Show simple item record

dc.contributor.authorSelvi, Yavuz
dc.contributor.authorÖztürk, Rabia İclal
dc.contributor.authorAğargün, Mehmed Yücel
dc.contributor.authorBeşiroğlu, Lütfullah
dc.contributor.authorÇilli, Ali Savaş
dc.date.accessioned2020-05-28T06:58:09Z
dc.date.available2020-05-28T06:58:09Z
dc.date.issued2011en_US
dc.identifier.citationSelvi, Y., Öztürk, R. İ., Ağargün, M. Y., Beşiroğlu, L. ve Çilli, A. S. (2011). Temel yas unsurları ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Nöropsikiyatri Arşivi, 48(2), 129-134. https://dx.doi.org/10.4274/npa.y5716en_US
dc.identifier.issn1300-0667
dc.identifier.issn1309-4866
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/5238
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.4274/npa.y5716
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmada yas tutan bireylerde görülen yas tepkilerinin Şiddetini değerlendiren CBI’nın (Core Bereavement Items) Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliğinin araştırılması amaçlandı. Yöntemler: Araştırmanın örneklemini 50 birey oluşturdu. Bu bireyler birinci derece yakınlarından sevdiği birini en az 1 ay önce, en fazla 2 ay önce kaybetmiş bireylerdi. Bu gruba “yas grubu” adı verildi. İkinci grup olarak, birinci dereceden sevdiği bir yakınını 5 yıl içerisinde kaybetmiş olmayan 50 birey çalışmaya dahil edildi. Ölçeğin iç tutarlılığı Cronbach-· istatistiği ve Pearson bağıntı analizi ile araştırıldı. İki farklı uygulama zamanında CBI toplam puanlarının test-tekrar test güvenirliği bağımlı gruplarda t testi ve Pearson bağıntı analizi uygulanarak değerlendirildi. Yas grubu ve 2. grubun toplam puanları bağımsız gruplarda t testi kullanılarak geçerliğe ilişkin kanıtlar araştırıldı. Bulgular: Ölçek toplam puanı yeterli bir test-tekrar test güvenirliği göstermiş ve iç tutarlığı yüksek (α=0.94) bulunmuştur. İç tutarlıkta Pearson bağıntı katsayısı da her bir madde için 0.46-0.87 arasında bulundu. Geçerlik analizinde 4., 8., 9. ve 10. maddeler dışında maddelerin tümü ve toplam puanları açısından ayırt edici bir geçerliğe sahip olduğu görülmüştür. Sonuç: Sonuçlar, CBI’nın Türkiye örneklemi için yas sürecindeki bireylerde yasın Şiddetini ve gelişimini değerlendirmede geçerli ve güvenilir bir araç olarak kullanılabileceğini göstermektedir.en_US
dc.description.abstractObjective: The aim of this study was to examine the reliability and validity of the Turkish version of the Core Bereavement Items (CBI) that assess the intensities of the bereavement reaction of bereaved individuals. Methods: The study involved 50 bereaved subjects who had lost a loved one through death within the past two months and 50 unbereaved subjects who had not experience such a loss within the past 5 years or more prior to the test. Internal consistency and homogeneity were tested by the Cronbach’s and Pearson’s correlation coefficients. The student’s t-test and Pearson’s correlation coefficient were used for rest-retest reliability. Validity was assessed with the student’s t-test in independent groups. Results: Psychometric analyses showed that the Turkish version of the CBI had a high internal consistency (α=0.94). As for internal consistency, the · ranged between 0.46 and 0.87 for each item. The items of the CBI discriminated the bereaved group from the unbereaved group, except for items 4, 8, 9, 10. Conclusion: The Turkish version of the CBI has appropriate reliability and validity for assessing the intensity of bereavement.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAVESen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGeçerliken_US
dc.subjectGüvenirliken_US
dc.subjectÖlçeken_US
dc.subjectYasen_US
dc.subjectDepresyonen_US
dc.subjectBereavementen_US
dc.subjectMeasurementen_US
dc.subjectReliabilityen_US
dc.subjectValidityen_US
dc.subjectDepressionen_US
dc.titleTemel yas unsurları ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışmasıen_US
dc.title.alternativeStudy of validity and reliability of the Turkish version of the core bereavement itemsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofNöropsikiyatri Arşivien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.volume48en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage129en_US
dc.identifier.endpage134en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.4274/npa.y5716en_US
dc.identifier.wosqualityQ4en_US
dc.identifier.scopusqualityQ4en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record