Show simple item record

dc.contributor.authorAltuntaş, Yunus Emre
dc.contributor.authorKement, Metin
dc.contributor.authorEser, Mehmet
dc.contributor.authorGezen, Fazlı Cem
dc.contributor.authorHaksal, Mustafa Celalettin
dc.contributor.authorAksakal, Nihat
dc.contributor.authorÖncel, Mustafa
dc.date.accessioned2020-04-21T11:42:25Z
dc.date.available2020-04-21T11:42:25Z
dc.date.issued2013en_US
dc.identifier.citationAltuntaş, Y. E., Kement, M., Eser, M., Gezen, F. C., Haksal, M. C., Aksakal, N. ve Öncel, M. (2013). Travmatik abdominal duvar herniasyonu: Olgu sunumu. J Kartal, 24(3), 198-200. https://dx.doi.org/10.5505/jkartaltr.2013.02170en_US
dc.identifier.issn1302-485X
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.5505/jkartaltr.2013.02170
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/5190
dc.description.abstractTravma sonrası abdominal duvarın herniasyonu nadir görülen bir durumdur. Bu tip hernilerin tanımı ve tanısı zordur. Tanı ve tedavide gecikmenin morbidite ve mortalite oranlarını artıracağı aşikardır. Bu yazıda traktör devrilmesi sonrası çoklu travma tanısıyla acil servise yatırılan 53 yaşında erkek olgu sunuldu. Hasta ameliyata alındı, posterior üretra laserasyonu sorunsuz bir şekilde tamir edildi. Fakat ameliyat sonrası dördüncü günde sistemik enflamatuvar cevap sendromu bulguları gelişti. Yapılan bilgisayarlı batın tomografisinde (BBT) sigmoid kolon segmentinin batın duvarına fıtıklaştığı görüldü. Laparotomide sigmoid kolonun fıtık sahasına perfore olduğu ve alanı kontamine ettiği görüldü. Etkilenen sigmoid kolon segmenti rezeke edilerek Hartman tipi uç kolostomi uygulandı. Çevre nekrotik dokular debride edildi. Travmatik karın duvarı hernileri özellikle geç kalınması durumlarında içi boş organların inkarserasyon ve perforasyonuna yol açarak ciddi morbidite ve mortaliteye sebep olabilirler. Bu nedenle travmatik herni olasılığı ciddi künt batın travmalı olgularda mutlaka akılda tutulmalı ve şüpheli olgularda yüksek tanı değerine sahip BBT uygulanmalıdır.en_US
dc.description.abstractAbdominal wall hernia due to trauma is a rare condition. Diagnosis of this type of hernia still remains a major obstacle. Any delay in diagnosis and treatment will increase morbidity and mortality rates. We presented a case of a 53-year-old male patient admitted to our emergency department for multiple body traumas caused by a tumbling tractor. Patient received an urgent operation and urethral laceration was repaired. On the fourth postoperative day, systemic inflammatory response symptoms occurred. Computer tomography (CT) scan examinations revealed herniation of a sigmoid colon segment through the abdominal wall. We proceed with an exploratory laparotomy. A perforated sigmoid colon segment was detected at the herniation site. This segment was resected and a Hartman style end colostomy was done. Surrounding tissues and debris were dissected very carefully. Traumatic abdominal wall hernias can have high morbidity and mortality rates due to incarceration and perforation of tubular hollow organs, especially if there is any delay. The possibility of traumatic hernia should always be considered in cases with serious blunt trauma. CT scan examinations should be performed routinely due to their high diagnostic value in suspected conditions.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAbdominal Bilgisayarlı Tomogrofien_US
dc.subjectAbdominal Duvar Hernisien_US
dc.subjectTravmaen_US
dc.subjectAbdominal Computed Tomographyen_US
dc.subjectAbdominal Wall Herniaen_US
dc.subjectTraumaen_US
dc.titleTravmatik abdominal duvar herniasyonu: Olgu sunumuen_US
dc.title.alternativeTraumatic abdominal wall herniation: Case reporten_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofJ Kartalen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0003-2357-5387en_US
dc.identifier.volume24en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage198en_US
dc.identifier.endpage200en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.5505/jkartaltr.2013.02170en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record