Show simple item record

dc.contributor.advisorÜlfer, Gözde
dc.contributor.authorDoğan, Zeynep
dc.date.accessioned2021-09-07T08:23:55Z
dc.date.available2021-09-07T08:23:55Z
dc.date.issued2020en_US
dc.date.submitted2020-08-21
dc.identifier.citationDoğan, Z. (2020). Obez ve obez olmayan kişilerde CD36'nın lipit parametreleri ve insülin direnci ile karşılaştırılması. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/8018
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı obez ve obez olmayan grupta CD36'nın obezite ve insülin direnci parametreleriyle karşılaştırılması ve CD36'nın obezitedeki rolünü araştırmaktır. Çalışmamız Medipol Üniversitesi Mega Medipol Hastanesi Laboratuvarında Aralık 2018-Mayıs 2019 tarihleri arasında yapılmıştır.18-65 yaş arası toplamda 60 kişi üzerinde, 30 normal kilolu ve 30 obez olarak 2 gruba ayrılarak yapıldı. Çalışma parametreleri; AKŞ, trigliserid, total kolesterol, LDL kolesterol, HDL kolesterol, trigliserid seviyeleri kolorimetrik metodla, serumda insülin ECLIA (Elektrokemilüminesans immünolojik test) yöntemiyle, serumda CD36 ise ELISA yöntemiyle ölçüldü. İnsülin direnci HOMA-IR formülü kullanılarak hesaplandı. CD36 açısından gruplar karşılaştırıldığında obez gruba göre kontrol grubunda düşük değerler bulundu ve bu istatiksel olarak anlamlıydı (p<0.05). CD36 ile BKİ ve insülin arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulundu (p<0.05). Sonuç olarak; obezite ve insülin direnciyle CD36'nın ilişkili olduğu ve obeziteyle CD36 seviyesinin yükseldiği ortaya konmuştur.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to compare CD36 with obesity and insulin resistance parameters in obese and non-obese group and to investigate the role of CD36 in obesity. Our study was conducted in Medipol University Mega Medipol Hospital Laboratory between December 2018 and May 2019, on a total of 60 people between the ages of 18-65, divided into 2 groups as 30 normal weight and 30 obese. Working parameters; FBG, triglyceride, total cholesterol, LDL cholesterol, HDL cholesterol, triglyceride levels were measured by colorimetric method, insulin in serum by ECLIA (Electrochemiluminescence immunoassay) method, and CD36 in serum by ELISA method. Insulin resistance was calculated using the HOMA-IR formula. When the groups were compared in terms of CD36, lower values were found in the control group compared to the obese group, and this was statistically significant (p <0.05). A positive significant correlation was found between CD36 and BMI and insulin (p <0.05). As a result; It has been demonstrated that CD36 is associated with obesity and insulin resistance, and CD36 level is increased with obesity.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectObeziteen_US
dc.subjectCD36en_US
dc.subjectİnsülin Direncien_US
dc.subjectLipiten_US
dc.subjectObesityen_US
dc.subjectCD36en_US
dc.subjectInsulin Resistanceen_US
dc.subjectLipiden_US
dc.titleObez ve obez olmayan kişilerde CD36'nın lipit parametreleri ve insülin direnci ile karşılaştırılmasıen_US
dc.title.alternativeComparison of CD36 with lipid parameters and insulin resistance in obese and non-obese peopleen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record