Show simple item record

dc.contributor.authorÜlfer, Gözde
dc.contributor.authorİstanbullu Tosun, Ayşe
dc.contributor.authorOlmuşçelik, Oktay
dc.contributor.authorYiğitbaşı, Türkan
dc.contributor.authorÇakıcı, Çağrı
dc.contributor.authorBayramoğlu, Feyza
dc.contributor.authorEmekli, Nesrin
dc.date.accessioned08.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-08T20:18:28Z
dc.date.available08.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-08T20:18:28Z
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.citationÜlfer, G., İstanbullu Tosun, A., Olmeşçelik, O., Yiğitbaşı, T., Çakıcı, Ç., Bayramoğlu, F. ve Emekli, N. (2017). Demir eksikliği anemisi olan ve olmayan bireylerde serum sialik asit düzeyleri. Clinical and Experimental Health Sciences, 7(1), 11-14.en_US
dc.identifier.issn2459-1459
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/305
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmanın amacı demir eksikliği anemisi (DEA) parametreleri ile serum total sialik asit (SA) değerleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Yöntemler: Çalışmada DEA olan 30 hasta ve 30 sağlıklı kişide serum total SA, hemogram, demir, demir bağlama, ferritin, C-reaktif protein (CRP) düzeylerine bakıldı ve periferik yayma yapıldı. İstatistiksel analizler windows programında SPSS 20.0 (Statistical Package for Social Sciences Inc, IL, USA) ile gerçekleştirildi. Normal dağılıma uygun değişkenler için bağımsız örneklem t testi ve Pearson korelasyon analizi, uygun olmayanlar için ise Mann-Whitney U testi ve Spearman sıra korelasyon analizi uygulandı.Bulgular: Gruplar arasında istatistiksel olarak yaş farkı görülmedi (p>0,05). Hasta grubu, kontrol grubu ile kıyaslandığında istatistiksel olarak; hemoglobin, hematokrit, eritrositlerin ortalama büyüklüğü (MCV), ortalama eritrosit hemoglobin miktarı (MCH), ve ferritin değerleri anlamlı olarak (p<0,001) düşük, eritrosit dağılım genişliği (RDW) ve SA değerleri anlamlı ölçüde (p<0,001) yüksek bulunmuştur. Hasta ve kontrol grubunun CRP değerleri arasında istatistiksel farklılık gözlenmemiştir (p>0,05). CRP ve SA değerleri arasında korelasyon saptanmamıştır (r=0,110, p=0,561). Sonuç: DEA'de serum total SA değerleri, DEA olmayan kontrol grubuna göre yüksek bulunmuştur. Daha önceki çalışmalarda farklı hastalık gruplarında SA yüksekliği inflamasyon varlığına bağlanmıştır. Çalışmamızda, hasta ve kontrol grubu arasında CRP değerlerinde bir fark olmadığı göz önüne alındığında, bu artmanın nedeninin akut faz proteini olarak değerlendirilen ve SA içeren proteinlerden kaynaklanmadığını düşünmekteyiz.en_US
dc.description.abstractObjective: In this study, our aim was to investigate the relationship between iron deficiency anemia parameters and serum total sialic acid (SA) levels. Methods: In this study, serum total SA levels, total blood count, iron levels, iron-binding capacity, ferritin levels, and C-reactive protein (CRP) levels were analyzed and peripheral blood smears were made for 30 patients with iron deficiency anemia and 30 healthy individuals. Statistical analyses were performed with SPSS 20.0 for Windows (Statistical Package for Social Sciences Inc., IL, USA). Independent t test and Pearson's correlation analysis were performed for normal distribution parameters, and Mann-Whitney U test and Spearman correlation analysis were performed for abnormal distribution parameters.Results: There was no significant age difference between the groups (p&gt;0.05). In the patient group hemoglobin, hematocrit, mean corpuscular volume (MCV), mean corpuscular hemoglobin (MCH), and ferritin levels were found to be significantly lower (p&lt;0.001) than the control group and red cell distribution width (RDW) and SA levels were found to be significantly higher (p&lt;0.001) than the control group. CRP levels were not found to be significantly different between the patient and control groups. There was no correlation between CRP and SA levels (r=0.110, p=0.561). Conclusion: Serum total SA levels were found higher in the patient group than in the control group. In previous studies, high SA levels in different patient groups have been associated with the presence of inflammation. Because there was no difference in CRP levels between the patient and control groups, this increase did not result from proteins, including SA, which is considered as an acute-phase reactant.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSialik Asiten_US
dc.subjectDemir Eksikliği Anemisien_US
dc.subjectC-Reaktif Proteinen_US
dc.subjectSialic Aciden_US
dc.subjectIron Deficiency Anemiaen_US
dc.subjectC-Reactive Proteinen_US
dc.titleDemir eksikliği anemisi olan ve olmayan bireylerde serum sialik asit düzeylerien_US
dc.title.alternativeSerum sialic acid levels in individuals with or without iron deficiency anemiaen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalClinical and Experimental Health Sciencesen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalıen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0003-2350-6381en_US
dc.authorid0000-0003-3952-1914en_US
dc.authorid0000-0002-9815-1848en_US
dc.authorid0000-0002-0675-1839en_US
dc.authorid0000-0002-8662-5284en_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage11en_US
dc.identifier.endpage14en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record