Show simple item record

dc.contributor.authorAkın, Mahmut Selami
dc.date.accessioned2021-09-17T10:14:01Z
dc.date.available2021-09-17T10:14:01Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationAkın, M. S. (2021). Benlik kurgusu ve materyalizmin gösterişçi tüketim eğilimine etkisi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 22(1), 219-239.en_US
dc.identifier.issn1302-6739
dc.identifier.issn1308-6979
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/8211
dc.description.abstractÇalışmanın amacı, gösterişçi tüketim eğilimi üzerinde materyalizm ve benlik kurgusunun rolünü ortaya koymaktır. Araştırma kapsamında İstanbul’da yaşayan 18 yaş üstü tüketicilere çevrimiçi anket formu ile ulaşılmıştır. Geçerli 2.157 anketten elde edilen veriler analize tabi tutulmuştur. Araştırma modeli, geçerlilik ve güvenilirlik kriterleri sağlandıktan sonra basamaklı regresyon analizi aracılığıyla test edilmiştir. Analiz sonucunda materyalizm, mutluluğa erişme, sahip olma ve başarı göstergesi olmak üzere tüm boyutlarıyla, benlik kurgusu ise yalnızca ilişkisel benlik boyutuyla gösterişçi tüketim eğilimini olumlu yönde etkilemiştir. Özerk benlik kurgusunun ise anlamlı etkisi saptanmamıştır. Araştırma bulguları teorik ve pratik açıdan tartışılmış, gelecek çalışmalar için öneriler getirilmiştir. Çalışmanın, benlik kurgusunu Türk pazarlama yazınında inceleyen ilk araştırmalardan biri olması yönüyle literatüre katkı sağlaması beklenmektedir.en_US
dc.description.abstractThe study aims to investigate the role of materialism and self-construal on conspicuous consumption tendency. Consumers living in Istanbul and above 18 were reached through online survey with convenience sampling. 2.157 valid data obtained from questionnaire are operationalized. For testing the research model, stepwise regression was conducted after assessed the validity and reliability. Consequently, materialism influenced conspicuous consumption tendency positively in each dimensions happiness, centrality and success. However, interdependent self-construal effected conspicuous consumption positively, independent self did not. Findings are discussed both theoretically and practically, suggestions for future research were made. It’s predicted that research may contribute to field as it is one of the initial attempt to examining self-construal in Turkish marketing literature.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDoğuş Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTüketici Davranışıen_US
dc.subjectGösterişçi Tüketimen_US
dc.subjectMateryalizmen_US
dc.subjectBenliken_US
dc.subjectBenlik Kurgusuen_US
dc.subjectConsumer Behavioren_US
dc.subjectConspicuous Consumptionen_US
dc.subjectMaterialismen_US
dc.subjectSelfen_US
dc.subjectSelfconstrualen_US
dc.titleBenlik kurgusu ve materyalizmin gösterişçi tüketim eğilimine etkisien_US
dc.title.alternativeThe effect of self-construal and materialism on conspicuous consumption tendencyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDoğuş Üniversitesi Dergisien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, İşletme Yönetimi Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0002-8175- 4618en_US
dc.identifier.volume22en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage219en_US
dc.identifier.endpage239en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record