Show simple item record

dc.contributor.authorÖztürk, İrfan
dc.contributor.authorErtürer, Erden
dc.contributor.authorSönmez, Mehmet Mesut
dc.contributor.authorSarı, Seçkin
dc.contributor.authorŞeker, Ali
dc.contributor.authorSeçkin, Mustafa Faik
dc.date.accessioned2020-06-05T07:17:06Z
dc.date.available2020-06-05T07:17:06Z
dc.date.issued2012en_US
dc.identifier.citationÖztürk, İ., Ertürer, E., Sönmez, M. M., Sarı, S., Şeker, A. ve Seçkin, M. F. (2012). Torakolomber burst kırığı hastalarının kifliye özel TLSO korse ile erken mobilizasyonu. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, 46(5), 373-378.en_US
dc.identifier.issn1017-995X
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/5264
dc.description.abstractAmaç: Bu çal›flmada, nörolojik defisiti olmayan ve stabil olarak de¤erlendirilen burst tipi torakolom- ber vertebra k›r›klar›nda, kifliye özel yap›lan torakolumbosakral ortez tedavisinin etkinli¤inin araflt›r›l- mas› amaçlanm›flt›r. Çal›flma plan›: Denis s›n›fland›rmas›na göre torakolomber (T11-L2) burst tipi vertebra k›r›¤› nedeni ile 2002-2009 y›llar› aras›nda konservatif tedavi uygulanan 26 hasta (14 erkek; 12 kad›n; ortalama yafl: 46.03, da¤›l›m: 18-64) çal›flmaya al›nd›. On iki hastada yüksekten düflme (%46.2), yedi hastada araç içi trafik kazas› (%26.9), dört hastada araç d›fl› trafik kazas› (%15.4) ve üç hastada basit düflme (%11.5) etiyolojik neden olarak saptand›. Hastalar›n hiçbirinde nörolojik defisit yoktu ve MRG ile yap›lan de- ¤erlendirmede posterior ligamentöz komplekste hasar bulunmamaktayd›. Hastalar›n klinik de¤erlen- dirmesinde Denis’in a¤r› ve fonksiyonel skorlamalar› kullan›ld›. Radyolojik de¤erlendirmede k›r›k son- ras› ve takiplerde bölgesel kifoz aç›s›, sagital indeks ve yükseklik kayb› yüzdesi ölçülüp istatistiksel ola- rak k›yasland›. Ortalama takip süresi 48.5 (da¤›l›m: 12-77) ayd›. Bulgular: Son kontrolde a¤r› skoru ortalamas› 1.65, fonksiyonel skor ortalamas› 1.15 olarak bulundu. Yir- mi hastan›n travma öncesi ifl veya aktivitelerine aynen, alt› hastan›n da hafif k›s›tlamalarla geri döndü¤ü sap- tand›. Ortalama ifle dönüfl süresi 3.64 (da¤›l›m: 2-6) ay olarak saptand›. Takip dönemi ölçümlerinde bölge- sel kifoz aç›s›, sagital indeks ve yükseklik kayb› yüzdesi de¤erlerinin anlaml› olarak artt›¤› saptand› (p<0.05). Ç›kar›mlar: Stabil tip torakolomber burst k›r›klar›n›n konservatif tedavisi yayg›n olarak kabul gören bir uygulamad›r. Erken dönemde kifliye özel yapt›r›lan TLSO uygulamas› ile mobilizasyon sa¤lanma- s› vertebral beden yüksekli¤i kayb›na ra¤men fonksiyonel aç›dan etkili bir tedavi seçene¤idir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMobilizasyonen_US
dc.subjectStabil Burst Tipi Kırıken_US
dc.subjectTorakolomber Kırıken_US
dc.subjectTLSO Korseen_US
dc.titleTorakolomber burst kırığı hastalarının kifliye özel TLSO korse ile erken mobilizasyonuen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalActa Orthopaedica et Traumatologica Turcicaen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.volume46en_US
dc.identifier.issue5en_US
dc.identifier.startpage373en_US
dc.identifier.endpage378en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record