Show simple item record

dc.contributor.authorMarufoğlu, Semra
dc.contributor.authorKutlutürk, Seval
dc.date.accessioned2021-09-15T10:04:01Z
dc.date.available2021-09-15T10:04:01Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationMarufoğlu, S. ve Kutlutürk, S. (2021). Ortaokul öğrencilerinde dijital oyun bağımlılığının fiziksel aktivite ve uyku alışkanlıklarına etkisi. Bağımlılık Dergisi, 22(2), 114-122. https://dx.doi.org/10.51982/bagimli.817756en_US
dc.identifier.issn1302-5570
dc.identifier.issn1302-5770
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.51982/bagimli.817756
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/8175
dc.description.abstractAmaç: Çalışmanın amacı, ortaokul öğrencilerinde dijital oyun bağımlılığının fiziksel aktivite ve uyku alışkanlıklarına olan etkisini araştırmaktır. Yöntem: Çalışma, yaşları 9-14 arasında olan 100 ortaokul öğrencisi (K:56, E:44) üzerinde yapılmıştır. Dijital oyun bağımlılığı Çocuklar İçin Dijital Oyun Bağımlılığı Ölçeği (ÇİDOBÖ) ile, fiziksel aktivite düzeyleri İlköğretim Öğrencileri Fiziksel Aktivite Soru Formu (FAS) ile, uyku alışkanlıkları ise Çocuk Uyku Alışkanlıkları Anketi (ÇUAA) ile değerlendirilmiştir. Bulgular: ÇİDOBÖ ve alt parametreleri ile FAS arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. Öğrencilerin dijital oyun oynama durumu ile uyku alışkanlıkları arasında da istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Dijital oyunları 3 saat ve 3 saatten fazla oynayan öğrencilerin dijital oyun bağımlılığı düzeylerinin diğer öğrencilere göre yüksek olduğu görülmüştür. Beşinci sınıf öğrencilerinin 7. ve 8. sınıf öğrencilerine göre fiziksel aktivite düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmüştür. Sonuç: Çalışmada ortaokul öğrencilerinin dijital oyun bağımlılığı ile fiziksel aktivite düzeyleri ve uyku alışkanlıkları arasında anlamlı bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir. Öğrencilerin dijital araçlara erişiminin ebeveyn kontrolü altında olması ve ekonomik nedenlerle çocukların dijital oyun araçlarına sınırlı erişimleri nedeni ile bu sonuçların ortaya çıktığını düşünmekteyiz.en_US
dc.description.abstractObjectıve: The aim of this study is to investigate the effect of digital game addiction on physical activities and sleep habits of secondary school students. Method: The study was conducted on 100 middle school students (F: 56, M: 44) who were 5th, 6th, 7th and 8th grades. Students' digital game addiction was evaluated by the Digital Game Addiction Scale for Children (DGAS-C), physical activity levels was evaluated by the Primary School Students' Physical Activity Questionnaire (PAQ), sleep habits was evaluated by Children’s Sleep Habits Questionnaire (CSHQ). Results: There was no statistically significant relationship between DGAS-C and its subgroups and FAQ). There was no statistically significant difference between students' digital play and sleep habits. Students who played digital games for more than 3 hours and more than 3 hours were found to have higher levels of digital game addiction compared to other students. Fifth grade students were found to have higher physical activity levels than 7th and 8th grade students. Conclusion: In this study, no relationship was found between digital game addiction and physical activity and sleep habits of secondary school students. These results may be due to the fact that students' access to digital tools is under parental control and limited access of children to digital game tools for economic reasons.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherGalenos Yayınevien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDijital Oyun Bağımlılığıen_US
dc.subjectFiziksel Aktiviteen_US
dc.subjectUyku Alışkanlıklarıen_US
dc.subjectAdolescenten_US
dc.subjectDigital Game Addictionen_US
dc.subjectPhysical Activityen_US
dc.subjectSleep Habitsen_US
dc.titleOrtaokul öğrencilerinde dijital oyun bağımlılığının fiziksel aktivite ve uyku alışkanlıklarına etkisien_US
dc.title.alternativeThe effect of digital game addiction on physical activity and sleep habits in secondary school studentsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalBağımlılık Dergisien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalıen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümüen_US
dc.authorid0000-0001-7858-3910en_US
dc.authorid0000-0001-9120-7071en_US
dc.identifier.volume22en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage114en_US
dc.identifier.endpage122en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.51982/bagimli.817756en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record