Show simple item record

dc.contributor.advisorTolu, Sena
dc.contributor.authorHindioğlu Doğan, Nurbanu
dc.date.accessioned2023-11-08T06:37:06Z
dc.date.available2023-11-08T06:37:06Z
dc.date.issued2022en_US
dc.date.submitted2022
dc.identifier.citationHindioğlu Doğan, N. (2022). Trapezius kasının miyofasiyal ağrı sendromunda kinezyobant etkinliğinin kantitatif ultrason ölçütleri ile değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış uzmanlık tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/11724
dc.description.abstractMiyofasiyal ağrı sendromu (MAS) sık görülen kas iskelet sistemi hastalıklarından biri olup çoğunlukla trapezius kasını etkilemektedir. MAS ağrı, anksiyete, depresyon, bozulmuş yaşam kalitesi ile ilişkilendirilmektedir. Farmakolojik olmayan tedavi yöntemlerinden biri olan kinezyolojik bantlama (KB) MAS tedavisinde kullanılan ve etkili olduğu bilinen seçeneklerdendir. Blob analizi, kantitatif ultrasonografik değerlendirme metodlarından biridir ve yapılan diğer çalışmalarda üst trapezius MAS hastalarında kullanılmıştır. Çalışmamızda; gerimli ve gerimsiz kinezyolojik bantlamanın üst trapezius MAS hastaları üzerindeki etkisinin blob analizi ile değerlendirilmesi ve karşılaştırılması amaçlanmıştır. Çalışmaya alınan üst trapezius kası MAS tanılı 52 kadın hasta gerimli (kas inhibisyon tekniği) KB (n= 26) ve gerimsiz KB (n= 26) gruplarına randomize edilmiştir. Hastalar iki hafta boyunca haftada iki kez KB değişimi sağlanacak şekilde takip edilmiştir. Tedavi öncesi, tedavi bitimi (2. hafta) ve 4. haftada vizüel ağrı skalası (VAS), boyun ağrı ve dizabilite skoru (BADS), hastane anksiyete depresyon ölçeği skoru (HAD), santral sensitizasyon anketi (SSA), kısa form-36 (SF-36) skorları, servikal eklem hareket açıklığı (EHA) ölçümü kayıt edilmiştir. Ayrıca B-mod ultrasonografi ile üst trapez kasınden elde edilen görüntüler blob analizi ile değerlendirilerek, blob sayısı ve ortalama blob boyutu verileri elde edilmiştir. Çalışmada yer alan 25 sağlıklı katılımcının HAD, SF-36 skorları ve blob analizi sonuçları istatistiksel analize dahil edilmiştir. İkinci ve 4. hafta sonuçları, tedavi öncesi ile karşılaştırıldığında; VAS, BADS, servikal EHA, SF-36, HAD-aksiyete, HAD-depresyon, SSA skorlarında her iki hasta grubunda da anlamlı iyileşme görülmüştür (p<0,05). Ayrıca gerimli KB grubunda, 2-4. haftalar arası HAD-anksiyete, HAD-depresyon skorlarındaki azalma, SF-36'nın fiziksel rol güçlüğü, emosyonel rol güçlüğü, ruhsal sağlık ve genel sağlık algısı alt skorlarındaki artış istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05). Her iki grupta da blob sayısında artış ve ortalama blob boyutunda azalma izlenmiş olup gruplar arası fark tespit edilmemiştir (p<0,05). MAS'ta kasın B-mod ultrasonografi görüntülerinin blob analizi objektif bir yöntem olarak tedavinin takibinde klinik pratikte kullanılabilir.en_US
dc.description.abstractMyofascial pain syndrome (MPS) is a common musculoskeletal disorder and mostly affects the trapezius muscle. MPS is associated with pain, anxiety, depression, and impaired quality of life. Kinesio taping (KT), which is one of the non-pharmacological treatment methods, is one of the options used in the treatment of MPS and known to be effective. Blob analysis is a quantitative ultrasonographic evaluation method and it has been used in patients with upper trapezius MPS in other studies. Our aim was to evaluate and compare the effect of kinesio taping with and without tension on upper trapezius MPS patients with blob analysis. Fifty-two female patients with a diagnosis of MPS of upper trapezius muscle included in the study were randomized to KT with tension (muscle inhibition technique) (n= 26) and KT without tension (n= 26) groups. The patients were followed for two weeks with changing the KT twice a week. Visual analogue scale (VAS), neck pain and disability score (NPDS), hospital anxiety and depression scale (HAD), central sensitization questionnaire (SSQ), short form-36 (SF-36) scores, range of motion (ROM) of cervical spine measurement were recorded at before treatment, second week and fouth week. In addition, the images obtained by B-mode ultrasonography in our clinic were evaluated with blob analysis, and data of the blob count and mean blob size were obtained. HAD and SF-36 scores and blob analysis results of 25 healthy participants in the study were included in the statistical analysis. When the results of the end of the treatment and the 4th week are compared with the pre-treatment, significant improvement was observed in VAS, NPDS, cervical ROM, SF-36, HAD-anxiety, HAD-depression, and SSQ scores in both groups (p<0.05). In addition, there is a significant difference in the sub-scores of SF-36, HAD-anxiety, HAD-depression in favor of the KT with tension group in the comparison of the changes between the groups between 2-4 weeks (p<0 .05). An increase in the blob count and a decrease in the mean blob size were observed in both groups. Blob analysis of B-mode ultrasonography images of the patients diagnosed with MPS can be used as an objective method in clinical practice in the follow-up of treatment.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBlob Analizien_US
dc.subjectKantitatif Ultrasonen_US
dc.subjectKinezyolojik Bantlamaen_US
dc.subjectMiyofasiyal Ağrı Sendromuen_US
dc.subjectTrapezius Kasıen_US
dc.subjectBlob Analysisen_US
dc.subjectKinesio Tapingen_US
dc.subjectMyofascial Pain Syndromeen_US
dc.subjectQuantitative Ultrasounden_US
dc.subjectTrapezius Muscleen_US
dc.titleTrapezius kasının miyofasiyal ağrı sendromunda kinezyobant etkinliğinin kantitatif ultrason ölçütleri ile değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeEvaluation of the effectiveness of kinesio taping in myofascial pain syndrome of the trapezius muscle with quantitative ultrasound measurementsen_US
dc.typespecialistThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.institutionauthorHindioğlu Doğan, Nurbanu


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record