Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzdemir, İsa Aykut
dc.contributor.authorCengiz, Celal
dc.date.accessioned2023-11-09T09:07:37Z
dc.date.available2023-11-09T09:07:37Z
dc.date.issued2022en_US
dc.date.submitted2022
dc.identifier.citationCengiz, C. (2022). Erken gebelik haftalarında ölçülen plazma zonulin seviyelerinin GDM'yi öngörmedeki etkisi. (Yayımlanmamış uzmanlık tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/11750
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, 11-14. gebelik haftalarında ölçülen bağırsak geçirgenliğinin non-invaziv bir biyobelirteçi olan, serum zonulin konsantrasyonlarının (ZK), 24-28. gebelik haftalarında gestasyonel diabetes mellitus (GDM)'ü öngörmedeki etkisini araştırmaktır. Hastanemiz kadın hastalıkları ve doğum polikliniğine başvuran ve oral glukoz tolerans testi (OGTT) ile ilk kez GDM tanısı alan 48 gebe çalışma grubunu oluşturmuş; OGTT ile GDM tanısı almayan 40 olgu kontrol grubunu oluşturdu. GDM tanısı, Uluslararası Diyabet ve Gebelik Çalışma Grupları Derneği (IADPSG) kriterlerine uygun ve 24-28 gebelik haftaları arasında yapılan OGTT ile belirlendi. Plazma zonulin seviyeleri, enzime bağlı immünosorbent deneyi (ELISA) yöntemleriyle ölçüldü. Çalışma ve kontrol grupları arasında ZK (ng/mL), ve vücut kitle indeksi (BMI) (kg/m2) değerleri sırasıyla karşılaştırıldığında ZK (35,77±8,79 (ng/ml), 29,76±6,96 (ng/ml), p=0,01) ile BMI (kg/m2)(26,02±2,39(kg/m2), 24,78±2,7 (kg/m2), p=0,032) arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Korelasyon analizi, plazma zonulin seviyesinin birinci saat OGTT ile arasında istatistiksel anlamda pozitif korelasyon görüldü. Bulgularımız, zonulin'in GDM patogenezinde rol oynayan non-invaziv bir biyobelirteç olabileceğini düşündürmektedir. Bu konuda daha geniş ölçekli çalışmalara ihtiyaç vardır.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study is to investigate of serum zonulin concentrations (ZK), a non-invasive biomarker of intestinal permeability measured at 11-14. gestational weeks, in predicting gestational diabetes mellitus (GDM) at 24-28 weeks of gestation. The population of the study group consists of 48 pregnant women who were admitted to the Gynaecology and Obstetrics Clinic of Medipol Mega University Hospital in Istanbul, Turkey. It was the first time they had been diagnosed with GDM after taking a 75g of oral glucose tolerance test (OGTT). 40 cases not diagnosed with GDM formed the Control Group. The diagnosis of GDM was achieved by OGTT, which was performed during the 24-28 weeks of gestation in accordance with International Association of Diabetes and Pregnancy Study Groups (IADPSG) standards. The enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) was used to determine plasma ZC. A comparison of ZC (ng/mL) and body mass index (BMI) (kg/m2) values of those in the study and control groups showed a relationship between ZC (35.77±8.79 (ng/ml), 29.76±6.96 (ng/m2), p=0.01) and BMI (kg/m2) (26.0±22.39 (kg/m2), 24.78±2.7 (kg/m2), p=0.032), respectively. Correlation analysis showed that the plasma ZC level was statistically positive correlated with the first hour OGTT. Our findings suggest that zonulin could be a non-invasive biomarker implicated in the pathogenesis of GDM. However, further large-scale research is needed to shed light on this subject.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGestasyonel Diyabetüs Mellitüsen_US
dc.subjectZonülinen_US
dc.subjectVücut Kitle İndeksien_US
dc.subjectGestational Diabetes Mellitusen_US
dc.subjectZonulinen_US
dc.subjectBody Mass Indexen_US
dc.titleErken gebelik haftalarında ölçülen plazma zonulin seviyelerinin GDM'yi öngörmedeki etkisien_US
dc.title.alternativeThe effect of plasma zonulin levels measured at early weeks of pregnancy in prediction of GDMen_US
dc.typespecialistThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.institutionauthorCengiz, Celal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record