Show simple item record

dc.contributor.authorErdem, Mehmer Nuri
dc.contributor.authorOltulu, İsmail
dc.contributor.authorKaraca, Sinan
dc.contributor.authorErken, Yener
dc.contributor.authorBekmezci, Taner
dc.contributor.authorAydoğan, Mehmet
dc.date.accessioned2020-07-03T17:05:46Z
dc.date.available2020-07-03T17:05:46Z
dc.date.issued2014en_US
dc.identifier.citationErdem, M. N., Oltulu, İ., Karaca, S., Erken, Y., Bekmezci, T. ve Aydoğan, M. (2014). Torasik disk hernilerinin posterior transforaminal torasik interbody füzyon ile tedavisi. Türk Omurga Cerrahisi Dergisi, 25(4), 271-275.en_US
dc.identifier.issn1301-0336
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/5398
dc.description.abstractGiriş: Torakal disk hernileri (TDH)'nin tedavisi servikal ve lomber disk hernilerine oranla daha az görülmelerine bağlı olarak hala tartışmalıdır. Bu retrospektif çalışmanın amacı TDH nedeni ile posterior transforaminal torasik interbody füzyon (TTIF) ve diskektomi ile birlikte posterior enstrümantasyon ve füzyon yapılan hastaların sonuçlarını açıklamaktır.Metot: TDH'ne bağlı kronik ağrı şikayeti nedeni ile TTIF yöntemiyle tedavisi yapılan ve en az 1 yıllık takibi olan 10 hasta çalışmaya dâhil edildi. 10 hastadan bir tanesinde iki seviyeli TDH mevcuttu. Diskler santral ve parasantral olarak sınıflandırıldı. Cerrahi sırasındaki ortalama yaş 53.5 yıl, ortalama takip süresi 32.6 ay olarak kaydedildi. Pre- ve postoperatif ağrı durumu Visual Analog Score (VAS) sistemine göre değerlendirildi. Serimizdeki tüm hastalarda sonuçlar ve komplikasyonlar retrospektif olarak kaydedildi. Füzyon durumu düz grafi ve bilgisayarlı tomografi kullanılarak değerlendirildi. Sonuçlar: Tüm hastalarda takip süresinin sonunda radyolojik olarak füzyon elde edildi. Hiçbir hastada enstrüman yetmezliği saptanmadı. Ortalama VAS skoru preoperatif 7.4, postoperatif 1.9 olarak saptandı. Bir hastada postoperatif yara yeri enfeksiyonu gelişti ve cerrahi debridman ile tamamen iyileşti. Çıkarım: Transforaminal torasik interbody füzyon ve segmental enstrümantasyon eşzamanlı dekompresyon ve stabilizasyonu temin eden ve tüm TDH tiplerinde uygulanabilen efektif bir metottur.en_US
dc.description.abstractIntroduction: Treatment of thoracic disc herniations (TDH) remains controversial due to its lower incidence than herniations in the cervical or lumbar spine. The objectives of this retrospective study are to demonstrate the surgical outcomes of the patients with TDH undergoing posterior transforaminal thoracic interbody fusion (TTIF) and discectomy with posterior instrumentation and fusion.Materials and methods: We enrolled 10 patients who underwent TTIF for chronic pain due to TDH and were followed for at least 1 year. Of the 10 patients, one had TDHs at two levels. Discs were classified as central or paracentral. The mean age at surgery was 53.5 years and the average period of follow up was 32.6 months. The pre- and postoperative pain status was evaluated according to the Visual Analog Score (VAS). Outcomes and complications were retrospectively assessed in this patient series. Status of fusion was evaluated using plain radiographs and computed tomography.Results: None of the patients with follow-up showed any signs of instrument migration or failure, and each went on to radiographic fusion. Average pre- and postoperative VAS scores were 7.4 and 1.9 points. One patient developed postoperative wound infection requiring additional operative debridement. Conclusions: A transforaminal thoracic interbody fusion combined with segmental fusion offers a means of achieving concurrent decompression and segmental stabilization and is an option for certain subtypes of TDH.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTransforaminal Torasik İnterbody Füzyon (TTIF)en_US
dc.subjectTorasik Disk Hernisien_US
dc.subjectCerrahi Tedavien_US
dc.subjectTransforaminal Thoracic İnterbody Fusion (TTIF)en_US
dc.subjectThoracic Disc Herniationen_US
dc.subjectSurgical Treatmenten_US
dc.titleTorasik disk hernilerinin posterior transforaminal torasik interbody füzyon ile tedavisien_US
dc.title.alternativeTreatment of thoracic disc herniations with posterior transforaminal thoracic interbody fusionen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTürk Omurga Cerrahisi Dergisien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.volume25en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage271en_US
dc.identifier.endpage275en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record