Show simple item record

dc.contributor.advisorGünhan Şenol, Nazmiye Evra
dc.contributor.authorSırcı, Benan
dc.date.accessioned2021-09-22T08:30:04Z
dc.date.available2021-09-22T08:30:04Z
dc.date.issued2021en_US
dc.date.submitted2021-04-01
dc.identifier.citationSırcı, B. (2021). Erken sosyal iletişim ölçeği (ESCS)'nin Türkçe'ye uyarlanması: Pilot çalışma. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/8264
dc.description.abstractErken Sosyal İletişim Ölçeği (ESCS), erken gelişim döneminde bilişsel, gelişimsel aşamaları göz önünde bulundurarak hem belirli davranışların gelişimsel karmaşıklık düzeyinin hem de spesifik davranışların kişilerarası veya iletişimsel hedeflerinin pragmatik-işlevsel açıdan analiz edilebilmesini sağlayan klinik bir ölçüm aracıdır [1, 2]. Bu ölçek Mundy ve ark. (2003) tarafından geliştirilmiş olup bu çalışma için Türkçeye uyarlanmıştır. Bu tez çalışmasında ise, Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) olan bireylerle tipik gelişen bireylerin sözsüz iletişim becerileri Erken Sosyal İletişim Ölçeği (ESCS) ölçeği aracılığıyla incelenmektedir. Bu pilot çalışmada otizmli bireylerin sözsüz iletişim becerileri ile dil gelişimi yaşı aynı olan tipik gelişen çocukların sözsüz iletişim becerilerinde ortaya çıkan bireysel farklılıklar arasındaki ilişki betimlenmiştir. Çalışmadaki katılımcı grubu 8-30 ay aralığında tipik gelişen 20 çocuk ve otizm tanısı almış 25 çocuktan oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak Erken Sosyal İletişim Ölçeği kullanılmıştır. Teze konu olan ölçeğin çocuklara uygulanmasından önce otizmli çocukların gelişim düzeylerini belirlemek için DENVER II Gelişimsel Tarama Envanteri sertifikalı bir psikolog tarafından uygulanmıştır. ESCS'nin katılımcı gruplarına uygulanmasıyla elde edilen veriler değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metotların (Ortalama, standart sapma) yanı sıra verilerin karşılaştırılmasında Mann Whitney-U testi kullanılmıştır. Kategorik verilerin karşılaştırılmasında ise Ki-kare test'i kullanılmıştır. Elde edilen bulgular, aynı dil gelişim düzeyindeki tipik gelişen bireylerin sözsüz iletişim becerilerinin otizmli bireylerden daha ileride olduğunu göstermektedir. Ayrıca çalışma ESCS Ölçeği'nin Türkçeye uyarlanmış versiyonunun OSB'li bireylerin sözsüz iletişim becerilerinin betimlenmesinde kullanılabilecek bir araç olduğu görülmüştür.en_US
dc.description.abstractThe Early Communication Scale (ESCS) is a clinical measurement tool that enables the pragmatic-functional analysis of both the developmental complexity level of certain behaviors and interpersonal or communicative goals of specific behaviors, taking into account the cognitive and developmental stage in the early development period [1,2]. The scale was developed by Mundy et al. (2003) and an adaptation of the scale into Turkish is undertaken in the present study. In this thesis, non-verbal communication skills of individuals with Autism Spectrum Disorder (ASD) and typically developing individuals are examined through the ESCS scale. This small-scale pilot study describes the relationship between the non-verbal communication skills of individuals with ASD and the individual differences that occur in the non-verbal communication skills of typically developing children with the same language developmental level. The study group consists of 20 children with a typical development between the ages of 8-30 months and 25 children diagnosed with autism. Early Social Communication Scale was used as the data collection tool. To determine the developmental level, the participants with autism were evaluated via DENVER II Developmental Screening Inventory by a certified psychologist. The data collected through the administration of ESCS Scale is analyzed via descriptive statistical methods (mean, standard deviation), Mann Whitney-U test and Chi- square test as required by the type of data. The findings show that the non-verbal communication skills of the typically developing individuals are more advanced than the individuals with autism at the same developmental level. The Turkish adaptation of ESCS is thus considered a tool that can be used in the description of the non-verbal communication skills competence levels of individuals with ASD.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDil Gelişimien_US
dc.subjectESCS Ölçeğien_US
dc.subjectOtizm Spektrum Bozukluğuen_US
dc.subjectSöz Öncesi Sosyal İletişimen_US
dc.subjectSözsüz İletişim Becerilerien_US
dc.subjectLanguage Developmenten_US
dc.subjectESCS Scaleen_US
dc.subjectAutism Spectrum Disorderen_US
dc.subjectNonverbal Communication Skillsen_US
dc.subjectPreverbal Social Communicationen_US
dc.titleErken sosyal iletişim ölçeği (ESCS)'nin Türkçe'ye uyarlanması: Pilot çalışmaen_US
dc.title.alternativeAdaptation of early social communication scale (ESCS) to Turkish: Pilot studyen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Dil ve Konuşma Terapisi Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record