Show simple item record

dc.contributor.authorKoçak, Funda
dc.contributor.authorBalkan, İlker İnanç
dc.contributor.authorÇelik, Aygül Doğan
dc.contributor.authorDurdu, Bülent
dc.contributor.authorDemirel, Aslıhan
dc.contributor.authorGencer, Serap
dc.contributor.authorYılmaz, Hava
dc.contributor.authorPolat, Fatma Ekşi
dc.contributor.authorTeker, Bahri
dc.contributor.authorÖğütlü, Aziz
dc.contributor.authorEngin, Aynur
dc.contributor.authorŞener, Alper
dc.contributor.authorYılmaz, Mesut
dc.contributor.authorÖzkan, Serpil Öztürk
dc.contributor.authorYıldız, İlknur Esen
dc.contributor.authorEngin, Derya Öztürk
dc.contributor.authorDoğan, Muhammed Emin
dc.contributor.authorKarabay, Oğuz
dc.date.accessioned08.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-08T20:18:43Z
dc.date.available08.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-08T20:18:43Z
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.citationKoçak, F., Balkan, İ. İ., Çelik, A. D., Durdu, B., Demirel, A., Gencer, S. … Karabay, O. (2017). Perioperatif antimikrobiyal profilaksi uygulamalarında rehberlere uyum: Çok merkezli bir çalışma. Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi, 22(1), 8-15. https://dx.doi.org/10.21673/anadoluklin.268873en_US
dc.identifier.issn2149-5254
dc.identifier.issn2458-8849
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/446
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.21673/anadoluklin.268873
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmada perioperatif antimikrobiyal profilaksi (PAP) uygulamalarında güncel rehberlere uyum oranlarını ve bu oranları etkileyen faktörleri belirlemeyi amaçladık.Gereç ve Yöntemler: 30 Mayıs - 30 Haziran 2013 tarihleri arasında 15 farklı merkezde uygulanan ankete yedi farklı branştan 410 cerrah katıldı. Çoktan seçmeli ve açık uçlu 40 soru içeren anketler yüz yüze görüşme yöntemiyle uygulandı. Bulgular: Katılımcıların ortalama yaşı 38,01±9,1, %83,4'ü erkek idi. Ankete katılan cerrahların %46,2'si "kurumlarında cerrahi profilaksi rehberi varlığı hakkında bilgisi olmadığını," %34'ü ise "rehberin bulunduğunu ve profilaksi uygulamalarının rehbere uygun olduğunu" belirtti. Ankete katılan cerrahların %56,1'inin kurum içinde cerrahi profilaksi konusunda herhangi bir eğitim toplantısına katılmadığı, son üç yıl içinde cerrahi profilaksi eğitimi alanlarda rehbere uyumun istatistiksel olarak daha yüksek olduğu belirlendi (p <0,001). Kardiyovasküler cerrahlarda uyum diğer branşlardan cerrahlara kıyasla anlamlı olarak daha yüksek saptandı (p=0,012). Uygulanan profilaksinin süresi katılımcıların %56'sında 24 saatten daha uzun idi. Dren kullanılan girişimlerde cerrahların %63,7'sinin cerrahi profilaksiyi dren çekildikten sonra sonlandırdığı belirlendi. Ürologların ikinci kuşak ve üçüncü kuşak sefalosporinleri anlamlı olarak (p<0,001; p=0,002) daha sık kullandığı belirlendi. Cerrahların %87,6'sı cerrahi profilakside kullanılan antibiyotikte rotasyonel değişiklik yapmadığını ifade etti. Merkezlerin %33'ünde 24 saat enfeksiyon konsültasyonu ve mikrobiyoloji laboratuvarı olanağı bulunmadığı belirtildi. Katılımcıların %50'si "Cerrahi profilaksi rehberlerine uyumu engelleyen en önemli nedenler nelerdir?" sorusunu yanıtsız bıraktı. En önemli nedenler; "çalışılan kurumdaki hastane enfeksiyonları ve etken mikroorganizmalar hakkında düzenli bilgi verilmemesi" (%30), "profilaktik ilacın sağlık personeli tarafından planlanan zaman ve dozda uygulanmaması" (%27) ve kurum içi PAP rehberinin hekim tarafından yetersiz bulunması (%17) şeklinde belirlendi.Tartışma ve Sonuç: Kanıta dayalı PAP uygulamalarının yerleşebilmesi için bilimsel rehberler ve kurum içi kılavuzların varlığı kadar cerrahi birimlerin bu kılavuzların hazırlık aşamasına etkin katılımı ve ayrıca düzenli eğitim ve geri bildirim toplantıları ile branşlar arası aktif iletişimin sürdürülmesi de son derece önemlidir.en_US
dc.description.abstractAim: We aimed to determine the rates of compliance with current guidelines for practices of perioperative antimicrobial prophylaxis (PAP) and the factors affecting these rates.Materials and Methods: Four hundred and ten surgeons from seven different branches attended the survey conducted between May 30 and June 30, 2013, in fifteen different centers. A 40-question questionnaire consisting of multiple choice and open-ended questions was prepared and applied by interviewing the surgeons. Results: The mean age was 38.01 &plusmn; 9.1 years; and 83.4% of the participants were male. Of the surveyed surgeons 46.2% stated that they had no information about the existence of any guidelines for surgical prophylaxis in their institutions and 34% stated that institutional guidelines were available and their prophylaxis practices were in accordance with them. Surgeons who were trained on surgical prophylaxis within the last three years were found to have a statistically higher (p&lt;0.001) rate of compliance with the guidelines. Compared to surgeons from other branches, compliance rates in cardiovascular surgeons were statistically significantly higher (p=0.012). The duration of prophylaxis applied was longer than 24 hours in 56% of the participants. In procedures involving drains, 63.7% of the surgeons stated that they preferred to terminate surgical prophylaxis after removing the drainage tube. It was found that urologists used second and third generation cephalosporins statistically significantly more frequently (p&lt;0.001; p=0.002). Of the surgeons 87.6% stated that they did not rotationally change the antibiotics they used for surgical prophylaxis. It was found that 33% of the centers did not have 24-hour infection consultation and microbiology laboratory facilities. The question &quot;What are the most important reasons for failure in compliance with surgical prophylaxis guidelines?&quot; was left unanswered by 50% of the participants. The most important reasons of incompliance were found to be &quot;lack of regular feedback about hospital infections and the pathogenic microorganisms&quot; (30%), &quot;failure in application of the prophylactic agent in accordance with the timing and dosing determined by the healthcare personnel&quot; (27%), and physicians' view that institutional PAP guidelines were insufficient (17%).Discussion and Conclusion: Besides the existence of institutional guidelines for the establishment of evidence-based PAP practices, it is also crucial to provide active participation of surgical healthcare units in the preparation of these guidelines and to maintain regular training and feedback meetings and active communication between medical branches.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPerioperatifen_US
dc.subjectAntimikrobiyalen_US
dc.subjectProfilaksien_US
dc.subjectPerioperativeen_US
dc.subjectAntimicrobialen_US
dc.subjectProphylaxisen_US
dc.titlePerioperatif antimikrobiyal profilaksi uygulamalarında rehberlere uyum: Çok merkezli bir çalışmaen_US
dc.title.alternativeCompliance with guidelines for practices of perioperative antimicrobial prophylaxis: Amulticenter surveyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofAnadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0001-8022-7325en_US
dc.identifier.volume22en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage8en_US
dc.identifier.endpage15en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record