Show simple item record

dc.contributor.authorÇırpan, Hüseyin
dc.contributor.authorGüner, Şeyma
dc.date.accessioned2021-12-14T06:22:13Z
dc.date.available2021-12-14T06:22:13Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationÇırpan, H. ve Güner, Ş. (2021). Kaotik durumlarda hastane yönetimi ve liderlik: Kovid-19 salgını üzerine nitel bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 12(30), 449-465. https://dx.doi.org/10.21076/vizyoner.820495en_US
dc.identifier.issn1308-9552
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.21076/vizyoner.820495
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/8647
dc.description.abstractTüm dünyayı ve sektörleri etkisi alan Kovid-19 pandemisi yeni olguları beraberinde getirmiş ve yönetici / liderleri tarzlarınıdeğiştirerek krize yeni bir şekilde yanıt vermeye zorlamıştır. Bu çalışmanın amacı; Kovid-19 pandemisinde sağlık sistemininen önemli unsurlarından olan hastanelerde, yöneticilerin salgın yönetimi sırasında yönetmek zorunda kaldığı alanların vekarşılaştıkları zorlukların neler olduğu ve bu alanlarda ne tür tercihler yapmak ve ne tür kararlar almak durumunda kaldıklarınıve sürece nasıl liderlik ettiklerini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda Türkiye’de hizmet vermekte olan 10 kamu hastanesininüst düzey yöneticisi ile yarı yapılandırılmış mülakat görüşmeleri gerçekleştirilmiş ve bu görüşmelerin yazıya dökülmüşbelgeleri üzerinden içerik analizi yöntemi kullanılarak analizler gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçlarına göre hastanelerde salgınyönetimi sürecinde; yöneticilerin liderlik özellikleri, planlama, temel sağlık hizmetlerinin devamlılığı, insan kaynağı yönetimi,iletişim ve bir sonraki salgına hazırlık planları boyutları ön plana çıkmıştır. Ek olarak krizin yapısı tanımlanmış ve hastanelerintürüne göre salgınla mücadele sırasında karşılaştıkları avantajlı ve dezavantajlı durumlar tanımlanmıştır. Bu çalışmanın Kovid19 salgınıyla mücadele sırasında hastanelerdeki yönetim ve liderlik boyutlarını analiz etmenin yanında ileride yaşanabileceksalgınlar için yol gösterici nitelikte olacağı düşünülmektedir.en_US
dc.description.abstractThe Covid-19 pandemic affecting the whole world and industries has brought new facts and has forced the managers/leaders to respond to the crisis in a new way by changing their usual styles. The aim of the study is that in hospitals, which are one of the most important elements of the health system in the Covid-19 pandemic, it is to examine the areas that managers have to manage and the difficulties they confront during the epidemic management, what kinds of choices and decisions they have to make in these areas and how they lead the process. For this purpose, semi-structured interviews are held with ten senior executives of public hospitals in Turkey and the decoded data are analyzed through the content analysis. According to the analysis results, during the epidemic management in hospitals; leadership characteristics of managers, planning, continuity of basic health services, human resource management, communication and plans for the next epidemic come to the fore. In addition, the structure of the crisis is defined, and the advantageous and disadvantageous situations encountered by the hospitals during the fight against the epidemic are defined. Besides the analysis of the management and leadership qualities in hospitals during the Covid-19 outbreak, it is thought that the study may serve as a guide for preparation for future outbreaks.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherSüleyman Demirel Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKaosen_US
dc.subjectKrizen_US
dc.subjectHastane Yönetimien_US
dc.subjectLiderliken_US
dc.subjectKovid-19en_US
dc.subjectChaosen_US
dc.subjectCrisisen_US
dc.subjectHospital Managementen_US
dc.subjectLeadershipen_US
dc.subjectCovid-19en_US
dc.titleKaotik durumlarda hastane yönetimi ve liderlik: Kovid-19 salgını üzerine nitel bir araştırmaen_US
dc.title.alternativeHospital management and leadership in caotic conditions: A qualitative research on the Covid-19 epidemicen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofSüleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümüen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Rektörlük, Sağlık Sistemleri ve Politikaları Araştırma Merkezien_US
dc.authorid0000-0002-7554-5203en_US
dc.authorid0000-0002-9591-9276en_US
dc.identifier.volume12en_US
dc.identifier.issue30en_US
dc.identifier.startpage449en_US
dc.identifier.endpage465en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.21076/vizyoner.820495en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record