Show simple item record

dc.contributor.authorBayram, Merve
dc.contributor.authorBallı Akgöl, Beyza
dc.date.accessioned2023-08-17T12:03:01Z
dc.date.available2023-08-17T12:03:01Z
dc.date.issued2022en_US
dc.identifier.citationBayram, M. ve Ballı Akgöl, B. (2022). Şiddetli erken çocukluk çağı çürükleri görülen çocuklarda genel anestezi altında yapılan diş tedavilerinin ağız sağlığı ile ilişkili yaşam kalitesi üzerine etkisi. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 43(3), 237-245.en_US
dc.identifier.issn1302-7476
dc.identifier.issn1300-3038
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/11340
dc.description.abstractGiriş ve Amaç: Bu çalışmanın amacı, şiddetli erken çocukluk çağı çürükleri (Ş-EÇÇ) görülen çocuklarda genel anestezi (GA) altında gerçekleştirilen diş tedavilerinin çocukların ağız sağlığı ile ilişkili yaşam kalitesi üzerindeki etkisini (OHRQoL) belirlemektir. Yöntem ve Gereçler: Ş-EÇÇ nedeniyle GA altında diş tedavisi görmüş 72 aydan daha küçük çocuk hastalar ve ebebeynleri bu prospektif çalışmaya dahil edildi. Çocukların ay olarak yaşı, cinsiyeti, Amerikan Anesteziyoloji Derneği (ASA) sınıflamasına göre hasta grubu, dmft indeksi, yapılan tedavi tipleri, işlem süresi, katılımcı ebeveyn bilgileri, ebeveynin eğitim düzeyi gibi demografik bilgiler kaydedildi. Çocukların OHRQoL’sini ölçmek amacıyla Erken Çocukluk Çağı Ağız Sağlığı Etki Ölçeği (ECOHIS), çocukların diş tedavisi öncesinde ve 1 ay sonrasında ebeveynler tarafından yanıtlandı. İstatistiksel analizde bağımsız örneklem t-testi ve Wilcoxon işaretli sıralar testi kullanıldı. Bulgular: Toplam ECOHIS skoru ve alt alanlara ait skorlar, GA tedavisinden sonra istatistiksel olarak anlamlı şekilde azalmıştır (p<0.05). “Çocuk benlik bilinci/sosyal etkileşim’’ ile “aile fonksiyon’’ alt alanlarında orta düzeyde değişim saptanırken diğer alt alanlarda büyük düzeyde değişim saptanmıştır. Tartışma ve Sonuç: Ş-EÇÇ’den yakınan çocuklarda, kapsamlı diş tedavilerinin GA altında gerçekleştirilmesi çocukların OHRQoL’sini ve ebeveynleri olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractIntroduction: This study aims to evaluate oral health related quality of life (OHRQoL) for children requiring dental treatment due to severe early childhood caries (S-ECC) following dental treatment under general anaesthesia (GA). Methods: Child patients under 72 months old who have received dental treatment under GA due to S-ECC, and their parents have been included in this study. Demographic information such as; age of the children in months, gender, The American Society of Anesthesiologists (ASA) physical status, dmft index, treatment types, procedure length, participating parent information, parents’ education level have been recorded. Parents have been asked to fill the Early Childhood Oral Health Impact Scale (ECOHIS) to measure QHRQoL of children on baseline and the following month. Independent samples t-test and Wilcoxon signed rank test have been used for statistical analysis. Results: Total ECOHIS score and scores of subscale domains have reduced following treatment, and this reduction was found statistically significant (p<0.05). A large improvement was observed in all of the domains except the child self-image/social interaction and family function which exhibited a moderate effect size. Discussion and Conclusion: This study concluded that in cases where children suffer from S-ECC, extensive dental treatment under GA effects children’s QHRQoL and their parents positively.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherEge Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDiş Çürüklerien_US
dc.subjectGenel Anestezien_US
dc.subjectYaşam Kalitesien_US
dc.subjectDental Cariesen_US
dc.subjectGeneral Anesthesiaen_US
dc.subjectQuality of Lifeen_US
dc.titleŞiddetli erken çocukluk çağı çürükleri görülen çocuklarda genel anestezi altında yapılan diş tedavilerinin ağız sağlığı ile ilişkili yaşam kalitesi üzerine etkisien_US
dc.title.alternativeEffect of dental treatment under general anesthesia on oral health related quality of life in children with severe early childhood cariesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofEge Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedotonti Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0002-8440-367Xen_US
dc.identifier.volume43en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage237en_US
dc.identifier.endpage245en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorBayram, Merve
dc.identifier.trdizinid1179181en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record