Show simple item record

dc.contributor.authorErdoğan, Fırat
dc.contributor.authorŞenkal, Evrim
dc.contributor.authorAltay, Bülent
dc.contributor.authorErkurt, Bülent
dc.contributor.authorBarışık, Cem Cahit
dc.date.accessioned08.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-08T20:18:45Z
dc.date.available08.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-08T20:18:45Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.citationErdoğan, F., Şenkal, E., Altay, B., Erkurt, B. ve Barışık, C. C. (2016). Pediatrik yaş grubunda akut karın ağrısı ayırıcı tanısında üriner sistem taş hastalığının yeri. Yeni Üroloji Dergisi, 11(1), 8-11.en_US
dc.identifier.issn1305-2489
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/463
dc.description.abstractAmaç: Akut karın ağrısı çocuklarda acil servise en sık başvuru sebeplerinden biridir. the most common reason of admission to emerKarın ağrısı, enfeksiyon gibi kolay tedavi edigency in children. Acute abdomimal pain may lebilir nedenlerden olabileceği gibi ciddi morbidite ve mortalite nedeni olabilecek durumlardan da kaynaklanabilir. Bu durumların sık resulted in severe morbidity or mortality. Urolitgörülenlerinden biri de üriner sistem taş hashiasis is one of these commonly seen conditions.talığıdır (ÜSTH).Gereç ve Yöntemler: Akut karın ağrısı ren presented to the emergency service with acute abdominal pain were reviewed. Routine şikayeti ile acil servise başvuran 442 hasta çalışmaya dahil edildi. Tüm hastalara rutin fizik physical examination and abdominal ultrasomuayene ve batın ultrasonografisi yapıldı.nography were performed.Bulgular: Karın ağrısının en sık saptanan medikal nedenleri sıklık sırasına göre, üriner minal pain are, urinary infection (n=55, 12.4%), enfeksiyon n=55 %12.4, üriner sistem taş hasurolithiasis n=38, 8.6%, mesenteric lymphadenitalığı n= 38 %8,6 mezenterik lenfadenit n=34 tis n=34, 7.7%, problems of hepatobiliary system %7.7, hepatobilier sistem kaynaklı problemler n=22, 5%, urinary tract anomalies n=12, 2.7% n=22 ( %5), üriner sistem anomalileri n=12 and idiopathic abdominal pains n=11, 2.5%. %2.7 ve nedeni belirlenemeyen karın ağrısı Surgical reasons were 6.1% n=27. Abdominal n=11 %2.5 idi. Cerrahi nedenler n=27 %6,1 ultrasonography was normal in 243 children.vakada karın ağrısı sebebi olarak saptandı. 243 hastada yapılan tüm batın ultrasonografi tetkiki normal sınırlarda bulundu.Sonuç: Çocuklarda ÜSTH böbrek yetmezliğine kadar varabilen ciddi morbidite nedenidir. ÜSTH'nin ilk ve en sık klinik prezentasyonu karın ağrısıdır. Bu sebeple hastaneye karın abdominal pain.ağrısı şikayeti ile başvuran çocuklarda ÜSTH ön planda düşünülmelidiren_US
dc.description.abstractObjectives: Acute abdominal pain is one of the most common reason of admission to emergency in children. Acute abdomimal pain may be a symptom of simple conditions such as infections or due to serious conditions which can be resulted in severe morbidity or mortality. Urolithiasis is one of these commonly seen conditions. Material and Methods: A total of 442 children presented to the emergency service with acute abdominal pain were reviewed. Routine physical examination and abdominal ultrasonography were performed. Results: The most common causes of abdominal pain are, urinary infection (n=55, 12.4%), urolithiasis n=38, 8.6%, mesenteric lymphadenitis n=34, 7.7%, problems of hepatobiliary system n=22, 5%, urinary tract anomalies n=12, 2.7% and idiopathic abdominal pains n=11, 2.5%. Surgical reasons were 6.1% n=27. Abdominal ultrasonography was normal in 243 children. Conclusion: Pediatric urolithiasis is a serious condition which can cause severe morbidity. Acute abdominal pain is the first and most common sypmtom of urolithiasis, therefore urolithiasis must be primarily in mind in children presented to the emergency room with acute abdominal painen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAkut Karın Ağrısıen_US
dc.subjectÜriner Sistem Taş Hastalığıen_US
dc.subjectÇocuken_US
dc.subjectAcute Abdominal Painen_US
dc.subjectChildrenen_US
dc.subjectUrolithiasisen_US
dc.titlePediatrik yaş grubunda akut karın ağrısı ayırıcı tanısında üriner sistem taş hastalığının yerien_US
dc.title.alternativeEffect of urolithiasis in the differential diagnosis of acute abdominal pain in pediatric age populationen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofYeni Üroloji Dergisien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalıen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Üroloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Radyoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0002-6299-7067en_US
dc.identifier.volume11en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage8en_US
dc.identifier.endpage11en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record