Show simple item record

dc.contributor.advisorTarakçı, Devrim
dc.contributor.authorErdoğan, Taha Ayberk
dc.date.accessioned2022-01-27T05:44:26Z
dc.date.available2022-01-27T05:44:26Z
dc.date.issued2021en_US
dc.date.submitted2021-08-02
dc.identifier.citationErdoğan, T. A. (2021). Diz şikayeti ile kliniğe başvuran olgularda, alt ekstremite fonksiyonu, denge ve günlük yaşam aktivitelerinin değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/8898
dc.description.abstractDiz problemleri ağrı, ödem gibi semptomlar ortaya çıkardıktan sonra bireylerde denge ve yürüme bozukluklarına neden olup günlük yaşam aktivitelerini etkiler ve yaşam kalitelerini azaltır. Bu problemlerin tespiti ve doğru tedavi programlarının uygulanması; bireylerin günlük yaşam aktivitelerine geri dönüşü ve sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmesi için çok önemlidir. Çalışmamızın amacı; bireylerde en çok görülen diz patolojilerinin denge ve propriosepsiyon, fonksiyonellik, günlük yaşam aktiviteleri ve yaşam kalitesi üzerine etkisini değerlendirmekti. Çalışmamıza 30-65 yaş arasındaki 304 hasta, aldıkları tanılara göre osteoartrit (OA) grubu (n=111), menisküs yırtığı (MY) grubu (n=107) ve ön-arka çapraz bağ (ÖÇB-AÇB) grubu (n=86) olacak şekilde 3 gruba ayrıldı. Ağrı ve günlük yaşam aktiviteleri değerlendirmesi için "Diz Yaralanma ve Osteoartrit Sonuç Skoru (KOOS-DİZ)" ve "Günlük Yaşam Uğraşlarına İlişkin Diz Testi (KOS-ADLS)", denge ve propriosepsiyon değerlendirmesi için "Berg Denge Ölçeği (BDÖ)" ve "Tek Ayak Üzerinde Durma Testi (TAÜD)", fonksiyonel yetenekler değerlendirmesi için "Zamanlı Kalk Yürü Testi (ZKYT)", "5 Defa Otur Kalk Testi (5*OKT)" ve "Fonksiyonel Uzanma Testi (FUT)" uygulandı. Uygulanan tüm değerlendirmelerin gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fark bulunamamıştır (p>0,05). Her üç grup içi değişkenler arasındaki ilişkilere bakıldığında; KOOS-Diz tüm alt başlıkları arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde ilişki, BDÖ ile fonksiyonel yetenek testlerinin skorları arasında istatistiksel anlamlı ilişki, BDÖ ile KOS-ADLS skorları arasında anlamlı ilişki bulunmuştur (p<0,05). GYA ve fonksiyonel yetenek testleri skorları arasındaki ilişkiye bakıldığında MY ve OA grubunda istatistiksel olarak anlamlı düzeyde ilişki saptanırken (p<0,05), ÖÇB-AÇB grubunda anlamlı düzeyde ilişki tespit edilememiştir (p>0,05). Sonuç olarak diz patolojilerinde değerlendirme sonuçlarının birbirlerine üstünlüğü bulunamamıştır. Ancak denge ve propriosepsiyon, fonksiyonellik ve GYA arasında bir ilişki bulunmuştur.en_US
dc.description.abstractKnee problems reveal symptoms such as pain and edema, then lead to balance and gait disorders in individuals and also affect an individual's daily living activities and reduce the quality of life. Identifying these problems and implementing appropriate treatment programs are very important for returning to daily life activities and continue living healthily. The aim of this study was to evaluate the effects of the most common knee pathologies in individuals on balance and proprioception, functionality, activities of daily living and quality of life. In our study, 304 patients aged between 30 and 65 years old were divided into three groups according to their diagnoses; osteoarthritis (OA) group (n=111), meniscal tear (MT) group (n=107) and anterior-posterior cruciate ligament (ACL-PCL) group (n=86). Pain and activities of daily living were evaluated with "Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score" (KOOS-KNEE) and "Knee Outcome Survey Activities of Daily Living Scale" (KOS-ADLS). Balance and proprioception were evaluated with "Berg Balance Scale" (BBS), "Single Leg Stand Test" (SLST) and also for the evaluation of functional abilities "Time Up and Go Test" (TUG), "Five Times Sit to Stant Test" (FTSTS), and "Functional Reach Test" (FRT) were used. There was no statistically significant difference in all evaluation between groups (p>0,05). There were statistically significant correlations in all subscales of KOOS-KNEE, between BBS scores and functional abilities measurement, between BBS and KOS-ADLS scores within groups (p<0,05). The statisttically significant correlations was found between ADL and functional abilities measurements in OA and MT groups (p<0,05). However there was no significant correlations in ACL-PCL group (p>0,05). In conclusion, the difference was not found in all evaluations according to knee pathologies. Balance and prorioception have relationships with functionality and ADL.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDengeen_US
dc.subjectDiz Yaralanmasıen_US
dc.subjectFonksiyonelliken_US
dc.subjectGYAen_US
dc.subjectADLen_US
dc.subjectBalanceen_US
dc.subjectFunctionalityen_US
dc.subjectKnee Injuryen_US
dc.titleDiz şikayeti ile kliniğe başvuran olgularda, alt ekstremite fonksiyonu, denge ve günlük yaşam aktivitelerinin değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeEvaluation of lower extremity function, balance and daily life activities in patients applied to the clinic with complaint of kneeen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record