Show simple item record

dc.contributor.advisorOmurtag, Gülden Zehra
dc.contributor.authorMert, Gamze
dc.date.accessioned2021-08-24T11:37:10Z
dc.date.available2021-08-24T11:37:10Z
dc.date.issued2020en_US
dc.date.submitted2020-05-20
dc.identifier.citationMert, G. (2020). Madeni yağ üretim tesisinde fiziksel risk etmenlerinin iş sağlığı güvenliği temelleri bazında incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/7951
dc.description.abstractİş sağlığı ve güvenliği kavramı son yıllarda değerini arttıran bir konudur. Gerek çeşitli yönetmelikler ile gerekse kişilerin bu konu üzerindeki çalışmaları ile hız kazanan iş sağlığı ve güvenliği, içerisinde oldukça fazla alt başlık barındıran bir olgu haline gelmiştir. Bu bağlamda iki önemli tanımın çok net bir şekilde bilinmesi gerekmektedir. Bu tanımlar "Risk" ve "Tehlike" kavramlarıdır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre; Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini, Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini, ifade etmektedir. Yani bir ortamda öncelikli olarak belirlenmesi ve bilinmesi gereken en önemli faktör, orada potansiyel olarak bekleyen tehlikeler ve bu tehlikelerden kaynaklanacak risklerin olma ihtimalidir. Bu riskler kendi içerisinde çok çeşitli olup bu tez çalışmasında fiziksel riskler olarak sınırlandırılmıştır. Literatür tarandığında madeni yağ üretim sektörü bakımından ülkemiz sınırlı sayıda tesise sahiptir. Tez çalışmasında fiziksel risk etmenleri detaylı bir literatür çalışması ile verilmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda madeni yağ üretim tesisi incelenmiş ve yapılan ölçüm sonuçlarının mevzuat ile karşılaştırılması yapılmış ,fiziksel risk etmenlerinin iş kazaları ile olan bağlantısı tesis bazında vurgulanmıştır.en_US
dc.description.abstractThe concept of occupational health and safety has increased its value in recent years. Occupational health and safety, which has been accelerated by various legislations and works on this subject,has become a subject with many subtypes.In this context,two important definitions must be known very clearly. These definitions are "Risk" and "Hazard". According to Occupational Health and Safety Law No:6331; Hazard; Potential for damaging or hurt the existing or external workplace that may affect the employee or the workplace, Risk; Indicates the possibility of a loss,injury or other harmful result that may arise from the hazard. In other words,the most important factor to be identified and known in an environment is the possibility of the potentially pending hazards and the risk associated with these hazards. These risks are very diverse and limited to physical and chemical in this case. When the literatüre is reviewed,our country has a limited number of plants in terms of mineral oil production sector. In this thesis, physical risk factors are given with a detailed literature study. In line with this information, mineral oil production plant will be examined and the measurement results will be shared and compared with the legislation and the connection of physical risk factors with occupational accidents will be emphasized on a facility basis.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGüvenliken_US
dc.subjectRisken_US
dc.subjectRisk Etmenlerien_US
dc.subjectTehlikeen_US
dc.subjectSağlıken_US
dc.subjectHazarden_US
dc.subjectHealthen_US
dc.subjectSafetyen_US
dc.subjectRisken_US
dc.subjectRisk Factorsen_US
dc.titleMadeni yağ üretim tesisinde fiziksel risk etmenlerinin iş sağlığı güvenliği temelleri bazında incelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation of the physical risk factors in the mineral oil production plant in terms of occupational health and safetyen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record