Show simple item record

dc.contributor.advisorKutlutürk, Seval
dc.contributor.authorMarufoğlu, Semra
dc.date.accessioned2021-08-26T08:41:24Z
dc.date.available2021-08-26T08:41:24Z
dc.date.issued2020en_US
dc.date.submitted2020-09-07
dc.identifier.citationMarufoğlu, S. (2020). Ortaokul öğrencilerinde dijital oyun bağımlılığının fiziksel aktivite ve uyku alışkanlıklarına etkisinin araştırılması. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/7989
dc.description.abstractÇalışmamızın amacı, ortaokul öğrencilerinde dijital oyun bağımlılığının fiziksel aktivite ve uyku alışkanlıklarına olan etkisinin araştırılmasıdır. Çalışmaya 9-14 yaş arası 100 öğrenci dahil edildi. Çalışmaya dahil edilen 5., 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin dijital oyun bağımlılığı Çocuklar İçin Dijital Oyun Bağımlılığı Ölçeği (ÇİDOBÖ) ile, fiziksel aktivite düzeyleri İlköğretim Öğrencileri Fiziksel Aktivite Soru Formu (FAS) ile, uyku alışkanlıkları ise Çocuk Uyku Alışkanlıkları Anketi (ÇUAA) ile değerlendirildi. Çalışmaya aldığımız öğrencilerin ortalama yaşı 11,741,30 olan öğrencilerin %56'sı kız ve %44'ü erkek cinsiyettedir. Öğrencilerin %67'sinin dijital oyun oynamakta olduğu ve %6'sının günde üç saatten fazla dijital oyun oynadığı belirlendi. ÇİDOBÖ'ye göre öğrencilerin %60'ının az riskli grupta, %6'sının bağımlı grupta, %9'unun normal grupta, %22'sinin riskli grupta, %3'ünün ise yüksek düzeyde bağımlı grupta olduğu tespit edildi. FAS puan ortalaması 23,197,02 olarak bulundu. ÇİDOBÖ ve alt parametreleri ile FAS arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmadı (p>0,05). Öğrencilerin dijital oyun oynama durumu ile uyku alışkanlıkları arasında da istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna ulaşıldı (p>0,05). Dijital oyunları 3 saat ve 3 saatten fazla oynayan öğrencilerin, dijital oyun bağımlılığı düzeyinin diğer öğrencilere göre yüksek olduğu görüldü (p<0,05). Beşinci sınıf öğrencilerin 7. ve 8. sınıf öğrencilere göre fiziksel aktivite düzeyinin daha yüksek olduğu görüldü (p<0,05). Çalışmamızda ortaokul öğrencilerinin dijital oyun bağımlılığı ile fiziksel aktivite ve uyku alışkanlıkları arasında bir ilişki olmadığı tespit edildi. Öğrencilerin dijital araçlara erişiminin ebeveyn kontrolü altında olması ve ekonomik nedenlerle çocukların dijital oyun araçlarına sınırlı erişimleri çalışmamızın sonuçlarında etkili olmuş olabilir.en_US
dc.description.abstractThe aim of our study is to investigate the effect of digital game addiction on physical activities and sleep habits of secondary school students. One hundred students who were 5th, 6th, 7th and 8th class and aged 9-14 were included in this study. Students' digital game addiction was evaluated by the Digital Game Addiction Scale for Children (DGAS-C), physical activity levels was evaluated by the Primary School Students' Physical Activity Questionnaire (PAQ), sleep habits was evaluated by Children's Sleep Habits Questionnaire (CSHQ). The mean age of the students was 11,741,30 and 56% of students were female and 44% were male. It was determined that 67% of the students played digital games and 6% of them played more than three hours a day. According to DGAS-C, 60% of the students were in the low-risk group, 6% were in the dependent group, 9% were in the normal group, 22% were in the risky group, and 3% were in the highly dependent group. The mean of FAQ scores was found to be 23,197,02. There was no statistically significant relationship between DGAS-C and its subgroups and FAQ (p>0,05). It was concluded that there was no statistically significant difference between students' digital play and sleep habits (p> 0.05). Students who played digital games for more than 3 hours and more than 3 hours were found to have higher levels of digital game addiction compared to other students (p <0.05). Fifth grade students were found to have higher physical activity levels than 7th and 8th grade students (p <0.05). In our study, it was found that there was no relationship between digital game addiction and physical activity and sleep habits of secondary school students. These results may be due to the fact that students' access to digital tools is under parental control and limited access of children to digital game tools for economic reasons.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDijital Oyun Bağımlılığıen_US
dc.subjectFiziksel Aktiviteen_US
dc.subjectUyku Alışkanlığıen_US
dc.subjectDigital Game Addictionen_US
dc.subjectPhysical Activityen_US
dc.subjectSleep Habitsen_US
dc.titleOrtaokul öğrencilerinde dijital oyun bağımlılığının fiziksel aktivite ve uyku alışkanlıklarına etkisinin araştırılmasıen_US
dc.title.alternativeInvestigation of the effect of digital game addiction on physical activity and sleep habits in secondary school studentsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record