Show simple item record

dc.contributor.authorBeyaz, Metin Onur
dc.contributor.authorÖztaş, Didem Melis
dc.contributor.authorVuran, Alican
dc.contributor.authorUǧurlucan, Murat
dc.date.accessioned2020-12-30T07:10:20Z
dc.date.available2020-12-30T07:10:20Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationBeyaz, M. O., Öztaş, D. M., Vuran, A. ve Uǧurlucan, M. (2020). Çocukluk çağı damar yaralanmalarında cerrahi tedavi tecrübelerimiz. Türkiye Klinikleri Cardiovascular Sciences, 32(2), 53-58. https://dx.doi.org/10.5336/CARDIOSCI.2019-72646en_US
dc.identifier.issn1306-7656
dc.identifier.issn2146-9032
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.5336/CARDIOSCI.2019-72646
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/6168
dc.description.abstractAmaç: Çocuklarda vasküler yaralanmalar, uzun dönemde ekstremitede gelişim bozukluğu gibi ciddi komplikasyonlara neden olabileceğinden ayrı bir öneme sahiptir. Biz bu yazıda çocukluk çağı vasküler yaralanmalarında uyguladığımız tedavi yöntemlerini ve sonuçlarını paylaşmayı amaçladık. Gereç ve Yöntemler: Çocukluk çağı vasküler yaralanma nedeni ile opere edilen 32 hasta retrospektif olarak incelendi. Hastaların 30 (%93,75)’u erkek, 2 (%6,25)’si kadındı. Ortalama yaş 11,2 idi. On sekiz (%56,2) hastada kesici-delici alet yaralanması, 9 (%28,1) hastada ateşli silah yaralanması ve 5 (%15,6) hastada travmaya sekonder yaralanma mevcuttu. Revaskülarizasyon tekniği olarak üst ekstremite arteriyel yaralanması ile başvuran 3 hastada uç uca tamir tekniği, 1 hastada otolog ven ile “patch” plasti, 2 hastada otolog ven interpozisyonu uygulandı. Alt ekstremite yaralanmalarında ise 18 hastada uç uca tamir, 4 hastada ven interpozisyonu, 2 hastada venöz “patch” plasti ve 2 hastada primer onarım uygulandı. Bulgular: Radiyal artere primer tamir uygulanan bir hastada, 1. ayda iskemi oluşturmayan oklüzyon gelişti. Alt ekstremitede venöz “patch” plasti ve primer onarım yapılan birer olguda, psödoanevrizma gelişti. İzole popliteal arter yaralanması olan ve uç uca tamir uygulanan bir olguda, 1. ayda popliteal vende derin venöz tromboz saptandı ve medikal tedavi düzenlendi. Uyuşturucu madde kullanım öyküsüne sahip bir hastada, yara yeri enfeksiyonu gözlendi. Sonuç: Çocukluk çağında artan arteriyel yaralanmalar, ilk planda en doğru ameliyat yöntemi ve gereklilik hâlinde en doğru greft seçimi ile revaskülarize edilmeli, özellikle erken çocuk yaş grubunda büyüme ve gelişmenin devam ettiği göz ardı edilmemelidir.en_US
dc.description.abstractObjective: Vascular injuries in children carry high importance, as they can cause serious complications, such as a developmental disoders of limbs in the long term. In this article, we aimed to share the treatment methods and results we used in childhood vascular injuries. Material and Methods: 32 patients who underwent operation depending on pediatric vascular injury were examined retrospectively. 30 (93.75%) patients were male and 2 (6.25%) patients were female. Mean age was 11.2. Vasculary injuries were due to penetrating trauma in 18 (56.2%) patients, firearm injury in 9 (28.1%) patients and secondary to trauma in 5 (15.6%) patients. End to end repair was performed in 3 patients, patch plasty was performed in 1 patient and vein interposition was performed in 2 patients in upper extremity. In lower extremity, 18 patients underwent end to end repair, 4 patients underwent vein interposition, 2 patients underwent patch plasty and 2 patients underwent primary repair. Results: In one patient who underwent primary repair in radial artery, non-ischemic occlusion was detected in 1 month. Pseudoaneurysm developed in one patient with patch plasty and in one patient with primary repair in the lower extremity. In one patient with isolated popliteal artery injury and end-to-end repair,deep venous thrombosis was detected in popliteal vein after 1 month and medically treated. Wound infection was observed in one patient with a history of drug use. Conclusion: Increased arterial injuries in childhood should be revascularized with the most accurate surgical method and, if necessary, with the right graft selection, and it should not be overlooked that the growth and development continue especially in early childhood group.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherOrtadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectÇocukluk Çağıen_US
dc.subjectPeriferik Arter Yaralanmalarıen_US
dc.subjectChildhooden_US
dc.subjectPeripheral Arterial Injuriesen_US
dc.titleÇocukluk çağı damar yaralanmalarında cerrahi tedavi tecrübelerimizen_US
dc.title.alternativeOur surgical treatment experiences in childhood vascular injuriesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofTürkiye Klinikleri Cardiovascular Sciencesen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0001-9338-8152en_US
dc.authorid0000-0003-4108-6405en_US
dc.authorid0000-0002-8790-6205en_US
dc.authorid0000-0001-6643-9364en_US
dc.identifier.volume32en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage53en_US
dc.identifier.endpage58en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.5336/CARDIOSCI.2019-72646en_US
dc.identifier.scopusqualityQ4en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess