Show simple item record

dc.contributor.authorAkça, Oktay
dc.contributor.authorYalçın, Savaş
dc.contributor.authorHoruz, Rahim
dc.contributor.authorBoz, Mustafa
dc.contributor.authorSelimoğlu, Ahmet
dc.contributor.authorKafkaslı, Alper
dc.contributor.authorÇetinel, Cihangir
dc.contributor.authorÇakır, Çağlar
dc.contributor.authorAlbayrak, Selami
dc.date.accessioned2020-04-21T07:36:06Z
dc.date.available2020-04-21T07:36:06Z
dc.date.issued2013en_US
dc.identifier.citationAkça, O., Yalçın, S., Horuz, R., Boz, M., Selimoğlu, A., Kafkaslı, A. ... Albayrak, S. (2013). Radikal retropubik prostatektomi: Prostat ile birlikte hangi dokular çıkıyor?. Yeni Üroloji Dergisi, 8(2), 45-51.en_US
dc.identifier.issn1305-2489
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/5184
dc.description.abstractGiriş: Radikal retropubik prostatektomi (RRP) spesmeni üzerinde bulunan dokuları histolojik açıdan değerlendirmek. Gereç ve Yöntemler: Kliniğimizde tek cerrahın serisi olarak 30 RRP yapıldı. Patolojik spesmenler apeksten tabana doğru dilimlendi. Bir adet apeksten, iki adet orta prostattan ve 1 adet tabandan olmak üzere 4 adet dilim seçildi. Dilimler transvers planda üretra ortada kalacak şekilde 4 kadrana ayrıldı. Kadranlar, yüzeyel kısımlarında bulunan ve prostatın güncel anatomik ve histolojik bilgileri ışığında belirlenmiş 7 parametre; “Dorsal venöz kompleks (DVC)”, “Çizgili kas (Rabdosfinkter)”, “Periprostatik fasiyal doku (PPFD)”, “Damar sinir paketi”, “Mesane boynu düz kas lifleri”, “Cerrahi sınır” ve “Kapsüler insizyon” yönüyle histolojik olarak araştırıldı. Bulgular: Apekste DVC tüm spesmenlerde gözlenirken çizgili kas 28 (%93,3) hastada ve özellikle prostatın ön yüzünde gözlendi. PPFD prostatın arka yüzünde ağırlıklı olmak üzere spesmenlerin hepsinde gözlendi. Damar sinir paketi 23 (%76,6) hastada gözlenmekle birlikte prostatın posterior yüzünde daha fazlaydı. Prostatın taban kesitlerinde spesmenlerin tümünde düz kas yapıları vardı. Cerrahi sınır pozitifliği 9 (%30) hastada gözlenmekle birlikte bunların 7 tanesi apekste idi. Kapsüler insizyon 9 (%30) hastada pozitifti. Sonuç: Bu çalışmada RRP ameliyatı sonucunda elde edilen prostatektomi materyalinin üzerinde hangi dokuların bulunduğu kantitatif olarak gösterilmiş oldu. Bu bulguların hem prostat anatomisi hem de prostatın cerrahisi açısından yeni fikirler doğurabileceğini düşünmekteyiz.en_US
dc.description.abstractObjective: Histological evaluation of tissues found on specimens of radical retropubic prostatectomy (RRP). Material and Methods: A single surgeon’s series of 30 RRP specimens were evaluated. The RRP specimens were dissected from apex to basis. The following slices were dissected: 1 from the Apex, 2 from the center of the prostate, and 1 from the basis. Tissue surrounding these slices were histologically evaluated working from the following 7 parameters determined in light of latest anatomical and pathological insight on the prostate: “Dorsal venous complex (DVC)”, “Striated muscle (Rhabdosphincter)”, “Periprostatic fascial tissue (PPFT)”, “Neurovascular bundle (NVB)”, “Bladder neck smooth muscle”, “Surgical margins” and “Capsular incision”. Results: Whilst DVC was found whole in the dissected apex slices, muscle striation was found with 28 (93.3%) of the patients. PPFT within central prostate sections was found with all of the patients, predominantly within posterior quadrants. Again within central prostate sections NVB was found with 23 (76.6%) of the patients, predominantly within posterior quadrants. All basis slices were found to have bladder neck smooth muscle. Surgical margin positivity was found with 9 (30%) of the patients, 7 of them were in the apex. Capsular incision was found with 9 (30%) of the patients. Conclusion: A quantitative report of the extent to which other anatomical structures are extracted when removing the prostate employing the RRP technique, were provided with this study. We think that, these findings might provide new ideas about prostate anatomy as well as radical prostatectomy surgery techniques.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectProstatektomien_US
dc.subjectSpesmenen_US
dc.subjectHistolojien_US
dc.subjectProstatectomyen_US
dc.subjectSpecimenen_US
dc.subjectHistologyen_US
dc.titleRadikal retropubik prostatektomi: Prostat ile birlikte hangi dokular çıkıyor?en_US
dc.title.alternativeRadical retropubic prostatectomy: Which tissues come with prostate?en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalYeni Üroloji Dergisien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Üroloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0001-8014-2321en_US
dc.authorid0000-0002-4245-7506en_US
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage45en_US
dc.identifier.endpage51en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record