Show simple item record

dc.contributor.advisorYiğitbaşı, Türkan
dc.contributor.authorÇakıcı, Çağrı
dc.date.accessioned2021-09-21T05:51:17Z
dc.date.available2021-09-21T05:51:17Z
dc.date.issued2021en_US
dc.date.submitted2021
dc.identifier.citationÇakıcı, Ç. (2021). Deneysel prostat kanserinde tümör metabolizmasının laktat dehidrojenaz ilişkili değişiminin apoptoz ve epitelyal mezenkimal dönüşüm (EMT) üzerindeki rolü. (Yayınlanmamış doktora tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/8228
dc.description.abstractÇalışmamızda oluşturulan deneysel prostat kanser modelinde LHD-A inhibitörünün 1,25(OH)2D3 vitamini ve Dosetaksel ile kombinasyonunun apoptoz, oksidatif stres ve EMT mekanizmaları üzerine etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaç için, 70 adet C57BL/6 türü erkek fare kullanılmıştır. Kontrol grubu ve 6 adet tedavi grubu oluşturulmuştur. Elde edilen serum örneklerinden CK18-M30, laktat ve total antioksidan kapasitesi, total oksidan statüsü ve oksidatif stres indeksi değerleri hesaplanmıştır. Tümör doku örneklerinden ise apoptoz analizi için TUNEL boyaması, EMT için western blot ve qPCR analizi yapılmıştır. Alınan karaciğer ve böbrek dokularında kullanılan ajanların oluşturduğu doku hasarının anlaşılması için karaciğerde hematoksilen-eozin, böbrek dokularında ise periyodik asit schiff boyaması yapılmıştır. Sonuçlar incelendiğinde uygulanan LDH-A inhibitörü ile Warburg etkisinin tersine döndürüldüğü laktat sonuçlarına bakılarak görülmüştür. Dosetaksel ve LDH-A inhibitörü + Dosetaksel tedavi gruplarının oksidatif stresi ve apoptozu istatistiksel olarak anlamlı şekilde arttırdığı görülmüştür (p<0,05). Oksidatif stresin artması ile nefrotoksik olan Dosetaksel'in böbrek üzerindeki hasarı arttırdığı ancak LDH-A inhibitörü + Dosetaksel tedavisinin oksidatif stresi daha fazla arttırmış olması ile böbrek üzerinde daha fazla hasar oluşturduğu gözlemlenmiştir. EMT üzerine etkisi incelendiğinde LDH-A inhibitörü + Dosetaksel grubunun E-kaderin ekspresyonunu arttırdığı ve N-kaderin ekpresyonunu da anlamlı şekilde azalttığı görülmüştür (p<0,05). Snail, Slug ve Twist transkripsyon faktörlerinin de ekspresyonunu azaltmıştır (p<0,05). HIF-1α protein ekspresyonunu diğer gruplardan farklı şekilde istatistiksel olarak anlamlı şekilde azaldığı ve bunun EMT'nin MET'e dönüşümü açısından önemli olduğu görülmüştür (p<0,05). Sonuç olarak, çalışmamızda Dosetakselin LDH-A inhibitörü ile kombine tedavisinin prostat kanseri tedavisinde, apoptoz ve metastaz mekanizmaları üzerine etkisinin tek başına Dosetaksel tedavisine göre daha etkili olduğu görülmüştür. Bu tez TÜBİTAK (1002 – 119S850) tarafından desteklenmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this study, we aimed to investigate the effects of the combination of LHD-A inhibitor with 1,25(OH)2D3 vitamin and Docetaxel on apoptosis, oxidative stress and EMT mechanisms in the experimental prostate cancer model created in our study. For this purpose, 70 male C57BL/6 mice were used. A control group and 6 treatment groups were formed. CK18-M30, lactate and total antioxidant capacity, total oxidant status and oxidative stress index values were calculated from obtained serum samples. TUNEL staining for apoptosis analysis, western blot and qPCR analysis for EMT were performed from tumor tissue samples. In order to understand the tissue damage caused by the agents used in the liver and kidney tissues taken, hematoxylin-eosin staining was performed in the liver and periodic acid schiff staining in the kidney tissues. When the results were examined, it was seen by looking at the lactate results that the Warburg effect was reversed with the LDH-A inhibitor applied. Docetaxel and LDH-A inhibitor + Docetaxel treatment groups significantly increased oxidative stress and apoptosis (p<0.05). It has been observed that Docetaxel, which is nephrotoxic with the increase of oxidative stress, increases the damage on the kidney, but LDH-A inhibitor + Docetaxel treatment has increased the oxidative stress more, causing more damage on the kidney. When the effect on EMT was examined, it was observed that the LDH-A inhibitor + Docetaxel group increased the expression of E-cadherin and significantly decreased the expression of N-cadherin (p<0.05). Snail also decreased the expression of Slug and Twist transcription factors (p<0.05). It was observed that HIF-1α protein expression was statistically significantly decreased, different from the other groups, and this was important for the conversion of EMT to MET (p<0.05). In conclusion, in our study, it was observed that the combined treatment of Docetaxel + LDH-A inhibitor had a more effective effect on the apoptosis and metastasis mechanisms than docetaxel alone in the treatment of prostate cancer. This thesis was supported by TÜBİTAK (1002 - 119S850).en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectApoptozen_US
dc.subjectEMTen_US
dc.subjectLDH-A İnhibisyonuen_US
dc.subjectProstat Kanserien_US
dc.subjectApoptosisen_US
dc.subjectEMTen_US
dc.subjectLDH-A Inhibitionen_US
dc.subjectProstate Canceren_US
dc.subjectApoptozen_US
dc.subjectEMTen_US
dc.subjectLDH-A İnhibisyonuen_US
dc.subjectProstat Kanserien_US
dc.subjectApoptosisen_US
dc.subjectEMTen_US
dc.subjectLDH-A Inhibitionen_US
dc.subjectProstate Canceren_US
dc.titleDeneysel prostat kanserinde tümör metabolizmasının laktat dehidrojenaz ilişkili değişiminin apoptoz ve epitelyal mezenkimal dönüşüm (EMT) üzerindeki rolüen_US
dc.title.alternativeThe role of lactate dehydrogenase-related alteration of tumor metabolism on apoptosis and epithelial mesenchymal transformation (EMT) in experimental prostate canceren_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record