 olarakbulunmuştur. Araştırma sonucunda; ebeveynlerinanne baba rolüne hazır bulunuşlukları ile eğitimdüzeyleri, ekonomik durumları, evlilik süreleri veçocuk sayıları arasında anlamlı farklılık olduğubelirlenmiştir (p<0,05). Formun alt boyutlarındanfarkındalık alt boyutu ile eğitim ve çocuk sayısı;ihtiyaçların giderilmesi alt boyutu ile eğitim,ekonomik durum ve çocuk sayısı; anne baba tutumualt boyutu ile eğitim ve çocuk sayısı; rol edinme altboyutu ile evlilik süresi; sorumluluk alt boyutu ileeğitim arasında istatistiksel anlamlı farklılıkbulunmuştur (p<0,05). Bu sonuçlar doğrultusunda;ebeveylerin çocuk bakımı ve eğitimi konularında bilgive becerilerinin geliştirilmesi amacı ile planlananebeveyn hazırlık programları, evlilik öncesidönemden başlayıp evlilik süreci ve ebeveyn olmadönemi boyunca devam eden eğitim programlarınadönüştürülmeli, aileler toplum kuruluşları tarafındandesteklenmelidir.en_US
dc.description.abstractThe study was designed methodologically tocompare the readiness of parents with new-bornchildren for parenthood role and theirsociodemographic characteristics. The research wasconducted among 300 parents who have given birthand just had a baby at a private hospital. The datawere collected using an “Information Form” and the“Parenting Readiness Form for the Parents Who Hada New-born Child”, prepared by the researchers inaccordance with related literature. Cronbach Alphavalue for this form was found to be 0,80. As a resultof the research, it was seen that there was asignificant difference between parents’ readiness forparenthood roles and their educational level,economic status, marital duration and the number ofchildren they had (p<0,05). It was also found thatthere were statistically significant differencesbetween the awareness subscale and education andthe number of children; between the need fulfilmentsubscale and education, economic status and thenumber of children; between parental attitudessubscale and education and the number of children;between adaptation to parental roles subscale andmarital duration; between responsibility subscaleand education (p<0,05). In accordance with thesefindings; preparation for parenthood programmesaiming at improving parents' knowledge and skillsfor child care and education should be convertedinto training programmes starting from the premarriage stage and continuing throughout themarriage and parenthood period and families shouldbe supported by social institutions.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTürkiye Tabipleri Birliğien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEbeveynen_US
dc.subjectRolen_US
dc.subjectHazırbulunuşluken_US
dc.subjectÇocuken_US
dc.subjectParentsen_US
dc.subjectRolesen_US
dc.subjectReadinessen_US
dc.subjectChilden_US
dc.titleYeni çocuk sahibi olmuş ebeveynlerin anne baba rolüne hazır olma durumu ile sosyodemografik özelliklerinin karşılaştırılmasıen_US
dc.title.alternativeA comparison of readiness of parents with new-born children for parenthood role and their sociodemographic characteristicsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalSTED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümüen_US
dc.authorid0000-0002-7728-5257en_US
dc.authorid0000-0003-3312-087Xen_US
dc.identifier.volume29en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage255en_US
dc.identifier.endpage266en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.17942/sted.751964en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record