Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzdemir, Suna
dc.contributor.authorOmurca, Fatih
dc.date.accessioned2021-09-28T07:59:21Z
dc.date.available2021-09-28T07:59:21Z
dc.date.issued2017en_US
dc.date.submitted2017
dc.identifier.citationOmurca, F. (2017). Kliniğimize başvuran anormal uterin kanamalı olguların endometrial patolojilerinin değerlendirilmesinde, transvajinal ultrasonografi, dilatasyon küretaj ve operatif histeroskopik bulguların kesin histopatolojik sonuçlarla karşılaştırılması. (Yayınlanmamış uzmanlık tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/8314
dc.description.abstractAMAÇ: Endometriyal patolojiler sıklıkla karşılaşılan jinekolojik problemlerdendir. Hastalar çoğunlukla kliniğe anormal uterin kanama ile başvurmaktadırlar. Çalışmamızda, retrospektif olarak poliklinik şartlarında pelvik muayene ve TVUSG'la, endometriyal patoloji olabileceği düşünülen ve sonrasında dilatasyon & küretaj ve operatif histeroskopi (H/S) yapılmış vakaların patoloji sonuçlarını analiz ederek TVUSG, D&C ve H/S'nin endometriyal patolojileri saptamadaki etkinliğini karşılaştırmayı amaçladık. METOD ve MATERYAL: Çalışmamız Temmuz 2012 – Haziran 2017 tarihleri arasında Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde yapılmıştır. Tüm hastalara pelvik muayene, transvajinal ultrasonografi, ofis histeroskopi ve endometrial biopsi (D&C) yapılmıştır. Retrospektif çalışmamızda, kliniğimize anormal uterin kanama şikayeti ile başvuran, yapılan muayenelerinde ve TVUSG'lerinde endometriyal patoloji düşünülerek, operatif histeroskopi ve dilatasyon küretaj uygulanmış 160 hasta çalışmaya dahil edildi. Olguların geriye dönük olarak TVUSG bulguları, operatif H/S ve D&C bulguları tarandı. Bu yöntemlerle elde edilen histopatolojik sonuçlar karşılaştırıldı. Son patoloji sonuçları referans test olarak kabul edilerek; D&C, histeroskopinin ve transvajinal ultrasonografinin sensitivite, spesifitesi, pozitif prediktif değer ve negatif prediktif değerler hesaplandı. Tüm hastalara uygulanan transvajinal ultrason, D&C ve histeroskopi sonuçlarını literatür ışığında değerlendirerek karşılaştırdık. İstatistiksel analizde SPSS 24.O ve Microsoft Excel 2010 kullanılmıştır. BULGULAR: Histopatolojik sonuçların dağılımı: 81 (%51) ile en sık saptanan patoloji endometriyal polip, 27 (%16,7) Endometriyal hiperplazi, 21 (%13) submüköz leiomyom, 2 (%1,25) endometriyum kanseri, 29 (%18.1) normal endometriyal doku şeklinde idi. Histeroskopi eşliğinde biyopsinin endometriyal patolojileri saptamada sensitivite, spesifite, pozitif prediktif ve negatif prediktif değerleri sırasıyla %100,%87,2, %78, %100 bulunmuştur. Dilatasyon küretaj için bu değerler sırasıyla %88,8, %75,1, %42,1, %97,08, TVUSG için bu değerler sırasıyla %82,7, %%83,9, %53,3, %95,6 ve histeroskopi ön tanı için %93,1, %86,2, %60, %98,2 bulunmuştur. SONUÇ: TVUSG endometriyal patolojileri değerlendirmede non-invaziv, faydalı bir tanı metodudur. Sonuç olarak anormal uterin kanamalı hastaların ayırıcı tanısı için ilk yapılması gereken non-invaziv modalite transvajinal ultrason olup, doğru tanıyı koymak için gerekli invaziv işlemlere yönlendiren de transvajinal ultrasonografidir. Endometriyal polip ve submüköz myom gibi lokal intrakaviter lezyonlarda histeroskopi eşliğinde biyopsi, dilatasyon ve küretaja üstün bulunmuştur. Buna karşın endometriyal hiperplazi ve endometriyum kanseri gibi diffüz lezyonlarda dilatasyon ve küretajın etkinliği daha yüksek bulunmuştur. Sonuç olarak endometriyal patolojilerin tespitinde hiçbir yöntem tek başına yeterli değildir.en_US
dc.description.abstractOBJECTIVE: Endometrial pathologies are common gynecological problems. Patients are usually present with abnormal uterine bleeding. The purpose of our study is mainly to compare the effectiveness of biopsy results combined hysteroscopy and D&C and TVUS detection in the diagnosis of endometrial pathologies by retrospectively analysing the results of the endometrial pathologies that are detected by TVUS, operative hysteroscopy and D&C after the suspicion of endometrial pathology in the clinical setting. METHOD and MATERIALS: Our study took place in the Department of Obstetrics and Gynecology of Medipol University Faculty of Medicine Hospital in between July 2012 and June 2017. All patients underwent pelvic examination transvaginal ultrasonography, office hysteroscopy and endometrial sampling (D&C) through suction curettage. Our retrospective study was conducted in 160 patients who were admitted to our clinic with complaint of abnormal uterine bleeding and who were supposed to have an endometrial pathology during the TVUS which was done by us routinely after the physical examination and before the D&C and H/S. The TVUS findings, the operative hysteroscopy and D&C findings were investigated for all our cases, retrospectively. The findings acquired fom these procedures are compared. The last pathological reports were used as a reference test to calculate, sensitivity, specificity, positive predictive value, negative predictive value of the D&C, hysteroscopy and transvaginal ultrasonography. The results of the transvaginal ultrasound, D&C and the hysteroscopy which were applied to all patients compared in the literature evaluating. For the statistical analysis 24.0 SPSS and Microsoft Excel 2010 were used. FINDINGS: Histopathological results were as follows: 81 patients (51%), the most frequent pathology of endometrial polyps; 27 patients (16,%), endometrial hyperplasia; 21 patients (13%), submucous myoma; 2 patients (1,2%), endometrial cancer; 29 patients (18,1%), normal endometrial tissue. Sensitivity, specificity, positive and negative predictive values of biopsy combined with hysteroscopy for the pathology detection were found as 100%, 87,2%, 78%, 100%, respectively. On the other hand, the corresponding values for dilatation curettages were found as %67.2, %34.9, %100, and %52.3, the values for TVUS were found as 82,7%, 83,9%, 53,3%, 95,6% and the values for hysteroscopic provisional diagnosis were found as 93,1%, 86,2%, 60%, 98,2% respectively. CONCLUSION: Transvaginal ultrasonography is a useful non-invasive diagnostic method in the assessment that endometrial pathology. As a result, the first to be made for the differential diagnosis of patients with abnormal uterine bleeding, transvaginal ultrasound is non-invasive modality, transvaginal ultrasonography is also required invasive procedures that lead to the correct diagnosis for. Biopsy combined with hysteroscopy was considered to be superior to D&C for the local intracavitary lesions such as endometrial polyps and submucous myoma. On the other hand, D&C was considered to be superior to hysteroscopy fort he diffuse lesions such as endometrial hyperplasia and cancer. As a result, none of the methods of detecting endometrial pathologies is alone completely enough.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAnormal Uterin Kanamaen_US
dc.subjectTransvajinal Ultrasonografien_US
dc.subjectDilatasyon ve Küretajen_US
dc.subjectOperatif Histeroskopien_US
dc.subjectAbnormal Uterin Bleedingen_US
dc.subjectTransvaginal Ultrasonographyen_US
dc.titleKliniğimize başvuran anormal uterin kanamalı olguların endometrial patolojilerinin değerlendirilmesinde, transvajinal ultrasonografi, dilatasyon küretaj ve operatif histeroskopik bulguların kesin histopatolojik sonuçlarla karşılaştırılmasıen_US
dc.title.alternativeIn the evaluation of endometrial pathologies of clinically referred cases with abnormal uterine bleeding, comparison of findings of tvusg, d&c and operative hysterosopy with accurate hystopathologic results. medipol university faculty of medicine, thesis in obstetrics and gynecology, İstanbul, 2017en_US
dc.typespecialtyThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record