Show simple item record

dc.contributor.advisorYavuzer, İbrahim Haluk
dc.contributor.authorBudal, Kübra
dc.date.accessioned2021-09-24T09:14:07Z
dc.date.available2021-09-24T09:14:07Z
dc.date.issued2021en_US
dc.date.submitted2021
dc.identifier.citationBudal, K. (2021). 13-18 yaş ergenlerin duygusal özerklikleri ve ebeveyn sıcaklığı arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/8297
dc.description.abstractAraştırma lise düzeyinde eğitim görmekte olan 13-18 yaş ergenlerin duygusal özerklikleri ve ebeveyn sıcaklığı arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırmanın evrenini İstanbul ili Anadolu Yakası merkez ilçelerinde bulunan anadolu Liselerine devam eden 13-18 yaş arası ergenler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini kolay örnekleme yöntemi ile belirlenen İstanbul ili Anadolu Yakasındaki Kadıköy, Ümraniye, Beykoz, Üsküdar, Ataşehir merkez ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı toplam 10 devlet anadolu lisesinde öğrenim gören hazırlık sınıfı, 9., 10., 11., 12. sınıf düzeyindeki 367 ergen oluşturmaktadır. Araştırmada "Demografik Bilgi Formu", "Duygusal Özerklik Ölçeği" ve "Ebeveyn Yetiştirme Tarzları Ölçeği-Çocuk Formu"nun "Duygusal Sıcaklık" alt boyutunun anne ve baba formu kullanılmıştır. Araştırma nicel yöntemlerden korelasyonel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Toplanan veriler "bağımsız örneklemler için t-testi", "tek yönlü varyans analizi", "Pearson Korelasyon Analizi" ve "Hiyerarşik Regresyon Analizi" kullanılarak analiz edilmiştir. Ergenlerin duygusal özerkliklerinin çeşitli alt boyutları ile cinsiyet, anne eğitim durumu, not ortalaması ve yaş arasında anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuştur. Ergenlerin hissettiği anne sıcaklığı ile cinsiyet, kardeş sayısı, sınıf düzeyi ve yaş arasında; baba sıcaklığı ile kardeş sayısı, baba eğitim durumu, not ortalaması, sınıf düzeyi ve yaş arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ergenlerin hissettiği anne ve baba sıcaklığı duygusal özerklikleri üzerinde anlamlı yordayıcılar olduğu sonucuna ulaşılmıştır.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study was to examine the relationship between emotional autonomy and parental warmth of adolescents aged 13-18 years in high school education. The universe of the study consists of adolescents between the ages of 13-18 who in Anatolian High Schools located in the central districts of the Anatolian Side of Istanbul. The sample consists of 367 adolescents at the preparatory class, 9th, 10th, 11th and 12th grades of 10 state Anatolian high schools affiliated to the Ministry of National Education in the central districts of Kadıköy, Ümraniye, Beykoz, Üsküdar and Ataşehir on the Anatolian side of Istanbul. The sample of the study is created through a simple random sampling method. Demographic Information Form emotional autonomy scale, and mother and father forms of the Emotional Warmth subscale of the "Parent Raising Styles Scale-Child Form" were used. The correlational research method, one of the quantitative methods, was used in the research. The collected data were analyzed using a t-test for independent samples, one-way analysis of variance, Pearson Correlation Analysis, and Hierarchical Regression Analysis. According to results, there is a significant difference between various subscales of the emotional autonomy of adolescents and gender, maternal education level, grade point average, and age. A significant relationship is found between the maternal warmth felt by adolescents and gender; the number of siblings; class level, and age. A significant relationship is found between father warmth and the number of siblings, paternal education level, grade point average, grade level, and age. Consequently, the mother and father warmth that adolescents feel are significant predictors of their emotional autonomy.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccessen_US
dc.subjectAnne Sıcaklığıen_US
dc.subjectBaba Sıcaklığıen_US
dc.subjectDuygusal Özerkliken_US
dc.subjectEbeveyn Sıcaklığıen_US
dc.subjectErgenlik Dönemien_US
dc.subjectMaternal Warmthen_US
dc.subjectPaternal Warmthen_US
dc.subjectEmotional Autonomyen_US
dc.subjectParental Warmthen_US
dc.subjectAdolescence Perioden_US
dc.title13-18 yaş ergenlerin duygusal özerklikleri ve ebeveyn sıcaklığı arasındaki ilişkinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation of the relationship between emotional autonomy and parental warmth of adolescents of 13-18 yearsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Gelişimi Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record