Show simple item record

dc.contributor.advisorKunter, Erdoğan
dc.contributor.authorEğri Kansu, Zeynep
dc.date.accessioned2021-09-29T06:41:28Z
dc.date.available2021-09-29T06:41:28Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-03-04
dc.identifier.citationEğri Kansu, Z. (2019). Obstrüktif uyku apne sendromu hastalarında zonulin protein düzeyinin metabolik sendrom ve hastalık derecesi ile ilişkisi. (Yayınlanmamış uzmanlık tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/8327
dc.description.abstractObstruktif uyku apne sendromunda(OUAS), yaşam sitili değişmesi nedeniyle tanı oranları artmaktadır, bununla birlikte eşlik eden birçok hastalıklar görülmektedir. Özellikle metabolik sendrom(MS) ile OUAS birbirini doğuran durumlardır. MS'da son yayınlarda bağırsak permeabilite bozukluğunun göstergesi olan zonulin proteinin arttığı gösterilmiştir. OUAS'lı hastalarda gece gelişen intermittan hipokseminin bağırsak permeabilitesine olan etkisi araştırılmamıştır. Biz bu çalışmada OUAS'lı hastalarda serum zonulin düzeyleri ve MS parametrelerini araştırmayı amaçladık. İstanbul Medipol Üniversitesi Hastanesi Uyku Laboratuvarında 01/ 07/ 2018- 15/ 09/2018 tarihleri arasında PSG ile OUAS tanısı konulmuş erişkin hastalar alınmıştır. Kronik akciğer hastalığı olan hastalar çalışma dışında bırakıldı. Hastaların klinik, demografik, biyokimyasal, zonulin düzeyi ve PSG'de saptanan parametreleri karşılaştırıldı. Çalışmaya alınan 71 hastanın 61(%86)'i erkekti. Çalışmada yer alan 71 hastadan; 29(%40,8)'unda MS, 40(%56,3)'ında abdominal obezite, 10(%14,1) kişide DM mevcuttu. Hastalardan 34(%47,9)'ünde sigara öyküsü bulunmaktaydı. Zonulin düzeyleri açısından ise MS olan ve olmayan gruplar arasında anlamlı farklılık saptanmadı. Zonulin ile uyku parametrelerinden PLM indeksi ile pozitif korelasyon saptandı(r2:0,274, p:0,023). Yine zonulin ile uyku etkinliği açısından negatif korelasyon saptandı(r2:-0,398, p:0,001). Ayrıca sigara içenlerde içmeyenlere göre zonulin anlamlı olarak yüksek saptandı(13,5' e karşı 10, p: 0,029). AHI değerleri ve desatürasyon indeksi MS olan hastalarda ve olmayanlara göre anlamlı olarak yüksekti. Sonuç olarak OUAS'lı hastalarda zonulin seviyeleri ile uyku parametrelerinden bazıları ve sigara içimiyle ilişki saptanmıştır. Bu ilişkinin daha detaylandırabilmesi için uykuda(tercihen apne esnasında) zonulin ölçümü gibi ileri çalışmalar gerekir.en_US
dc.description.abstractSince the change of life style the imcidence of obstructive sleep apnea(OSAS) is increasing. Addition to this many co-morbidities accompany to OSAS. Specifically the relation of metabolic syndome(MS) and OSAS is a chicken and egg situation. Zonulin protein- reflector of intestinal permeability dysfunction is found to be high in patients with MS in recently published studies. The effect of intermittent hypoxemia due to OSAS on intestinal permeability has not been investigated. In this study we aimed to investigate the serum zonulin levels and MS parameters in confirmed OSAS patients. Adult patients with OSAS confirmed by polisomnography in Istanbul Medipol University Hospital sleep laboratory between 01/07/2018 -15/09/2018. Patients with chronic lung diseases were exluded. Clinical and biochemical parameters, parameters detected during polisomnography were compared by zonulin levels. Seventy one patients were enrolled to the study. Of these 61(86%) were male. MS, abdominal obesity and diagnosis of Diabetes mellitius were 40.8%, 56.3% and 14.1% respectively. Thirtyfour(47,9%) of the patiens were ever smokers. There was no difference in zonulin levels between patients with MS and without MS. There was positive correlation with PLM index and zonulin levels(r2:0,274, p:0,023). And also there was a negative correlation between zonulin levels and sleep efficiency(r2:-0,398, p:0,001). Furthermore zonulin was significantly higher in ever smokers compared to never smokers(13,5vs.10 p:0.029). AHI and desaturation index were significantly higher in patients with MS compared to without MS. In conclusion there is a relation with zonulin levels an some of obstructive sleep apnea parameters and smoking. To detail these relations further studies focusing on measuring serum zonulin levels during the sleep(preferably at the time of apnea) are needed.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOUASen_US
dc.subjectMSen_US
dc.subjectZonulinen_US
dc.subjectAHIen_US
dc.subjectDesatürasyon Ġndeksien_US
dc.subjectOSASen_US
dc.subjectMetabolic Syndrome Zonulinen_US
dc.subjectApne Hypopnea Indexen_US
dc.subjectDesaturation Indexen_US
dc.titleObstrüktif uyku apne sendromu hastalarında zonulin protein düzeyinin metabolik sendrom ve hastalık derecesi ile ilişkisien_US
dc.title.alternativeThe relationship between zonulin proretin and metabolic syndrome and severity of sleep apnea in patients with obstructive sleep apneaen_US
dc.typespecialtyThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record