Show simple item record

dc.contributor.authorTarhan, Merve
dc.contributor.authorDalar, Levent
dc.contributor.authorHançer, Özcan
dc.date.accessioned2022-02-08T11:49:40Z
dc.date.available2022-02-08T11:49:40Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.citationTarhan, M., Dalar, L. ve Hançer, Ö. (2016). Bir eğitim araştırma hastanesinde çalışan hemşirelerin farklılıklara ve farklılık iklimine yönelik algılarının belirlenmesi. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 18(1), 1-13.en_US
dc.identifier.issn1307-9557
dc.identifier.issn1307-9549
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/8961
dc.description.abstractAmaç: Farklı özellikleri olan bireylere kaliteli hemşirelik bakımı verilebilmesi için hemşirelik yönetiminin iş gücü farklılıklarını bünyesinde barındırması, değer vermesi ve etkin bir şekilde yönetmesi gerekmektedir. Bu noktadan hareketle çalışma, bir eğitim araştırma hastanesinde çalışan hemşirelerin farklılıklara ve farklılık iklimine yönelik algılarının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Yöntem: Tanımlayıcı nitelikteki bu çalışma, İstanbul'da bir eğitim araştırma hastanesinde çalışan 157 hemşire ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak 13 soruluk Tanıtıcı Bilgi Formu, altı açık uçlu sorudan oluşan Farklılıklara Yönelik Tutum Soruları ve Farklılık İklimi Ölçme Ölçeği Anketi kullanılmıştır. Veriler yüzdelik dağılım, bağımsız gruplarda t-testi, tek yönlü varyans analizi ve Kruskall Wallis testi ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Kurumda çalışan hemşirelerin farklılık algılarının kişilik, kültür, cinsel yönelim/kimlik, din ve etnik köken unsurlarında ağırlık kazandığı görülmüştür. Hemşirelerin farklılık iklimi algılarının puan ortalaması 51,26±9,90 bulunmuştur. Acilde çalışan ve Marmara Bölgesi'nde yetişen hemşirelerin farklılık iklimi algılarının istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek olduğu saptanmıştır (p<0,05). Sonuç: Çalışmanın bulguları hemşirelerin farklılıklara yönelik algılarının derin farklılıklara yönelik olduğunu ve farklılık iklimine yönelik algılarının ise orta derecede olumlu olduğunu göstermektedir. Kurumda hemşirelik yönetiminin farklılıkların yönetimi konusunda açık ve şeffaf bir yaklaşım göstererek kurumun politika ve prosedürlerini tüm çalışanlar ile paylaşması hemşirelerin farklılık iklimi algılarını arttırabilir.en_US
dc.description.abstractObjective: Nursing management should contain, value, and manage effectively workforce diversities to provide qualified nursing care to individuals with diverse characteristics. From this point of view, the present study was conducted to determine the nurses’ perceptions of diversities and diversity climate at a training and research hospital. Method: The population of the descriptive study included 157 nurses working at a training and research hospital in Istanbul. In the study, an information form of 13 questions, Attitude Questions towards Diversities with 6 open ended questions, and Diversity Climate Assessment Survey were used as data collection tool. The data were evaluated with percentage distributions, independent samples t-test, one-way ANOVA test, and Kruskall Wallis test. Results: Diversity perceptions of the nurses working at the institution were mainly about personality, culture, sexual orientation, religion, and ethnicity. Mean score for perceptions of diversity climate of the nurses was 51.26±9.90. Perceptions of diversity climate of the nurses who worked at the emergency department and who were from Marmara Region were statistically significantly higher (p<0.05). Conclusion: The results of the study showed that the perceptions of diversity of the nurses were towards deeplevel diversities and the perceptions of diversity climate were moderately positive. If nursing management in the institution shares organizational politics and procedures with all employees showing an open and transparent approach to diversity management, perceptions of diversity climate of the nurses may increase.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherHemşirelikte Araştırma Geliştirme Derneğien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFarklılıken_US
dc.subjectFarklılık İklimien_US
dc.subjectFarklılıkların Yönetimien_US
dc.subjectKültürlerarası Hemşireliken_US
dc.subjectDiversityen_US
dc.subjectDiversity Climateen_US
dc.subjectDiversity Managementen_US
dc.subjectIntercultural Nursingen_US
dc.titleBir eğitim araştırma hastanesinde çalışan hemşirelerin farklılıklara ve farklılık iklimine yönelik algılarının belirlenmesien_US
dc.title.alternativeDetermining perceptions of diversities and diversity climate of the nurses working at a training and research hospitalen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofHemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümüen_US
dc.authorid0000-0002-9841-4708en_US
dc.identifier.volume18en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage13en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorTarhan, Merve
dc.identifier.trdizinidTWpNME56a3lNZz09en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record