Show simple item record

dc.contributor.advisorÇolak, Serpil
dc.contributor.authorİnce, Figen
dc.date.accessioned2021-08-25T08:23:13Z
dc.date.available2021-08-25T08:23:13Z
dc.date.issued2020en_US
dc.date.submitted2020-07-16
dc.identifier.citationİnce, F. (2020). Kardiyak cerrahi öncesi uygulanan eğitimin anksiyete, depresyon, yaşam kalitesi ve kinezyofobi üzerine etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/7969
dc.description.abstractKardiyak cerrahi bireyin yaşamında fiziksel işlevselliği bozan ekonomik, kişisel ve profesyonel yaşamını etkileyen önemli bir olaydır. Ameliyat sonrası anksiyete, korku, depresyon ve ağrı kalp cerrahisi geçiren hastalarda sık karşılaşılan fiziksel ve psikolojik problemlerdir ve hastaların iyileşmesi ile ilişkilidir. Preoperatif eğitim, hastanın cerrahi prosedürü anlamasına ve postoperatif dönemde iyileşmesine yardımcı olmaktadır. Çalışmamızın amacı kardiyak cerrahi geçiren olgularda fizyoterapi eğitim programının anksiyete, depresyon, yaşam kalitesi ve kinezyofobi üzerine etkisini araştırmaktır. Çalışmada 18 yaş üstü ilk kez kardiyak cerrahi planlanan 67 olgu randomize olarak 2 gruba ayrıldı. Tedavi grubundaki (n=33) olgulara fizyoterapi tekniklerini içeren eğitim programı uygulandı. Kontrol grubu (n=34) standart bakım aldı. Her iki gruba da ameliyat sonrası pulmoner rehabilitasyon programı uygulandı. Ölçümler ameliyattan 1 gün önce ve taburculuk gününde uygulandı. Katılımcıların anksiyete ve depresyon değerleri Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği (HAD), Kinezyofobi skoru Tampa Kinezyofobi Ölçeği (TKÖ), yaşam kalitesi Nottingham Sağlık Profili (NSP), ağrı Numerik Derecelendirme Ölçeği (NDÖ) ile elde edildi. Ameliyat öncesi eğitim ile grupların postoperatif anksiyete ve depresyon skorlarında anlamlı (p>0.05) bir değişim bulunmadı. Kinezyofobi skorunda ameliyat sonrası artış görüldü, gruplar arası skor değişiminde anlamlı farklılık bulunmadı. Yaşam kalitesi ölçeğinin ağrı, uyku ve fiziksel mobilite alt başlık skorlarında ameliyat sonrası her iki grupta da grup içi artış görüldü fakat bu ölçeğin tüm alt başlıkları için skor değişimi anlamlı değildi. Sonuç olarak tek seans uygulanan fizyoterapi eğitim programının anksiyete, depresyon, yaşam kalitesi ve kinezyofobi üzerine anlamlı etkisi bulunmadı.en_US
dc.description.abstractCardiac surgery is an important event that affects the economic, personal and professional life of the individual, which impairs physical functionality. Postoperative anxiety, fear, depression, and pain are common physical and psychological problems in patients undergoing cardiac surgery and are associated with patients' recovery. Preoperative education helps the patient understand the surgical procedure and heal in the postoperative period. The aim of our study is to investigate the effect of physiotherapy training program on anxiety, depression, quality of life and kinesiophobia in patients who have undergone cardiac surgery. In the study, 67 patients who were planned for cardiac surgery for the first time over 18 were randomly divided into 2 groups. Training program including physiotherapy techniques was applied to the patients in the treatment group (n = 33). The control group (n = 34) received standard care. Postoperative pulmonary rehabilitation program was applied to both groups. Measurements were performed 1 day before surgery and on the day of discharge. Anxiety and depression values of the participants were obtained with Hospital Anxiety and Depression Scale (HAD), Kinesiophobia score Tampa Kinesiophobia Scale (TKÖ), quality of life Nottingham Health Profile (NSP), pain Numerical Rating Scale (NDS). There was no significant change (p> 0.05) in postoperative anxiety and depression scores of the groups with preoperative training. An increase in kinesiophobia score was observed after surgery, and no significant difference was found in the inter-group score change. In the subgroups of pain, sleep and physical mobility of the quality of life scale, an increase was observed in both groups after surgery, but the score change was not significant for all subtitles of this scale. As a result, one-session physiotherapy training program had no significant effect on anxiety, depression, quality of life and kinesiophobia.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKardiyak Cerrahien_US
dc.subjectAmeliyat Öncesi Eğitimen_US
dc.subjectPulmoner Rehabilitasyonen_US
dc.subjectAnksiyete ve Depresyonen_US
dc.subjectYaşam Kalitesien_US
dc.subjectCardiac Surgeryen_US
dc.subjectPreoperative Educationen_US
dc.subjectPulmonary Rehabilitationen_US
dc.subjectAnxiety and Depressionen_US
dc.subjectQuality of Lifeen_US
dc.titleKardiyak cerrahi öncesi uygulanan eğitimin anksiyete, depresyon, yaşam kalitesi ve kinezyofobi üzerine etkisien_US
dc.title.alternativeThe effects of education before cardiac surgery on anxiety, depression, quality of life and kinesiophobiaen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record