Show simple item record

dc.contributor.advisorAtılgan, Esra
dc.contributor.advisorSayın Şakul, Ayşe Arzu
dc.contributor.authorKurç, Doğukan
dc.date.accessioned2021-09-08T09:20:08Z
dc.date.available2021-09-08T09:20:08Z
dc.date.issued2021en_US
dc.date.submitted2021-01-06
dc.identifier.citationKurç, D. (2021). Kronik yorgunluk sendromlu bireylerde acupressure uygulamasının yorgunluk üzerinde etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/8041
dc.description.abstractÇalışmamız masa başı işlerde çalışan bireylerde Kronik Yorgunluk Sendromu (KYS) üzerinde acupressure uygulamasının etkinliğini anlamak amacıyla yapılmıştır. Çalışmamıza yaş ortalaması 29.54 ± 1.27 olan 28'i kadın 11'i erkek 39 birey katılmıştır. Çalışmamız kontrol ve tedavi grupları olmak üzere iki grup üzerinde gerçekleştirildi. Tedavi grubundaki katılımcılar 4 haftalık süreçte 10 seanslık acupressure tedavisi alırken kontrol grubundaki katılımcılar tedaviye dahil edilmedi. Hastalara yorgunluk (Yorgunluk Şiddet Ölçeği), yaşam kalitesi (Kısa Form 36) ve duygu durum (Beck Depresyon Ölçeği) değerlendirilmeleri yapıldı. Değerlendirmeler tedavi öncesi ve sonrası olmak üzere 2 defa yapıldı. Veri analizi için SPSS 22.0 paket programı kullanıldı. Çalışmanın sonuçlarına göre tedavi grubunda kontrol grubuyla karşılaştırıldığında yorgunluk şiddeti kontrol grubunda ilerlemeye devam ederken tedavi grubunda meydana gelen iyileşme neticesinde gruplar arasında anlamlı bir farklılık(p=0.009) bulunmuştur. Duygu durum değerlendirmesinde kontrol grubunda kötüye gidiş mevcutken tedavi grubunda anlamlı bir iyileşme(p=0.000) görülmüştür. Yaşam kalitesi ölçümleri göstermiştir ki çoğu alt başlıkta acupressure uygulamaları kötüye gidişi engellemiş fiziksel rol güçlüğü ve enerji/canlılık/vitalite alt başlıklarında anlamlı bir iyileşme de sağlamıştır. Fiziksel fonksiyon (p=0.02), fiziksel rol güçlüğü (p=0.002), emosyonel rol güçlüğü (p=0.007), enerji/canlılık/vitalite (p=0.002) ve ruhsal sağlık (p=0.05) alt parametrelerinde anlamlı bir fark açığa çıkmıştır. Değerlendirilen parametrelerdeki genel iyileşme tablosu acupressure uygulamalarının KYS'de etkili olduğunu gösterdi ve masa başı işlerde çalışıp KYS görülen kişilerde acupressure tekniklerinin kullanılabileceğini ortaya koydu. Ayrıca çalışmamızın ileri dönemlerde yapılacak olan araştırmalara temel olabileceği düşünüldü.en_US
dc.description.abstractOur study was conducted to understand the effectiveness of acupressure application on Chronic Fatigue Syndrome (CFS) in individuals working in desk jobs. 39 individuals,(28 women 11 men) included study, with an average age of 29.54 ± 1.27, Our study was carried out on two groups as control and treatment. Participants in the treatment group received 10 sessions of acupressure treatment over a 4-week period, while participants in the control group were not. Fatigue (Fatigue Severity Scale), quality of life (Short Form 36) and mood (Beck Depression Scale) were evaluated. Evaluations were made twice as before and after treatment. SPSS 22.0 package program was used for data analysis. According to the results of study, while the severity of fatigue continued to progress in the control group, a significant difference was found between the groups as a result of improvement in treatment group(p=0.009). In the emotional state assessment, there was a worsening in the control group, while a significant improvement was observed in the treatment group(p=0.000). Quality of life measurements showed that acupressure applications prevented deterioration in most subscale, and provided a significant improvement in physical role difficulties and energy / vitality / vitality subtitles. There was a significant difference in sub-parameters of physical function (p = 0.02), physical role difficulty (p = 0.002), emotional role difficulty (p = 0.007), energy / vitality / vitality (p = 0.002), and mental health (p = 0.05). The general improvement in the evaluated parameters showed that acupressure applications are effective in CFS and revealed that acupressure techniques can be used in people whit CFS who work at desk jobs. In addition, it was thought that our study could be a basis for future research.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAcupressureen_US
dc.subjectDepresyonen_US
dc.subjectFizyoterapi Yöntemlerien_US
dc.subjectKronik Yorgunluk Sendromuen_US
dc.subjectMyalgic Encephalomyelitisen_US
dc.subjectAcupressureen_US
dc.subjectChronic Fatigue Syndromeen_US
dc.subjectDepressionen_US
dc.subjectMyalgic Encephalomyelitisen_US
dc.subjectPhysical Therapy Modalitiesen_US
dc.titleKronik yorgunluk sendromlu bireylerde acupressure uygulamasının yorgunluk üzerinde etkisien_US
dc.title.alternativeThe effect of acupressure on fatigue in individuals with chronic fatigue syndromeen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record