Show simple item record

dc.contributor.advisorKöroğlu Çamdeviren, Esra
dc.contributor.authorYavaş, Gökçe Çiçek
dc.date.accessioned2021-09-08T07:00:57Z
dc.date.available2021-09-08T07:00:57Z
dc.date.issued2020en_US
dc.date.submitted2020-09-10
dc.identifier.citationYavaş, G. Ç. (2020). Demanslı hastalara bakım verenlerin algıladığı sosyal desteğin bakım yüküne etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/8031
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı; demanslı hastalara bakım veren bireylerin algıladıkları sosyal desteğin bakım yükü üzerine etkisini belirlemektir. Araştırma, İstanbul'da İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Nisan 2019-Ekim 2019 tarihleri arasında Nöroloji Polikliniğine başvuran ve ayaktan tedavi alan, çalışmamıza dahil etme kriterlerimize uygun, demans tanılı hastalara bakım veren 282 kişi ile gerçekleştirildi. Demans hastalarına, Hastanın Özelliklerine İlişkin Veri Toplama Formu ve Standart Minimental Test uygulandı. Bakım verenlere ise, Bakım Verenin Özelliklerine İlişkin Veri Toplama Formu, Bakım Verme Yükü Ölçeği ve Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği uygulandı. Araştırmaya dahil edilen Demans hastalarının sosyodemografik özelliklerine göre, yaşça büyük , evli, daha kısa süre önce Demans tanısı konulan hastalara bakım veren bireylerin bakım verme yükü ölçeğinden elde ettiği puanı istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksekti. Evli olan hastalara ve daha kısa süre önce demans tanısı konulan hastalara bakım verenlerin çok boyutlu algılanan sosyal destek ölçeği puanı istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek saptandı. Bakım verenlerin sosyodemografik özelliklerine göre, erkek, eğitim düzeyi yüksek , ekonomik durumu iyi,kronik hastalığı olan bakım verenlerin bakım verme yükü ölçeğinden elde ettiği puan istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulundu. Bakım veren yükü ölçeği puanı ile bakım verici bireylerin çok boyutlu algılanan sosyal destek ölçeği puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde ilişki belirlendi. Çok boyutlu algılanan sosyal destek azaldıkça, bakım veren yükünün arttığı görüldü. Bu nedenle demans hastalarına bakım verenlerin bakım yükünü azaltmak amacıyla, sosyal desteğin arttırılması için çalışmalar ve girişimler planlanması önerilmektedir.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is; to determine the effect of perceived social support by caregivers of dementia patients on care burden. The study was conducted with 282 care givers of dementia patients who were in line with our inclusion criteria in our study and applied to the Neurology Outpatient Clinic between April 2019 and October 2019 at the Gaziosmanpaşa Training and Research Hospital of Health Sciences University affiliated to the Provincial Directorate of Health in Istanbul. Data Collection Form and Standard Minimental Test were applied to dementia patients. Data Collection Form on Caregiver Characteristics, Caregiving Burden Scale and Multidimensional Perceived Social Support Scale were applied to the caregivers. According to the sociodemographic characteristics of the dementia patients included in the study, the scores obtained from the caregiving burden scale of the elderly, married individuals and who cared for patients with a recent diagnosis of Dementia, were statistically significantly higher. The multidimensional perceived social support scale scores of the caregivers of married patients and patients with a more recent diagnosis of dementia were found to be significantly higher. According to the sociodemographic characteristics of the caregivers, the score obtained from the caregiver burden scale of male, high education level, good economic status, and chronic disease was found to be statistically significantly lower. A statistically significant relationship was determined between the caregiver burden scale score and the multidimensional perceived social support scale score of the caregivers. It was observed that as the perceived multidimensional social support decreased, caregiver burden increased. Therefore, it is recommended to plan studies and interventions to increase social support in order to reduce the care burden of caregivers of dementia patients.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBakım Verenen_US
dc.subjectBakım Yüküen_US
dc.subjectÇok Boyutlu Algılanan Sosyal Desteken_US
dc.subjectDemansen_US
dc.subjectHemşireen_US
dc.subjectCaregiver Burdenen_US
dc.subjectMultidimensional Perceived Social Supporten_US
dc.subjectDementiaen_US
dc.subjectNurseen_US
dc.titleDemanslı hastalara bakım verenlerin algıladığı sosyal desteğin bakım yüküne etkisien_US
dc.title.alternativeThe effect of social support perceived by careers of dementia patients on the care burdenen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record