Show simple item record

dc.contributor.advisorÜlfer, Gözde
dc.contributor.authorSürme, Selva
dc.date.accessioned2021-09-07T09:36:31Z
dc.date.available2021-09-07T09:36:31Z
dc.date.issued2020en_US
dc.date.submitted2020-08-21
dc.identifier.citationSürme, S. (2020). Tip 1 ve Tip 2 diyabetes mellitus'u olan hastalar'da kan lipid profilinin incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/8020
dc.description.abstractBu çalışmada Tip1 ve Tip 2 diyabet tanısı konmuş hastaların HDL, LDL, Trigliserid ve Total kolesterol düzeyleri retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Yaşları 18-65 arasında olan 117 kadın ve 73`ü erkek olan 190 kişilik bir grup ile yapıldı. Elde edilen serumlar Medipol Mega Üniversitesi Biyokimya Labaratuvarında uygun yöntemlerle analiz edildi. Elde edilen veriler SPSS( sürüm 1.0.0.800) program yardımıyla değerlendirilmiştir. Çalışmamızda LDL kolesterol ölçümleri seviyeleri ortalama 118,39±42,04'tür. Ayrıca olguların genel olarak kolesterol seviyeleri optimal seviyede (%32,1) ve optimal üst seviyede (%33,7) bulunmuştur. Yaptığımız çalışmada da HDL Kolesterol ölçümleri ortalama 47,88±13,58'dir. Olguların %30,5'inde HDL Kolesterol düzeyi düşük ve %48,4'nde normal olarak bulunmuştur. Total Kolesterol ölçümleri ortalama 202,42±50,57'dir. Olguların %52,6'sının total kolesterol düzeyi düşük ve %27,9'unun normal düzeyde olduğu bulunmuştur. Açlık Trigliserid ölçümleri ortalama 188,32±125,56 olarak bulunmuş olup, olguların %51,6'sı normal ve %48,4'ü yüksek açlık Trigliserid oranların sahiptir. HDL Kolesterol seviyeleri kadınları da erkeklere göre daha yüksek bulunmuştur. Fakat cinsiyete göre LDL Kolesterol ve total kolesterol ölçümleri farklılık bulunmamıştır. Açlık Trigliserid seviyeleri erkeklerde kadınlardan daha yüksektir. Yüksek serum kolesterol oranları kardiyovasküler hastalıkla ilişkili bulunmuştur.en_US
dc.description.abstractIn this study, HDL, LDL, Triglyceride and Total cholesterol levels of patients diagnosed with Type 1 and Type 2 diabetes were evaluated retrospectively. It was performed with a group of 190 people, including 117 women and 73 men, aged 18- 65. The serums obtained were analyzed in Medipol Mega University Biochemistry Laboratory with appropriate methods. The data obtained were evaluated with the help of SPSS (version 1.0.0.800) program. In our study, the average LDL cholesterol measurement levels were 118.39 ± 42.04. In addition, the cholesterol levels of the patients were found to be at the optimal level (32.1%) and at the optimal upper level (33.7%). In our study, HDL Cholesterol measurements are on average 47.88 ± 13.58. HDL cholesterol level was low in 30.5% of cases and normal in 48.4% of cases. Total Cholesterol measurements average 202,42 ± 50,57. It was found that 52.6% of cases had low total cholesterol level and 27.9% of them were normal. Fasting Triglyceride measurements were found as 188.32 ± 125.56 on average, 51.6% of cases had normal and 48.4% high fasting triglyceride rates. HDL Cholesterol levels were also higher in women than in men. However, LDL Cholesterol and total cholesterol measurements did not differ according to gender. Fasting Triglyceride levels are higher in men than in women. High serum cholesterol rates have been associated with cardiovascular disease.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDiyabeten_US
dc.subjectKolesterolen_US
dc.subjectLipoproteinen_US
dc.subjectTrigliseriten_US
dc.subjectDiabetesen_US
dc.subjectCholesterolen_US
dc.subjectLipoproteinen_US
dc.subjectTriglycrideen_US
dc.titleTip 1 ve Tip 2 diyabetes mellitus'u olan hastalar'da kan lipid profilinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation of blood lipid profile in patients with Type 1 and Type 2 diabetes mellitusen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record