Show simple item record

dc.contributor.advisorYükselen, Arzu
dc.contributor.authorKoyunoğlu, Elif
dc.date.accessioned2021-09-24T09:17:52Z
dc.date.available2021-09-24T09:17:52Z
dc.date.issued2021en_US
dc.date.submitted2021
dc.identifier.citationKoyunoğlu, E. (2021). Ailelerin okul öncesi dönemde karşılaştıkları davranış problemlerine yönelik tutumları çözüm yaklaşımları ve öz yeterlilik algılarının incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/8298
dc.description.abstractBu çalışma 3-6 yaşları arasında çocuğa sahip olan annelerin, davranış problemlerine yönelik tutumları, çözüm yaklaşımları ve öz yeterlilik algılarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma İstanbul ilinin, Fatih ve Bağcılar ilçesinde 3-6 yaş arasında çocuğu olan, çocuğunu anaokuluna gönderen ve göndermeyen 100 anne ile yürütülmüştür. Çocukların ve annelerinin bilgilerine ulaşmak için araştırmacı tarafından hazırlanan "Demografik Bilgi Formu", annelerin davranış problemlerine tutumları ve çözüm yaklaşımları hakkında bilgi edinmek için araştırmacı tarafından hazırlanan "Anne Görüşme Formu" ve annelerin öz yeterlilik algılarını ölçmek için "Berkeley Ebeveyn Öz Yeterlilik Ölçeği Yenilenmiş Formu (BPSE-R) " kullanılmıştır. Araştırmada karma yöntem kullanılmıştır. Nicel veriler "bağımsız örneklem t testi" ve "tek yönlü varyans analizi" ile nitel veriler frekans analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Annelerin ebeveyn öz yeterlilik algılarının, annenin çalışma durumu, mesleği, ekonomik durum algısı, davranış problemleri bilgi düzeyi algısına ve çocuğun anaokuluna gitme durumuna göre anlamlı farklılık gösterdiği bulunmuştur. Araştırmamızda annelerin davranış problemini tanımlamakta ve örneklendirmekte zorlandıkları, çocukların gelişimsel sürecinde beklenilen normal davranışları davranış problemi olarak tanımladıkları görülmüştür. Davranış problemleri karşısında sergiledikleri tutum ve çözüm yöntemlerinin sergilenen davranış problemine bağlı olarak farklılık gösterdiği görülmüştür.en_US
dc.description.abstractThis study was conducted to determine the attitudes, solution approaches and perceptions of self-sufficiency of mothers with children between the ages of 3-6. The study was conducted with 100 mothers who had children between the ages of 3-6 in Fatih and Bağcılar districts of Istanbul province, who sent their children to kindergarten and did not send them. The children and their mothers, which was prepared by the researcher to obtain information "demographic information form" a mother's attitudes to behavior problems and solution approaches prepared by the researcher to obtain information about the mother of Interview form" and a mother's self-perceptions of competence to measure "Berkeley Parental self-efficacy beliefs Scale, a renewed Form (BPSE-R)" was used. Mixed method was used in the research. Quantitative data were analyzed using" independent sample t test "and" one-way variance analysis " and qualitative data using frequency analysis. It was found that mothers ' perceptions of parental self-sufficiency differed significantly depending on the mother's working status, occupation, perception of economic status, perception of the level of knowledge of behavioral problems, and the child's state of attending kindergarten. In our research, it was found that mothers had difficulty identifying and sampling behavior disorder, defining normal behavior expected in the developmental process of children as behavior disorder. It has been observed that their attitude and solution methods in the face of behavioral problems differ depending on the behavioral problem exhibited.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDavranış Problemien_US
dc.subjectEbeveyn Öz Yeterliliğien_US
dc.subjectOkul Öncesi Dönemen_US
dc.subjectBehavior Problemen_US
dc.subjectParental Self-Sufficiencyen_US
dc.subjectPreschool Perioden_US
dc.titleAilelerin okul öncesi dönemde karşılaştıkları davranış problemlerine yönelik tutumları çözüm yaklaşımları ve öz yeterlilik algılarının incelenmesien_US
dc.title.alternativeFami̇li̇es atti̇tudes towards behavi̇our problems they face i̇n preschool peri̇od soluti̇on approches and exami̇nati̇on of self-suffi̇ci̇ency percepti̇onsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Gelişimi Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record