Show simple item record

dc.contributor.authorÖzkan, Hülya
dc.contributor.authorRigiderakhshan, Mohammad
dc.date.accessioned2022-04-13T06:29:26Z
dc.date.available2022-04-13T06:29:26Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationÖzkan, H. ve Rigiderakhshan, M. (2019). İran’da basının doğuşu ve gazeteler. Erciyes İletişim Dergisi, 6(2), 975-994. https://doi.org/10.17680/erciyesiletisim.537079en_US
dc.identifier.issn2667-5811
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.17680/erciyesiletisim.537079
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/9316
dc.description.abstractİran’da basın ülkenin farklı bölgelerinde yaşayan halkı toplumsal, siyasal, ekonomik ve kültürel konularda önemli derecede bilgilendirmiş ve etkilemiştir. Basının gelişimi özellikle Meşrutiyet’in ilanının ardından farklı karakteristik özelliklere bürünmüştür. Bu çalışmada matbaanın İran’a getirilmesinin ardından ülkede basın yayın hayatının gelişimi konu edinilerek, farklı dönemlerde yayımlanmaya başlayan ilk gazeteler sıralanmıştır. Kaçar dönemi, Meşrutiyet dönemi ve Birinci Pehlevi (Rıza Şah Pehlevi) dönemi olmak üzere üç başlık altında gazetecilik faaliyetleri incelenmiştir. Kaçar döneminde ilk gazetenin yayınlandığı süreçte ülkedeki siyasi atmosferin nasıl olduğu, gazetelerin işlevlerinin neler olduğu ortaya konulmaya çalışılmıştır. Söz konusu gazetelerin rejim ile ilişkisi, sonraki dönemde meşrutiyete yaklaşımları, yayınlanma süreleri, hangi meseleleri kendilerine konu edindikleri araştırılmıştır. Gazetelerin özellikle meşrutiyete zemin hazırlayacak yayınları dikkate alınarak, bu tutumun hangi yöneticilerce olumlu/ olumsuz karşılandığı, basına yönelik engellemeler ve kısıtlamalar ortaya konulmuştur. Meşrutiyet’ten sonraki dönemde özellikle Rıza Şah’ın yönetimi ele geçirmesinin ardından bazı gazeteler, ürettikleri söylemler aracılığı ile yönetime meşruluk kazandıran bir rol üstlenmiştir. İkinci Dünya Savaşı yıllarında ise İran basını üzerinde İngiliz ve Rus siyasetinin etkisi hissedilmiştir. Sağ ve sol kesim olarak iki grup altında değerlendirilebilen basın organlarının dönemin hükümetlerine yönelik tutumları karşısında her iki kesimin yayınlarına da son verildiği görülmektedir.en_US
dc.description.abstractIn Iran, the press has informed and influenced the people living in different regions of the country on social, political, economic and cultural issues. The development of the press, especially after the declaration of the Constitutional Monarchy, has taken on different characteristics. In this study, the first newspapers that were published in different periods were listed in the country after the printing press was brought to Iran. Journalism activities were examined under three headings: Qajar period, Constitutional Monarchy period and Pahlavi period (Reza Shah Pahlavi). In the period when the first newspaper was published during the Qajar period, the political atmosphere in the country and the functions of the newspapers were tried to be revealed. The relationship of the newspapers in question with the regime, the approaches to the constitutionalism in the next period, the duration of publication, the issues that have been investigated. Considering the publications of the newspapers which will prepare the ground for the constitutional monarchy, the managers of these attitudes are treated positively/negatively, the pressures and restrictions have been put forward. After the Constitutional Monarchy period, especially after receiving the administration of Reza Shah, some newspapers, through the discourses they have produced a role that gives the administration legitimacy. During the Second World War, the influence of British and Russian politics was felt on the Iranian press. Right and left sections of the media groups that can be evaluated under two groups against the attitudes of the governments of the period against the end of the publication of the two sectors are seen.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİran’da Basınen_US
dc.subjectGazeteleren_US
dc.subjectMeşrutiyet Dönemien_US
dc.subjectPehlevi Döneminde Basınen_US
dc.subjectKaçar Döneminde Basınen_US
dc.subjectPress in Iranen_US
dc.subjectNewspapersen_US
dc.subjectConstitutional Perioden_US
dc.subjectPress During Pahlavi Perioden_US
dc.subjectPress in Qajar Perioden_US
dc.titleİran’da basının doğuşu ve gazeteleren_US
dc.title.alternativeRising the press and newspapers in Iranen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofErciyes İletişim Dergisien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokuluen_US
dc.authorid0000-0003-4827-664Xen_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage975en_US
dc.identifier.endpage994en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.17680/erciyesiletisim.537079en_US
dc.institutionauthorÖzkan, Hülya


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record