Show simple item record

dc.contributor.authorBolat, Ömer
dc.contributor.authorAlayoğlu, Nihat
dc.contributor.authorKoçak, Ömer Erdem
dc.date.accessioned2021-01-25T11:04:10Z
dc.date.available2021-01-25T11:04:10Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationBolat, Ö., Alayoğlu, N. ve Koçak, Ö. E. (2018). Rol belirsizliği ve çatışmasının iş’te kendini yetiştirme üzerindeki etkileri. Adam Akademi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 347-370. https://doi.org/10.31679/adamakademi.500158en_US
dc.identifier.issn2146-4936
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.31679/adamakademi.500158
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/6375
dc.description.abstractBu çalışmada, iş tasarımının bir sonucu olarak karşımıza çıkan rol belirsizliği ve rol çatışmasının çalışanların kendilerini yetiştirmesi üzerindeki etkileri incelenmiştir. İş Talepleri – Kaynakları modeli ve İşte Kendini Yetiştirme Modeli temel alınarak oluşturulan araştırma modeli, 393 katılımcıdan toplanan verilerle yapısal eşitlik modellemesi kullanılarak test edilmiştir. Yapılan analizlerde rol belirsizliğinin işte kendini yetiştirmenin hem canlılık hem de öğrenme boyutları üzerinde negatif etkisi olduğuna dair güçlü kanıt bulunurken; rol çatışmasının sadece canlılık boyutu üzerinde anlamlı negatif etkisi olduğu bulunmuştur. Sonuçlar, rol belirsizliğinin çalışanın psikolojik sağlığını olumsuz etkilediğini ve göreve odaklanmasını engellediğini, bu nedenle canlılık ve öğrenme deneyimini azalttığı tezini desteklemektedir. Rol çatışmasının ise çalışanı sadece duygusal olarak olumsuz etkilediği, ancak bilişsel süreçleri için –daha güçlü kanıta ihtiyaç olsa da- olumlu katkıları olabileceği görülmüştür. Çalışma, sonuçları itibariyle, Türkiye bağlamında işte kendini yetiştirme alan yazınının gelişmesine katkı sağlaması, iş talepleri – kaynakları modelini ve işte kendini yetiştirme modelini desteklemesi yönüyle alan yazına önemli katkılar sunabilmektedir.en_US
dc.description.abstractIn this study, the impact of role ambiguity and role conflict which emerge from job design on thriving levels of employees. Based on job demands-resources theory and socially embedded model of thriving at work, a research model was established and tested with data collected from 393 participants by using structural equation modelling. The results show while there is strong evidence that role ambiguity influence both dimensions of thriving at work, role conflict was found to have a significant effect only on vitality. The results support the hypothesis that role ambiguity impedes employee psychological health and hampers employee concentration on tasks, and in turn decrease vitality and learning. Whereas, role conflict has implications for affective processes, however, it may have positively contribute for cognitive processes –needs further evidence-. As a result, this study contributes to thriving at work in Turkish literature, supporting job demandsresources model and socially embedded model thriving at work.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnkara Düşünce ve Araştırma Merkezi İktisadi İşletmesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectRol Belirsizliğien_US
dc.subjectRol Çatışmasıen_US
dc.subjectİşte Kendini Yetiştirmeen_US
dc.subjectÖğrenmeen_US
dc.subjectCanlılıken_US
dc.subjectRole Ambiguityen_US
dc.subjectRole Conflicten_US
dc.subjectThriving at Worken_US
dc.subjectLearningen_US
dc.subjectVitalityen_US
dc.titleRol belirsizliği ve çatışmasının iş’te kendini yetiştirme üzerindeki etkilerien_US
dc.title.alternativeThe effect of role conflict and ambiguity on thriving at worken_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAdam Akademi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümüen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, İşletme Bölümüen_US
dc.authorid0000-0003-2736-4448en_US
dc.authorid0000-0002-4649-2042en_US
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage347en_US
dc.identifier.endpage370en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.31679/adamakademi.500158en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record